Intranet and Human Resources Communication. Case: Neste Chemicals Oy

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10339
Title: Intranet and Human Resources Communication. Case: Neste Chemicals Oy
Author: Heinsalo, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-04-18
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/10339
Thesis level: master's thesis
Abstract: Computers and new information technology are used excessively in today's business world – even in the more 'softer' areas such as Human Resources. Academic research on these areas has also increased remarkably. However, in social psychology research on new technologies and user attitudes is basically non-existent. This study introduces an important current topic, the intranet, as a form of organizational communication, and discusses its use and possibilities in Human Resources Department's communication, as well as in communication in general. The study concentrates on finding out the relationships between intranet use and intranet attitudes, specifically studying use of Human Resources intranet pages and attitudes towards them. Another important factor in the research was culture. It was studied by using Hofstede's cultural dimensions, masculinity and power distance, to see whether they are related to intranet use and/or attitudes. The purpose of the study is to help the company to develop the existing HR communication systems to answer organization's needs. The study was conducted by a quantitative questionnaire in Neste Chemicals Oy, an international, Finnish-based chemicals company. The results have been analyzed statistically using mainly ANOVA and t-test, concentrating on finding out the differences between groups. The study found that intranet was used frequently among all the personnel, although significant differences between positions and locations were found. Intranet attitudes and use were found to be strongly linked to one another, both on general level and regarding HR intranet pages. Culture was also found to be related to intranet use and attitudes as well as to openness of communication. However, a concern of many respondents regarding intranet use was that it should not be forgotten that personal service is still needed - and wanted. Most important references: Hofstede, Geert. (1994). Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. London: Harper Collins Business. Hofstede, Geert. (1984). Culture's Consequences. International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage.Tietokoneet ja informaatioteknologia ovat tämän päivän sana yritysmaailmassa. Jopa 'pehmeämmillä' aloilla, kuten henkilöstöhallinnossa, niiden käyttöä on lisätty huomattavasti. Myös akateeminen tutkimus on alkanut käsitellä intranetin ja muiden sähköisten viestintävälineiden käyttöä. Sosiaalipsykologiassa uuden teknologian ja sen käyttäjien asenteiden tutkimus on kuitenkin vielä lähes olematonta. Tämä tutkimus esittelee tärkeän ajankohtaisen käsitteen, intranetin, organisaatioviestinnän muotona, ja käsittelee sen käyttöä ja mahdollisuuksia henkilöstöasian viestinnän työkaluna sekä osana yleistä sisäistä viestintää. Tutkimus keskittyy selvittämään intranetin käytön ja intranet -asenteiden suhdetta, kohdistuen erityisesti henkilöstöasioiden viestintään ja HR intranet -sivuihin. Tärkeänä muuttujana tutkimuksessa on lisäksi kulttuuri. Sitä tutkitaan käyttäen apuna Hofsteden kulttuurisia ulottuvuuksia, maskuliinisuutta ja valtaetäisyyttä, tarkoituksena selvittää onko niiden ja intranetin käytön ja asenteiden välillä suhteita. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa yhtiötä kehittämään olemassa olevaa henkilöstöasioiden viestintää vastaamaan organisaation tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena lomaketutkimuksena Neste Chemicals Oy:ssä, kansainvälisessä kemianalan yhtiössä. Tulokset on analysoitu käyttäen pääasiassa varianssianalyysia ja t-testiä selvittämään ryhmien välisiä eroja. Tutkimuksessa selvisi, että intranetiä käytettiin varsin laajasti koko yhtiössä, vaikkakin henkilöstöryhmien ja maiden välillä oli merkittäviä eroja. Intranet –asenteiden ja intranetin käytön huomattiin olevan voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, sekä yleisellä tasolla että henkilöstöasiain viestinnässä. Myös kulttuurin todettiin olevan yhteydessä intranetin käyttöön ja intranet –asenteisiin sekä viestinnän avoimuuteen. Tärkeä huomio oli myös se, että henkilöstön keskuudessa toivottiin intranetin lisäksi henkilökohtaisen palvelun saannin jatkuvan. Tärkeimmät lähteet: Hofstede, Geert. (1994). Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. London: Harper Collins Business. Hofstede, Geert. (1984). Culture's Consequences. International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: human resources
intranet
communication culture
firms
viestintäkulttuuri
yritykset
henkilöstöhallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.80Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record