Paikkatietojärjestelmät Itämeren alueen ympäristöyhteistyössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10435
Title: Paikkatietojärjestelmät Itämeren alueen ympäristöyhteistyössä
Author: Erkkilä, Tero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10435
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee paikkatietojärjestelmiin liittyvien kansainvälisten ympäristöyhteistyöhankkeiden hallinnollisia reunaehtoja Itämeren alueella. Työssä omaksutun näkemyksen mukaan kansainvälisen yhteistyön ongelmat ovat viimekädessä kansallisen tason hallinnollisia ongelmia. Työ pyrkii Suomen ja Viron ympäristöhallintojen organisaatioiden vertailun avulla erittelemään Itämeren alueen erilaisten hallinnollisten todellisuuksien keskeisiä ongelmia. Paikkatietojärjestelmillä viitataan yleisesti karttapohjaista sijaintitietoa ja laatutietoa yhdistäviin hallinnollisiin tietojärjestelmiin. Eräs kyseisten tietojärjestelmien vahvuus hallinnon kannalta on tietokantojen yhteiskäyttö, jonka avulla voidaan karsia päällekäistä työtä ja yhdistää eri organisaatioissa tuotettuja aineistoja. Paikkatietojärjestelmät ovat nykyisin ympäristöhallinnon keskeinen työväline ja niiden on katsottu tarjoavan uudenlaisia mahdollisuuksia myös Itämeren alueen ympäristöyhteistyölle. Tutkimuksessa vertaillaan paikkatiedon implementointia Suomen ja Viron ympäristöhallinnossa sekä sen vaikutusta kansalliselle paikkatiedon infrastruktuurille. Lisäksi työ erittelee paikkatiedon infrastruktuuriin ja paikkatiedon yhteiskäyttöön liittyviä ongelmia kahdessa erilaisessa hallinnollisessa kontekstissa ja arvioi niiden vaikutuksia kansainväliselle paikkatietoyhteistyölle Itämeren alueella. Työssä on sovellettu Fred Warren Riggsin vertailuteoriaa. Työn havaintojen valossa paikkatietojärjestelmän implementointitavan voidaan hallinnon vallitsevan hierarkian ohella katsoa vaikuttavan tietojärjestelmän myöhempään käyttöön ja organisaatioiden väliseen hierarkiaan. Hallinnon yhteisen toimintamallin muodostuminen on oleellista myös paikkatiedon infrastruktuurin kannalta. Paikkatietojärjestelmän implementointi aiheutti molempien maiden kohdeorganisaatioissa toimenkuvan muutosta. Tämä synnytti tarvetta uudelle asiantuntijuudelle, jota ei kuitenkaan voida kuvata perinteisenä professiona. Suomessa paikkatiedon yhteiskäyttöä vaikeuttivat hyvinvointivaltion reformipaineet, jotka ilmenivät markkinatyyppisten mekanismien ja yhteiskäytön ristiriitana. Virossa paikkatiedon yhteiskäytön ongelmaksi nousivat pitkälti Neuvostoliiton perinnöstä johtuvat infrastruktuurin kehityksen pidäkkeet. Näkemykseni mukaan Virossa toteutettujen radikaalien hallinnonuudistusten seuraukset voivat olla vielä osin tiedostamattomia ja mahdollisesti ongelmallisia yhteiskäytön tulevaisuutta silmällä pitäen. Kansainvälisen yhteistyön reunaehdot kulminoituvatkin viimekädessä aineistojen saatavuuteen, luovutusperusteisiin ja aineistontuotannon laatukysymyksiin kansallisella tasolla. Työssä on käytetty aineistona Suomessa ja Virossa suoritettuja teemahaastatteluja. Haastatteluja oli yhteensä 11, joista kuusi suoritettiin Suomessa ja viisi Virossa. Haastateltavat olivat paikkatietojärjestelmiä työssään käyttäviä ympäristöhallinnon virkamiehiä ja digitaalisten kartta-aineistojen tuotannosta vastanneiden organisaatioiden edustajia. Aineistojen analysointiin on hyödynnetty ATLAS/ti- tekstianalyysiohjelmaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: paikkatietojärjestelmät - GIS
ympäristöhallinto - kansainvälinen yhteistyö - Itämeren alue


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record