Suomalaista tasa-arvoa ja individualismia suomalaisten naisten kokemuksia sopeutumisesta italialaiseen perhekulttuuriin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10334
Title: Suomalaista tasa-arvoa ja individualismia suomalaisten naisten kokemuksia sopeutumisesta italialaiseen perhekulttuuriin
Author: Piippo, Marianna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2006-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10334
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aihe käsittelee suomalaisten naisten sopeutumista italialaisen perhekulttuuriin heidän omasta kokemusmaailmasta käsin. Onko suomalaisella taustalla merkitystä naisten elämässä ja jos on, miten se näkyy heidän perhe-elämässään Italiassa? Tutkielma valottaa Etelä- ja Pohjois-Euroopan maiden nais- ja perhekulttuureihin kuuluvia erityspiirteitä ja eroja tuomalla esiin pohjoismaalaisten naisten sopeutumiskokemuksia eteläeurooppalaiseen kulttuuriin. Aineistona käytän 12 Italiassa pysyvästi asuvan suomalaisnaisen teemahaastattelua sekä yhden Suomeen muuttaneen italialais-suomalaisen naisen teemahaastattelua. Kaikilla suomalaisilla naisilla oli italialainen puoliso ja lapsi tai lapsia. Haastatteluaineisto on koodattu teemoittain ottaen huomioon haastattelurungossa olleet, mutta myös uudet, aineistosta esiin nousseet teemat. Teoreettisena taustana tutkielmassa on käytetty sosiologista kirjallisuutta kulttuurista. Hahmotin haastattelupuheesta suomalaisen kulttuurin merkitysjärjestelmää, jonka varassa naiset luokittelivat italialaista ja suomalaista nais- ja perhekulttuuria. Selvitin, miten he näihin luokituksiin suhtautuvat ja millaista nais- ja perhekulttuuria he vaalivat Italiassa. Naisten sopeutumiskokemusta on selitetty sukupuolijärjestyksen käsitteen avulla. Tutkielmassa on esitelty suomalaisten ja italialaisten naisten elämän yhteiskunnallisia puitteita, jotka muodostavat maiden sukupuolijärjestyksen. Lähtökohtana on, että suomalaisten naisten sopeutuminen italialaiseen perhekulttuuriin on suomalaisen sukupuolijärjestyksen dialogia italialaisen sukupuolijärjestelmän kanssa. Aineistosta ilmeni, suomalaiset kokivat olevansa avo- ja aviovaimoina erilaisia kuin paikalliset naiset, mikä ilmeni heidän paikallisiin, perheellisiin naisiin verrattuna erilaisina toimintatapoina. Suomalaisten naisten toimintatavoiksi luokittuivat kotitöiden jakaminen puolison kanssa sekä ajanvietto kodin ulkopuolella ilman perhettä. Vaikka ne eivät kuuluneet italialaisten naisten toimintamalleihin, halusivat suomalaiset naiset pitää niistä kiinni myös Italiassa. Toimintatapoina ne symboloivat suomalaisen tasa-arvon ylläpitoa niin julkisella kuin myös yksityisellä elämänalueella. Odottamaton tutkimustulos oli naisten sosiaalisten verkostojen samankaltaisuus. Haastateltavat suosivat Italiassa sellaisten henkilöiden seuraa, joiden kanssa suomalaisen naisihanteen mukainen elämä oli mahdollista. Kotitöiden jakaminen oli mahdollista epätyypillisen italialaisen puolison kanssa ja ajanvietto kodin ulkopuolella oli puolestaan mahdollista toisten suomalaisten naisten kanssa. Naisten suhtautuminen italialaiseen perheyhteisöön oli sen sijaan ambivalenttia. Toisaalta perheyhteisön kollektiivisuutta ihailtiin, toisaalta yhteisöllisyyden siteestä haluttiin pysyä vapaana. Haastateltavien tärkein tavoite lastenkasvatuksessa oli lasten itsenäisyys. Yksilöllinen riippumattomuuden tavoittelu perheyhteisön keskellä on tulkittavissa suomalaiseen perhekulttuurin kuuluvaksi individualismiksi. Suomalaisten naisten sopeutumisessa italialaiseen perhekulttuuriin on siis jäljitettävissä suomalaisesta perhekulttuurista peräisin olevat tasa-arvon ja individualistisen riippumattomuuden arvot. Näihin arvoihin kasvamisella näyttää siis tämän aineiston perusteella olevan muuttumatonta vaikutusta suomalaisten naisten elämään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sukupuoli
sukupuoliroolit
kulttuuri
kulttuurierot
merkitysjärjestelmät
perhe
perhekulttuuri
sosiaaliset verkostot
tasa-arvo
individualismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record