Haltia vai haltija - Harri Holkerin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10392
Title: Haltia vai haltija - Harri Holkerin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta
Author: Ranki, Risto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-10-20
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10392
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee Harri Holkerin hallituksen (1987-1991) talouspoliittisen ministerivaliokunnan asemaa hallituksen päätöksenteossa sekä näiden vuosien talouspolitiikkaa. Tutkimusaineistona ovat tämän ajanjakson julkiset ja luottamukselliset asiakirjat valtiovarainministeriöstä ja Suomen Pankista sekä laajat keskustelumuistiinpanot talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksista. Tutkimusta varten on haastateltu 25 ministerivaliokunnan työssä mukana ollutta ministeriä, virkamiestä ja avustajaa, minkä lisäksi käytettävissä on ollut SITRAn lamahaastattelusarja ja Kansallisen Kokoomuksen arkistoja. Vaikka talouspoliittista ministerivaliokuntaa pidetään hallituksen keskeiset ratkaisut tosiasiallisesti tekevänä valmisteluelimenä, tutkimuksessa osoittautui, että tärkeimmissä talouspoliittisissa kysymyksissä valiokunta muodollisesti oli useimmiten sivussa ja linjauksia tekivät valiokunnan avainhenkilöt muilla foorumeilla. Hallituksen talouspoliittinen päätöksenteko näyttäisi muistuttavan roskatynnyrimallia. Holkerin hallituskaudella talous ylikuumeni ja ulkoinen tasapaino heikkeni, mutta työllisyys ja valtiontalous pysyivät vahvoina. Viimeisenä vuonna tuotannon kasvu pysähtyi, ja talous ajautui syvään lamaan seuraavan hallituksen alkuaikana. Rahamarkkinoiden liberalisointia seurannut luottoekspansio myötävaikutti ylikuumenemiseen eikä hallitus kyennyt sitä hillitsemään. Tuotannon supistumiseen osaltaan vaikuttivat myös ostajamaiden yhtäaikainen taantuma ja idänkaupan järjestelmän muuttuminen. Eduskuntaryhmien vastustus ja vanha lainsäädäntöjärjestys vaikeuttivat julkisten menojen vähentämistä. Holkerin hallitus irtaantui talouspolitiikassaan jossain määrin perinteisestä suomalaisesta mallista kunnianhimoisempaan ja rakenneuudistuksia korostavaan suuntaan, eikä siinä voida havaita opportunistisia piirteitä. Epäonnistuneita telakkafuusiohankkeita ja Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssia tarkastellaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan laajojen keskustelujen valossa. Päätöksenteossa Holkerin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta oli instituutiona lähempänä haltian kuin haltijan roolia. Talouspolitiikassa valtiovarainministereiden eikä koko hallituksenkaan voima ulkoisista ja institutionaalisista syistä riittänyt haltijan tai pysyvästi kaikkivoipaisen hyvän haltian rooliin, vaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan oli tyytyminen olemaan aika hyvä haltia.The dissertation examines the role of the Cabinet Committee on Economic Policy of the Harri Holkeri government in 1987-1991 and its economic policies. The research material consists of public and confidential documents from the Ministry of Finance and the Bank of Finland and also of extensive notes of discussions in the Cabinet Committee. Twenty-five ministers, civil servants and aides have been interviewed. In addition other interviews and the archives of the conservative National Coalition Party have been available. The Cabinet Committee on Economic Policy is generally regarded as the factual decision-maker regarding all main issues in the government, but this study shows that most often in the central macro-economic decisions the Cabinet Committee was left aside as an institution, and policies were set by key members of the Committee in other fora. The decision-making model seems to remind of the garbage can model. Under the Holkeri period the economy became overheated and the foreign balance was deteriorated, but employment and central government finance remained strong. Output growth ceased the fourth and final year and the economy was driven into a deep depression during the initial time of the next government. Deregulation of the capital market, followed by credit expansion, contributed to an overheating which could not be curbed by the government. Output decline was accentuated by a simultaneous recession in the export countries and also by institutional changes in the trade with the Soviet Union. Parliamentary resistance and the need of a qualified majority when cutting spending made it difficult to decrease expenditure. The Holkeri government was to some extent disengaged from the traditional model of Finnish economic policy in favour of a more ambitious and structure-emphasizing direction. Opportunistic features in its policies could not be observed. Unsuccessful shipyard mergers and the bankruptcy of Wärtsilä Marine are examined in light of the extensive discussions on the subject in the Cabinet Committee. In decision-making the Cabinet Committee on Economic Policy of the Holkeri government, as an institution, was more of a 'fairy godmother' than of a supreme master of the developments. In the economic policy the finance ministers, the Committee or the Cabinet did not reach out, for external and institutional reasons, to be supreme masters but had to be content as fairly good mother fairies.Avhandlingen behandlar det ekonomisk-politiska ministerutskottets ställning i Harri Holkeris regering åren 1987-1991 samt dess ekonomiska politik. Forskningsmaterialet består av såväl offentliga och konfidentiella dokument inom finansministeriet och Finlands Bank, som av omfattande anteckningar om ministerutskottets diskussioner. För avhandlingen har 25 ministrar, tjänstemän och medarbetare vid ministerutskottet intervjuats - därtill har en intervjuserie gjord av Sitra och Nationella Samlingspartiets arkiv stått till förfogande. Om också det ekonomisk-politiska ministerutskottet allmänt betraktas som det förberedande organ som i själva verket fattar de mest centrala avgörandena inom regeringen, visade det sig, att utskottet vid de viktigaste ekonomisk-politiska frågorna oftast var formellt åsidosatt, och linjedragningar gjordes av utskottets nyckelpersoner på andra fora. Regeringens ekonomisk-politiska beslutsfattande ser ut att påminna om den s.k. soptunnsmodellen. Under Holkeris period överhettades ekonomin och den yttre balansen försvagades, men sysselsättningen och statsfinanserna höll sig starka. Det sista året avstannade tillväxten och ekonomin drevs in i en djup depression under början av den följande regeringen. Avregleringen av penningmarknaden, följd av en kreditexpansion, medverkade till överhettningen som inte kunde hejdas av regeringen. Till produktionsminskningen bidrog även en samtidig lågkonjunktur i exportländerna och ändringarna i östhandeln. Riksdagsgruppernas motstånd och den gamla lagstiftningsordningen försvårade begränsningen av offentliga utgifter. Regeringen Holkeri lösgjorde sig i någon mån från den traditionella modellen i sin ekonomiska politik för en mera ambitiös och strukturförändringar betonande riktning. Opportunistiska drag kan inte observeras i regeringspolitiken. Misslyckade varvsfusioner och konkursen av Wärtsilä Marine betraktas i ljuset av omfattande diskussioner i det ekonomisk-politiska ministerutskottet. I beslutsfattandet var regeringen Holkeris ekonomisk-politiska ministerutskott som institution närmare en beskyddare än en besittare. I den ekonomiska politiken räckte inte finansministrarnas eller hela regeringens styrka av yttre och institutionella orsaker till att vara besittare eller en ständigt allmäktig beskyddare, utan det ekonomisk-politiska ministerutskottet måste nöja sig med att vara en rätt god beskyddare.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Holkeri, Harri
hallitus - 1987-1991
päätöksenteko
hallitukset
telakkateollisuus
talouspolitiikka
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.92Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.86Kb PDF View/Open
abstract_sv.pdf 48.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record