Kohti ohjelmien jakelun ja tuotannon erottavaa organisaatiorakennetta : Tilaaja-tuottaja-malli Yleisradio Oy:n radiotoimialalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10412
Title: Kohti ohjelmien jakelun ja tuotannon erottavaa organisaatiorakennetta : Tilaaja-tuottaja-malli Yleisradio Oy:n radiotoimialalla
Author: Pauni, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-02-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10412
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on Yleisradio Oy:n (YLE) radiotoimialan organisaatiorakenteen muutos, jossa radio-ohjelmien sisällöntuotanto on organisoitu radiokanavista irrallisiin tuotantoyksiköihin, ns. osaamiskeskuksiin. Organisaatiouudistus perustuu tilaajan ja tuottajan väliseen erotteluun yleisradiotoiminnassa, jossa ohjelmien jakelusta vastaavat radiokanavat tilaavat tarvitsemansa ohjelmasisällöt erillisiltä tuotantoyksiköiltä. Tähän liittyy tilaaja-tuottaja-toiminnassa syntyvät näennäismarkkinat ja sopimustoiminta osapuolten välillä. Käytännössä järjestelmä muodostaa organisaation sisäisessä toiminnassa matriisiorganisaation ohjelmaprosessien ja -projektien toteuttamiselle. Organisaatiouudistusta tarkastellaan tilaaja-tuottaja-mallille rakentuvan teoreettisen viitekehyksen kautta, joka avaa näkökulmia parantaa organisaatioiden tuotos-panos-suhdetta ja yleistä kustannustehokkuutta. Organisaatiossa voidaan mallin pohjalta aikaisempaa tehokkaammin hallinnoida ydinosaamista ja täydentää toimintaa ulkopuolisilla palveluntarjoajilla ja alihankkijoilla. Tutkielman näkökulma liittyy makrotasolla valtionyhtiöiden kehittämiseen ja New Public Management -doktriinin periaatteisiin parantaa julkisen hallinnon tehokkuutta, laatua ja vastuullisuutta. Yleisellä tasolla tutkielmassa kuvaillaan, millaista tilaaja-tuottaja-toiminta on YLEn radiotoimialan organisaatiossa. Mikrotasolla tähän liittyy organisaatioon rakennetun tilausjärjestelmän ja sopimustoiminnan keskeisimmät vaatimukset ja haasteet sekä yksiköiden roolit, johtaminen ja taloudenpito. Tutkielma on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa on kuvaileva ja arvioiva ote. Empiirinen aineisto koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä elementistä: yhtiön sisäisistä dokumenteista sekä teemahaastatteluista. Kvalitatiivisen aineiston analyysi perustuu faktanäkökulmaan. Tutkielman keskeisimmät lähteet koostuvat yleisradiotoiminnan organisointiin kohdistuvasta aikaisemmasta tutkimuksesta sekä tilaaja-tuottaja-mallin teoreettisista järjestämistavoista. Tilaaja-tuottaja-malliin liittyvät teoriat on jaoteltu julkisen sektorin sekä yleisen liikkeenjohdon näkökulmien analysointiin. Tutkielman päätuloksena todetaan, että Yleisradio Oy:n radiotoimialan organisaatiorakenne voidaan määritellä organisaation sisäiseksi tilaaja-tuottaja-malliksi. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tällöin tehokkuuden lisääminen organisaation sisäisessä toiminnassa. Organisaation omat tuottajaorganisaatiot on tulosyksiköitetty ja niille on annettu taloudellisia sekä toiminnallisia vapauksia. Järjestelyn kautta organisaation yleinen kustannustietoisuus on kasvanut ja yksittäiselle radiosisällölle määräytyy hinta. Taloudellisia säästöjä on saatu aikaan organisatoristen päällekkäisyyksien poiston sekä toimitustyön teknisen itsekäytön kautta. Tilaaja-tuottaja-mallin järjestämiseen liittyvä tuottajien kilpailuttaminen on jäänyt ainakin toistaiseksi vähäiseksi YLEn radiotoimialalla. Dialogin merkitys tilaaja-tuottaja-järjestelmän kokonaisuuden toimivuuden kannalta on myös keskeinen teema tutkielman tulosten valossa; uudistus on vaatinut matriisiorganisaatiossa ja sopimustoiminnassa uudenlaisen keskustelukulttuurin syntymistä hierarkkisen esimies-alaissuhteen sijaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yleisradiotoiminta
Yleisradio Oy
valtionyhtiöt
julkiset palvelut - tehtävät
asiantuntijaorganisaatiot
organisaatioteoriat
tilaaja-tuottaja-malli
matriisiorganisaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record