Uhrit, tekijät ja sukupuolittunut syyllisyys: Parisuhdeväkivalta diskursiivisen määrittelykamppailun kohteena

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10356
Title: Uhrit, tekijät ja sukupuolittunut syyllisyys: Parisuhdeväkivalta diskursiivisen määrittelykamppailun kohteena
Author: Kotanen, Riikka Johanna
Contributor: University of Helsinki, Department of Sociology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on parisuhteessa tapahtuva fyysinen väkivalta. Parisuhdeväkivaltaa katsotaan tässä tutkielmassa feministisestä näkökulmasta, miesten naisiin kohdistaman vallankäytön muotona. Tätä näkökulmaa havainnollistetaan selvittämällä ilmiön laajuutta ja luonnetta, erityispiirteitä, seurauksia sekä historiallista kontekstia. Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineistona on kahdeksan Ilta-Sanomat-lehden Internet-sivujen keskustelupalstalla vuosina 2001–2003 käytyä keskustelua. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten parisuhdeväkivallan uhriuteen ja tekijyyteen liittyviä käsityksiä keskusteluissa konstruoidaan sekä määritellä näiden aineistossa rakentuvien näkökulmien pohjalta sitä, miten sukupuoli ja syyllisyys käsitetään parisuhteessa tapahtuvan väkivallan kontekstissa. Aineistossa parisuhdeväkivallan tekijöinä on miehiä ja naisia, uhreina taas on sekä miehiä että naisia ja myös suhteen ulkopuolisia tahoja. Tarkoituksena on uhriuden, tekijyyden, syyllisyyden ja sukupuolen välisiä yhteyksiä selvittävän analyysin avulla myös muodostaa kuvaa määrittelykamppailusta, jota parisuhdeväkivallan legitiimistä määritelmästä käydään tutkimusaineistossa. Koko tutkielman lävistää ajatus todellisuuden sosiaalisesti konstruoidusta luonteesta, jossa erityisesti kielellä on keskeinen rooli. Työn keskeiset teoreettiset näkökulmat ovat sukupuolen tarkastelu binäärisenä sosiaalis-historiallisena merkitysrakenteena, joka on jatkuvan uudelleen määrittelyn kohteena, mutta samanaikaisesti myös historiallisten käsitysten jähmettämä sekä vallan ja väkivallan hahmottaminen sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta erityisesti Pierre Bourdieun diskursiivisen kamppailun ja symbolisen väkivallan käsitteiden kautta. Analyysi ja sen tulokset muodostuvat kolmessa tasossa, jälkimmäiset tasot nousevat aikaisempien pohjalta. Ensimmäisessä vaiheessa muodostan nelikentän avulla neljä uhriutta ja tekijyyttä käsittelevää diskurssia, joiden avulla jaottelen ja analysoin aineistoni. Seuraavalla tasolla määrittelen analyysin pohjalta muodostunutta kuvaa siitä, miten parisuhdeväkivallan syyllisyyttä tuotetaan aineistona olevissa keskusteluissa ja miten se liittyy keskusteluissa rakentuvaan kuviin sukupuolista ja niiden välisestä erosta. Kolmannella tasolla liitän analysoimani kommentit osaksi Suomessa 1970–1980-lukujen vaihteessa alkanutta määrittelykamppailua parisuhdeväkivallan legitiimistä määritelmästä. Analyysin kautta esille tulee se, miten merkittävä yhteys sukupuolella ja syyllisyydellä parisuhdeväkivallan kontekstissa on. Syyllisyys rakentaa merkittävällä tavalla eroa sukupuolten välille parisuhdeväkivallan yhteydessä. Nainen ja naiseus konstruoidaan moninaisten vastuiden ja velvollisuuksien kautta, joiden epäkompetentista hoitamisesta syntyy syyllisyys. Miestä leimaa vaatimusten ja velvollisuuksien lähes täydellinen puuttuminen. Aineistossa käytävän määrittelykamppailun hegemoniseen asemaan nousee (nais)uhria kohtaamastaan väkivallasta syyllistävä sekä (miesten) tekemää väkivaltaa neutralisoiva tendenssi. Parisuhdeväkivallan nouseminen 1990-luvun alun jälkeen julkisen huomion ja keskustelun kohteeksi näkyy kuitenkin myös aineistoni keskusteluissa tekijän tuomitsemisevien sekä uhria ymmärtävien ja tukevien kannanottojen nousemisena marginaalista haasteeksi, jota ei voi ohittaa huomiotta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/10356
Date: 2003-10-13
Subject: symbolinen valta
parisuhde - sukupuoli - valta - väkivalta
perheväkivalta
konstruktivismi
diskurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record