Taloustieteen laitoksen julkaisusarjat / Publication series of the Department of Economics and Management

Recent Submissions

 • Lehmijoki, Ulla; Palokangas, Tapio (2013)
  Economics Discussion Paper 651
 • Palokangas, Tapio (2012)
  Economics Discussion Paper 649
 • Rinne, Jaakko; Lankoski, Jussi; Ollikainen, Markku; Mikkola, Hannu (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2009)
  Discussion Papers
  We examine the social desirability of ethanol production from agricultural crops when its effects on the greenhouse gas balance, land competition and crop prices are taken into account. The model comprises two land use forms: bioenergy crop and conventional feed crop. Industry demands crops for both ethanol and feed production. We characterize theoretically the private and social optima and apply the framework to barley production in Finland. In particular, we focus on various parts of the production chain and examine how the life cycle CO2 –eq emissions associated in each part and the endogenous prices impact social benefits from ethanol production. We find ethanol production socially desirable under current ethanol price if, in addition to ethanol itself, it is possible to produce the side products: grain residue for animal feed, and the straw for energy. If either these side products cannot be produced, social returns to ethanol production either vanish or become very small. Moreover, we show that emissions from soil belong to critical key variables; if the existing uncertain proxies underestimate emissions from soil, social returns to ethanol production may vanish altogether. In all above cases, the outcomes result from changes in emissions offset, fertilizer intensity and land-use that are guided by endogenous crop prices.
 • Lankoski, Leena (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Discussion Papers
 • Rahikainen, Mika; Lindroos, Marko; Kaitala, Veijo (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Discussion Papers
 • Iho, Antti (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Discussion Papers
  We analyze optimal phosphorus fertilization and erosion control policies in a spatial, dynamic, stationary framework. First-best instruments to incentivize farmers to undertake the socially optimal choices are analyzed both analytically and empirically. The empirical application is conducted for a cereal production area of 4 hectares. We find that taxes on phosphorus use can equivalently be levied either on fertilizer use or directly on soil phosphorus. However, tax on soil phosphorus is simpler and poses lower information requirements for the social planner. Also, the potential differences in socially and privately applied discount rates are shown to affect optimal tax rates substantially.
 • Autio, Minna; Huttunen, Kaisa; Härkönen, Susanna; Lindroos, Marko (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Selvityksiä
 • Kaartinen, Risto (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Selvityksiä
  Tutkimuksessa tarkastellaan rahapeleillä velkaantuneiden ongelmapelaajien arkista järkeilyä ja siihen kuuluvia heuristiikoita. Arkisen järkeilyn muotoja on kuvailtu talouden hallinnan, pelaamisen hallinnan ja hoitoon hakeutumisen kontekstissa. Aineisto kerättiin teemahaastat-teluilla, joita tehtiin kasvokkain, puhelimitse, sähköpostilla ja pikaviestinohjelmalla sekä verkkolomakkeella. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja aineisto muodostuu 14 teema-haastattelusta ja 332 verkkolomakevastauksesta. Analyysin pohjana toimi teemakortisto ja sen päälle rakentuivat tutkijan fenomenologiseen tulkintaan perustuvat päätelmät tutkittavi-en arkitiedon rakentumisesta. Tutkimuksen perusteella velkaantuneiden ongelmapelaajien talouden suunnittelu on yhtä olematonta kuin muillakin ylivelkaantuneilla. Taloudellisen suunnittelun puuttuminen ja pelirahojen sekoittuminen talousrahoihin velkaannuttavat taloutta, joko suoraan pelaamises-ta syntyvän velkaantumisen myötä tai sen takia, että velkaantumisella paikataan talouden hoitoon käytettävien rahojen vajetta. Velkaantuminen ei johdu puutteista tutkittavien arki-tiedossa tai yllättävistä käänteistä tutkittavien elämässä, vaan heuristiikoista, jotka johtavat peliongelmaiset syvempään ylivelkaantumiseen kasvavasta rahapelikulutuksesta johtuen. Ylivelkaantumisen taustalla ovat velkojen hallitseminen uudella velkaantumisella, yritys voittaa hävittyjä rahoja takaisin ja ratkaisun etsiminen taloudelliseen ahdinkoon pelivoitois-ta. Ylivelkaantumisen kokemisen seurauksena käyttöön otettiin resurssien kohdentamisen heuristiikkoja. Tällöin tutkittavat saattoivat vaihtaa paremmin hallittavaan rahapeliin, karsi-vat kaikesta muusta kulutuksesta kuin rahapeleistä, hankkivat lisätuloja tai eriyttivät peli-kassan talouskassastaan. Useilla tutkittavilla talouden tasapainottamiseen kohdistuneet toi-met eivät onnistuneet, jolloin siirryttiin pelin hallinnan heuristiikkoihin. Pelaamisen rajoit-tamiseksi nähtiin vaihtoehtoina pelipaikkojen välttely, oman rahan käytön säännöstely tai ongelman pakeneminen. Avunhakemisen sijaan tutkimuksessa tuli esille avun hakematta jättämisen järkeily. Apua ei haettu useimmiten johtuen tutkittavien kokemasta häpeästä. Tutkittavien avun hakeminen liittyi ulkoiseen pakkoon esimerkiksi läheisten toimesta. Vastuu arkisesta järkeilystä luovu-tettiin tässä vaiheessa usein läheisille. Omatoimista parantumista tukivat resurssien kohden-tamisen ja pelaamisen hallinnan heuristiikkojen lisäksi vertaistuki, joka haluttiin häpeän vuoksi hakea anonyymisti, esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla.
 • Hellstrand, Stefan; Sumelius, John; Bäckman, Stefan (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Discussion Papers
 • Iho, Antti; Heikkilä, Jaakko (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2008)
  Discussion Papers
  We analyse the overall determinants of demand and isolate the effect of advance ticket sales on Finnish football league attendances. We postulate a linear OLS model for log-attendance data from the years 1991-2007. Matchday weather, timing of the match, team performance and match characteristics together with team, year, month and stadium specific dummies are used as the explanatory variables. The model is found to explain the data very well. The results suggest that offering the option of buying the tickets in advance has had an isolated positive effect on attendance for associated teams.
 • Kousa, Jari (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2007)
  Selvityksiä
 • Pessi, Paula (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2007)
  Selvityksiä
 • Autio, Minna; Lindroos, Marko; (Toim.) (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2007)
  Selvityksiä
  Järjestyksessään kahdeksas artikkelikokoelma sisältää läpileikkauksen Helsingin yli-opiston Taloustieteen laitoksen kuluttajaekonomian oppiaineessa vuonna 2006-2007 valmistuneista parhaista pro gradu –töistä. Kokoelman tarkoituksena on esitellä laitok-sella tehtävää tutkimustyötä niin tiedekunnalle kuin sen ulkopuolellekin.
 • Cattaneo, Andrea; Lankoski, Jussi; Ollikainen, Markku (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2007)
  Discussion Papers
  This paper examines how jointness of environmental benefits and environmental heterogeneity affect the potential benefits of green auctions over flat-rate agri-environmental policies. A sealed bid green auction with two environmental objectives, nutrient runoff reduction and biodiversity provision, is analyzed. The green auction is analyzed analytically and then empirically by using Finnish data. Auctions that screen farmers’ applications according to an environmental index (with and without a cost-saving component) are simulated in the context of two different conservation options. The first option assumes enlarged field edges are located in whichever edge of a parcel, providing only biodiversity benefits, whereas in the second option they are located on the waterfront so as to also reduce nitrogen runoff. Empirical results show that in both cases the green auction with the cost saving outperforms other policies. However, when environmental benefits are not jointly produced by a practice, farmer participation is much more sensitive to how objectives and cost-saving are weighted, leading to unwanted swings in participation.
 • Iho, Antti (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2007)
  Julkaisuja
  Eutrophication of surface waters accelerated by nutrient runoff from agriculture is a growing concern in developed countries. Controlling the loss of phosphorus is complicated, among other things, due to its intertemporal nature. Phosphorus fertilisation affects crop yields and phosphorus losses mainly via the potentially plant available of soil phosphorus reserves whose development is very slow. Hence, both privately and socially optimal choices of phosphorus are results of a dynamic decision making process. On the other hand, phosphorus loss is comprised of various phosphorus forms, differing in their contribution to eutrophication and in their sensitivity towards various phosphorus control measures. These forms can be roughly divided into particulate phosphorus and dissolved reactive phosphorus. The former can be controlled mainly by controlling the soil erosion, the latter by controlling the potentially plant available soil phosphorus reserves. In this study, we solve analytically the privately and socially optimal steady state fertilisation levels and vegetative filter strip allocations, and design and analyse alternative instruments to sustain these allocations. We conduct an empirical application for an agricultural area of 37 parcels of one hectare, varying in their slopes and shapes. We find that the first-best taxes can be equivalently base on fertilisation or on soil phosphorus, but basing them directly on soil phosphorus might reduce the information burden of the regulator. We also find that the vegetative filter strip allocations are strongly differentiated, and that the second-best vegetative filter strip subsidies can be relatively easily be adjusted to sustain almost the first-best allocations.