Organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavat tekijät ja samastumisten seuraukset

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Olkkonen, Maria-Elena
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:08Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:08Z
dc.date.issued 2002-12-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10377
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin organisaation koetun oikeudenmukaisuuden merkitystä työntekijöiden organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavana tekijänä. Samalla tutkittiin samastumisten yhteyksiä irtisanoutumisaikomuksiin ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli muodostaa tutkittavien ilmiöiden välisistä yhteyksistä oletusmalli ja arvioida sen toimivuutta käytetyn aineiston puitteissa. Aineisto kerättiin lomakekyselynä teknologia-alan organisaatiosta keväällä 2001 (N = 164). Työn teoriaosuudessa esitellään sosiaalisen identiteetin lähestymistapa sekä organisaatiositoutumisen ja oikeudenmukaisuuden kokemusten vaikutuksia käsittelevää teoriaa ja aiempaa tutkimusta, joiden perusteella rakennetaan useita tutkittavien käsitteiden erillisyyttä ja ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita koskevia hypoteeseja. Näitä testattiin aineistoon eksploratiivisilla faktorianalyyseillä sekä lineaarisilla ja hierarkkisilla regressioanalyyseillä (välittäjäanalyysi). Tutkimustulokset olivat pääsääntöisesti teorian mukaisia. Ensinnäkin tulokset antoivat tukea hypoteesille, jonka mukaan jakavan, menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat positiivisessa yhteydessä organisaatioon ja yksikköön samastumiseen niiden lisäämien ylpeyden ja arvostuksen tunteiden kautta. Samoin saatiin tukea hypoteesille, jonka mukaan organisaatioon samastuminen edelleen vähentää irtisanoutumisaikomuksia ja lisää organisaatioon kohdistuvaa prososiaalisuuutta ja jonka mukaan yksikköön samastuminen puolestaan lisää yksikköön kohdistuvaa prososiaalisuutta. Työn tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sosiaalisen identiteetin kannalta merkityksellisten tekijöiden keskeistä roolia irtisanoutumisaikomusten ja prososiaalisuuden selittäjinä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös käsitystä siitä, että työntekijöiden tiettyyn organisaation kohteeseen kohdistuvia asenteita ja käyttäytymistä voidaan selittää parhaiten juuri tähän kohteeseen liittyvillä tekijöillä. Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat tuoreita, kansainvälisissä alan aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita. en
dc.language.iso fi
dc.subject organisaatioon samastuminen fi
dc.subject organisaatiot - koettu oikeudenmukaisuus fi
dc.subject organisaatiokäyttäytyminen - prososiaalisuus fi
dc.title Organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavat tekijät ja samastumisten seuraukset fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record