Käytämme customia : representaatio ja käytäntö Guamin palaulaisten traditiossa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10365
Title: Käytämme customia : representaatio ja käytäntö Guamin palaulaisten traditiossa
Author: Autio, Petra
Contributor: University of Helsinki, Social and Cultural Anthropology (Department of Sociology)
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Työn aiheena ovat Palaulta Guamille muuttaneet siirtolaiset ja heidän traditiokäsityksensä. Tutkielma perustuu antropologiseen kenttätyöhön Guamin palaulaisyhteisössä kesä-syyskuussa 1996 sekä Palauta koskevaan etnografiseen kirjallisuuteen. Kenttätyöaineisto koostuu muistiinpanoista ja nauhoitetuista haastatteluista. Tutkielman tarkoitus on kuvata palaulaista käsitettä siukang eli custom sekä siihen liittyviä diskursseja ja käytänteitä Guamin siirtolaisyhteisössä. Siukang/custom viittaa tapoihin, perinteisiin ja erityisesti sosiaalisen vaihdon rituaaleihin, ja sitä tarkastellaan tässä kulttuurin representaationa eli traditiona. Päätavoite on selvittää, millaisena siirtolaiset ymmärsivät traditionsa, siinä tapahtuneet muutokset sekä suhteensa palauhun. Lisäksi pohditaan yleisemmin koko palaulaisen tradition syntyyn, sisältöön ja muotoon vaikuttaneita tekijöitä. Työn yleisenä teoreettisena viitekehyksenä ovat keskustelut moderniteetin ja traditioiden suhteesta. Tarkempi teoreettinen lähestymistapa liittyy traditioiden rakentumiseen ja kulttuurin objektivoinnin prosesseihin. Toinen lähestymistapa on vaihtoteoreettinen, koska sosiaalinen vaihto on keskeinen osa palaulaista traditiota, ja keskeistä on vaihto sosiaalisen uusintamisen muotona. Guamin palaulaisten asema kotimaansa ulkopuolella elävänä ryhmänä, joka pyrkii säilyttämään yhteydet kotimaahansa, liittää työn myös keskusteluun ns. diasporayhteisöistä. Tutkielmassa keskustellaan palaulaisen traditiokäsitteen (siukang/custom) historiasta sekä customista tietona, (vaihto)käytänteinä, saarten välisen yhteydenpidon muotona ja moraalina. Tiedot käsitteen historiasta viittaavat siihen, että siirtomaavalta loi tarpeen erilaiseen kulttuurin objektivointiin kuin aikaisemmin. Keskustelut tiedosta ja sosiaalisesta vaihdosta perinteisessä palaulaisessa yhteiskunnassa pyrkivät kuitenkin osoittamaan, että nykyinen kulttuurin elementtien reflektointi ei eroa radikaalisti aikaisemmasta ja että tiedon ja vaihdon saamilla merkityksillä on ollut ajallista jatkuvuutta. Läpi työn tarkastellaan Guamin palaulaisten customin muutoksia ja eroja suhteessa Palaun customiin sekä siirtolaisten omaa suhtautumista eroihin. Tarkasteltaessa suhtautumista custom-tietoon ja custom-vaihdon käytänteisiin tulee esille, että monissa yhteyksissä muutokset customissa hyväksyttiin joko olosuhteiden väistämättömänä seurauksena tai myönteisenä osoituksena palaulaisten sopeutumiskyvystä. Vaikka osa siirtolaisista paheksui myös käytänteiden muutoksia, kielteisimmin suhtauduttiin custom-moraalissa nähtyihin muutoksiin. Sosiaalista vaihtoa lähestytään analysoimalla kahta Guamin palaulaisten custom-tilaisuutta ja niiden erilaisia rahaan ja ruokaan liittyviä käytänteitä. Tilaisuudet edustivat kahta, eri sosiaalisiin järjestelmiin (sukulaisuus ja siirtolaisyhteisö) perustuvaa vaihdon muotoa, jotka liittyivät erilaisiin yhteisöllisyyden muotoihin ja yhteiskuntiin. Analyysi pyrkii osoittamaan, että vaihtokäytänteiden erot ovat merkityksellisiä suhteessa palaulaisen kulttuurin käsitteisiin (salainen/julkinen ja avoin/suljettu), vaikka palaulaiset itse liittivät muutokset eksplisiittisesti guamilaiseen yhteiskunnan vaikutuksiin. Custom on myös Guamin ja Palaun välisen yhteydenpidon muoto, jossa custom vaihtona ja symbolina sekä yhdistää että erottaa Palaun ja Guamin palaulaisia. Tutkielmassa esitetään, että Guamin palaulaisten custom on keskustelua kulttuurin muutoksesta, joka siirtolaisten on vieraassa yhteiskunnassa kohdattava. Custom on tapa puhua Guamin ja Palaun, menneisyyden ja nykyisyyden välisistä eroista: customin tekeminen ja siitä puhuminen ovat siirtolaisyhteisön tapa neuvotella omaa ambivalenttia asemaa sekä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan Guamilla että suhteessa kotisaareen Palauhun.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/10365
Date: 1999-04-01
Subject: representaatio - kulttuuri - siirtolaiset - Guam
traditio - siirtolaisuus - Palau - Guam
vaihto - kulttuuri - palaulaiset - Guam


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record