Opiaattiriippuvaisten ylläpitohoidon rakentuminen päiväkeskuksessa - etnografinen tapaustutkimus

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/10372
Julkaisun nimi: Opiaattiriippuvaisten ylläpitohoidon rakentuminen päiväkeskuksessa - etnografinen tapaustutkimus
Toissijainen nimi: The construction of Maintenance Treatment of Opiate addicted People in Daycenter
Tekijä: Forssén, Tuulikki
Muu tekijä: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Päiväys: 2004-03-31
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10372
Opinnäytteen taso: Lisensiaatintyö
Oppiaine: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Tiivistelmä: Heroiinin ja muiden opiaattien suonensisäinen käyttö on lisääntynyt 1990-luvun loppupuolella. Opiaattien lisääntyneestä käytöstä johtuen on tullut myös tarvetta lisätä opiaattiriippuvaisille suunnattua hoitoa. Lääkkeelliset hoidot yhdistettynä psykososiaaliseen tukeen ovat osoittautuneet tehokkaiksi parantaessaan asiakkaiden elämänlaatua ja vähentäessään rikollisuutta sekä huumekuolemia. Huumehoitojen järjestämisessä on monenlaisia ongelmia. Asiakkaan, sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeellisiä hoitoja koskevan asetuksen ja henkilökunnan käsitykset saattavat poiketa toisistaan. Ongelmina nähdään uusien tehtävien antaminen yksiköille lyhyellä varoitusajalla ja niin ettei työyhteisö voi asioihin vaikuttaa. STM:n säännökset ylläpitohoidosta eivät anna selkeitä linjauksia hoidon suhteen. Näin ollen tulkinnanvaraisuudet hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välillä lisääntyvät. Asiakkaiden uhkaava käytös ja jatkuva väkivallan uhan alla työskentely vaikeuttavat huumetyön käytännön toteuttamista. Työntekijät kokevat hoidon toteuttamisen resurssit riittämättömiksi niin tilojen kuin vakanssienkin suhteen. Hoitoihin liittyy myös epärealistisia odotuksia. Lisäksi asiakkaiden rajattomat vaatimukset aiheuttavat sen, että työyhteisö on monenlaisten ristipaineiden pyörteessä yrittäessään ratkaista, mikä on hyvää ja asetuksen mukaista hoitoa huumeongelmaisille. Tämä tutkimus analysoi yhden työyhteisön näkökulmasta yhden päihdehoidon yksikön asiantuntijuuden muodostumisprosessia. Tutkimus tuottaa tietoa vaikeasti huumeongelmaisten kanssa tehtävästä työstä ja sen haasteista. On tärkeää, että tällaista uutta toimintaa kuin ylläpitohoito tutkitaan, kun sen tarjontaa joudutaan kuitenkin tulevaisuudessa lisäämään. Käytännöstä lähtevä tutkimus mahdollistaa tiedon tuottamisen asioista, jotka kentällä koetaan tärkeiksi ja joita ei ehkä muutoin saataisi esiin. Asiakkaiden ja työntekijöiden äänen on myös helpompi kuulua. Tutkimuksen tuloksena voidaan arvioida, vastaavatko toiminnot asiakkaiden tarpeita ja ovatko hoidot työntekijöiden näkökulmasta tarpeeksi resurssoituja, jotta niitä voidaan myös turvallisesti toteuttaa. Tämä tutkimus on etnografinen tapaustutkimus konfliktien näkökulmasta. Siinä toiminnan osapuolet joutuvat intressiristiriitaan keskenään. Työyhteisö joutuu sovittamaan asetuksen ja asiakkaiden vaatimukset yksikön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla ja havainnoimalla. Tässä tutkimuksessa etnografia tarkoittaa ylläpitohoitoa koskevien merkitysten tutkimista sosiaalisissa tilanteissa ja toiminnoissa yhdessä yksikössä tietyn ajanjakson aikana. Yksikön toimintaan vaikuttavat yksikön sisäiset ja ulkopuoliset tekijät. Toiminta raamittuu ja muotoutuu erilaisissa konflikteissa. Näistä muodostuu yksikön ylläpitohoidon kulttuuri, asiantuntijuus siitä, miten ylläpitohoitoa tulee toteuttaa. Hoitoyksikön orientaatio ja asiantuntijuus kehittyivät erilaisen vaihdon ja vuorovaikutuksen lisääntymisen seurauksena vajaan kahden vuoden aikana eriytymättömän hoivan tuottamisesta eriytyneeseen kuntoutusorientaatioon. Eriytymättömästä yksiköstä kehittyi keskusteleva, erilaisuutta sietävä, eriytynyttä huumekuntoutusta tuottava yksikkö. Tärkeimmät lähteet: Schein, Edgar: Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Tourunen, Jouni: Epäilyksen polttopisteessä.The intravascular use of heroin and other opiates has increased in the end of 1990s. Due to the increasing use of opiates, there has also grown the need to increase treatment aimed at opiate addicted people. Medical care together with psychosocial support has turned to be efficient, because it improves the quality of life of clients and diminishes criminality and drug-deaths. There are many kinds of problems in organizing drug treatments. The point of views of clients, statutes and nursing staff may differ from each other. You may see problems such as new duties given to departments with a short notice. The regulations of Social and Health Ministry concerning maintenance treatment, don't give explicit policy about treatment. So, treatment is more open to various interpretations between nursing staff and clients. The aggressive behavior of clients and continuous working under the danger of violence makes it more difficult to do drug-nursing in practice. Employees feel that resources to accomplish the treatment are insufficient, when it's question about the work space or the amount of working vacancies. The are unrealistic expectations about the treatment. In addition to this clients' bottomless need to demand, brings the nursing stuff to the turbulence of pressure conflicts, when trying to decide, what is according to regulations and good treatment and which is the most secure way of accomplishing the treatment. This ethnographical case study is analyzing the aspect of the nursing stuff of a work community under the welfare for intoxicant abusers and how the process of becoming an expert will develop. The study produces information about the work done with severely drug addicted people and the challenges of this work. It's very important to research this new activity called maintenance treatment, because it's sure that you have to increase supplies for treatment in the future. The study that rises form practise is essential. It enables to produce information about actual issues, which are felt vital at fieldwork. It also makes it possible to get facts, which may not be found in any other way. Clients and nursing staff are heard. At the result of this study, you can evaluate, if the activities meet the needs of clients and are there enough resources for employees to work safely. This research is an ethnographical case study at the point of view of conflicts. The participants of the activities are compelled to an interest-conflict with each other. The study was executed by interviewing and by observation. Here ethnography means analyzing the meanings of maintenance treatment at social situations and activities at one nursing department during certain period of time. The activities are influenced as well by internal as by external factors. The activities are framed and formed at different conflicts. From there rises the culture of maintenance treatment and the knowing, how to accomplish it. The orientation of the nursing department was developed during two years period as the result of increasing interaction between employees and other authorities. Workers took part to various educations. Producing care without differentiation changed to producing care with specialization. Now there was a conversational, dissimilarity accepting and differentiated department, producing drug rehabilitation. Sources: Schein, Edgar: Organisational culture and management. Tourunen, Jouni: Epäilyksen polttopisteessä.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: huumepolitiikka
huumekuntoutus
lääkkeelliset hoidot
organisaatiokulttuuri
asiantuntijuus
drug policy
drug rehabilition
medical treatment
organisation culture
expertness


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract_fi.pdf 49.48KB PDF Avaa tiedosto
abstract_en.pdf 49.37KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot