Tieto, tarve ja hyvä renki : TeliaSonera Finlandin henkilöstön työhön liittyvät tiedontarpeet ja tiedonhankinta intranetissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10413
Title: Tieto, tarve ja hyvä renki : TeliaSonera Finlandin henkilöstön työhön liittyvät tiedontarpeet ja tiedonhankinta intranetissä
Author: Salmi, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-03-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10413
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma kuuluu informaatiotutkimuksen ja organisaatioviestinnän tutkimusperinteeseen. Tutkimuksessa on tapaustutkimuksen avulla tarkasteltu TeliaSonera Finlandin henkilöstön työhön liittyviä tiedontarpeita ja tiedonhankintaa. Päähuomio on ollut intranetissä tapahtuvassa tiedonhankinnassa, jonka hyviä ja huonoja puolia on vertailtu kohdeorganisaation tarjoamiin vaihtoehtoisiin sisäisen viestinnän kanaviin. Tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu Tom D. Wilsonin laajennetun tiedonhankintakäyttäytymisen mallin, Leckien, Pettigrew'n ja Sylvainin ammatillisen tiedonhankinnan mallin ja erilaisten organisaatioviestinnän teorioiden näkemyksiä yhdistelemällä. Näistä Wilsonin mallin rooli on tutkimuksessa keskeisin. Malleja yhdistelemällä on pyritty luomaan analyysityökalu, joka parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi todellisuuden tiedonhankintatilannetta. Tutkimuksen ensisijainen tavoite on ollut löytää puutteita kohdeorganisaation sisäisen viestinnän toteutuksesta ja tarjota konkreettisia kehitysehdotuksia siihen, miten sisäistä viestintää voisi parantaa nimenomaan yksilön tiedonhankinnan näkökulmasta. Toissijainen tavoite on ollut löytää yleistettävissä olevia piirteitä siitä, millaista yksilön tiedonhankintakäyttäytyminen on erityisesti intranetissä. Tutkimusta varten on haastateltu 13 TeliaSonera Finlandin työntekijää. Teemahaastatteluja on tulkittu laadullisesti teoreettista viitekehystä hyväksi käyttäen, mutta analyysin tukena on ollut myös kvantitatiivinen aineisto. Organisaation intranet soveltuu tiedonhankintaan monin paikoin melko hyvin, joskin halutun informaation etsiminen koettiin usein suurten dokumenttimassojen takia hankalaksi. Intranetin vahvoja puolia tiedonhankinnassa ovat muun muassa tavoittavuus ja monipuolinen käytettävyys. Varsinkin omiin työtehtäviin liittyvän erityisinformaation tallennukseen ja hankkimiseen intranet soveltui haastateltavien mukaan hyvin. Intranet koettiin myös hyväksi työtehtäviin suoraan kuulumattoman, kevyehkön uutisaiheiston kanavaksi. Monissa tiedonhankintatapahtumissa kuitenkin suositaan kasvokkaista viestintää. Kasvokkaista viestintää puoltaa esimerkiksi nopeus ja mahdollisuus saada välittömästi apua informaation tulkinnassa. Hyvin kasvokkaiseen viestintään soveltuvia asioita ovat tutkimuksen perusteella etenkin vaikeasti tulkittavat, esimerkiksi organisaatiomuutoksiin liittyvät asiat ja toisaalta asiat, jotka sisältävät nopeasti tarvittavaa, joskus hyvinkin yksinkertaista, yksittäisiin työtehtäviin liittyvää informaatiota.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: informaatio
tieto
intranet
organisaatioviestintä
tiedonhankinta
tiedontarve


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record