Koettu epäoikeudenmukaisuus työympäristössä yksilöllisten arvojen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Hiltunen, Anette
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:27:22Z
dc.date.available 2009-09-08T09:27:22Z
dc.date.issued 2003-11-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10396
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimukseni tavoitteena on yksilön arvojen sekä oikeudenmukaisuuden yhteyksien selvittämiseen. Tarkoituksena on kartoittaa, miten ihmiset arvelevat eri arvoja tärkeänä pitävien henkilöiden kokevan epäoikeudenmukaisuutta. Lisäksi on tarkoitus selvittää, ovatko kaikki Schwartzin arvotyyppien edustamat arvot relevantteja tutkittaessa epäoikeudenmukaisuutta työympäristössä. Kolmantena tavoitteena on tarkastella aineistoa siinä valossa, nouseeko siitä jotain uutta aikaisempaan oikeudenmukaisuus teoriaperinteeseen liittyvää, kun tarkastellaan oikeudenmukaisuutta arvorikkomusten kautta. Tutkimukseni teoreettisina viitekehyksinä toimii Schwartzin arvoteoria sekä jakava -, menettelytapojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti fokusryhmähaastattelun avulla. Näihin haastatteluihin osallistui yhteensä 17 henkilöä. Analysoin aineiston kahdessa osassa. Ensimmäiseksi luokitin aineiston sisällönanalyysin avulla. Tämän jälkeen tarkastelin luokkia Schwartzin arvotypologian näkökulmasta teorialähtöisen analyysin tavoin. Aineistosta syntyi kuusi erilaista luokkaa, joista kolmea ensimmäistä kutsun pääluokiksi. Niissä epäoikeudenmukaisuutta koettiin tilanteissa, jotka liittyivät tiedon kulkuun organisaatiossa, etenemiseen uralla, kiitokseen työstä, ja luovuuden rajoitukseen. Pääluokkien lisäksi epäoikeudenmukaisuutta koettiin myös tilanteissa, jotka kytkettiin epätasapuoliseen kohteluun, empatiaan, työympäristön siisteyteen, sääntöjen rikkomiseen sekä rajoitettuihin toimintamahdollisuuksiin. Analyysin toisessa osassa yhdistin luokat Schwartzin arvotypologiaan. Typologian yksilökeskeiselle puolelle sijoittuvat luokat seuraavasti. Itseohjautuvuuden ja virikkeisyyden arvotyyppien arvoja tärkeänä pitävien ihmisen uskottiin kokevan epäoikeudenmukaisuutta, jos luovuutta rajoitettiin tai yrityksen sisäisessä tiedon kulussa oli ongelmia. Henkilö, jolle suoriutumisen ja vallan arvotyypin arvot ovat tärkeitä, arveltiin kaikissa ryhmissä kokevan epäoikeudenmukaisuutta silloin, kun joku muu saa kiitoksen hänen itsensä tekemästä työstä. Mielihyvän arvotyypin arvoja arvostavan henkilön uskottiin kokevan epäoikeudenmukaisuutta, jos hänen toimintamahdollisuuksia rajoitettiin. Tiukka taloudellinen tilanne, rutiinit, säännöt ja käskyt yhdistettiin epäoikeudenmukaisuuden kokemiseen. Yhteisökeskeisellä puolella korostuivat puolestaan seuraavat luokat. Universalismin ja hyväntahtoisuuden arvotyyppiparin arvoja kunnioittavan yksilön uskottiin kokevan erityisesti epäoikeudenmukaisuutta, jos häntä ei kohdeltu tasapuolisesti. Tämän lisäksi myös empatia, toisen puolesta koettu epäoikeudenmukaisuus nousi esiin tämän arvoparin kohdalla. Henkilö, jolle perinteiden ja turvallisuuden arvotyyppiparin arvot ovat tärkeitä, uskottiin kokevan epäoikeudenmukaisuutta, jos kollega eteni urallaan tai jos sääntöjä rikottiin tai jos työympäristön siisteyden ei huolehdittu. Päälähteet: Deutsch, M. (1985). Ditributive justice. A Social-Psychological Perpective. New Haven: Yale University Press. Folger, R. – Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource management. London: SAGE Publications Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Teoksessa: Zanna M. P. (toim.): Advances in experimantal Social Psychology, vol 25. San Diego: Academic Press. Tuomi, J. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. en
dc.language.iso fi
dc.subject epäoikeudenmukaisuus fi
dc.subject fokusryhmähaastattelut fi
dc.subject arvoteoria fi
dc.subject työelämä - tiedonkulku - urakehitys fi
dc.subject työelämä - kiitokset fi
dc.subject työelämä - luovuus - rajoitukset fi
dc.subject yksilö - arvot - haastattelututkimus fi
dc.title Koettu epäoikeudenmukaisuus työympäristössä yksilöllisten arvojen näkökulmasta fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record