SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen viestintästrategioiden kehittyminen vuodesta 1969 vuoteen 2000

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10436
Title: SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen viestintästrategioiden kehittyminen vuodesta 1969 vuoteen 2000
Author: Lilja, Tuomo Antero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-01-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10436
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa kuvataan SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen (keskusjärjestö- ja ammattiliittotaso) viestinnän kehittymistä v. 1969 - 2000. Tutkimusta varten haastateltiin (teemahastatteluin) kahdeksaa SAK:laista viestintäalan ammattilaista. Julkisten dokumenttien lisäksi SAK:n sisäiset viestintää koskevat tutkimukset, selvitykset, muistiot ja viestintävaliokunnan pöytäkirjat (lähes kokonaisuudessaan) olivat tutkijan käytössä. Lisäksi tutkimusmenetelmänä käytettiin omaa havainnointia. Jakson alussa ay-liikkeen jäsenmäärä, varallisuus ja vaikutusvalta (liittyen tulopolitiikan aloittamiseen) lisääntyivät merkittävästi. Muutokset heijastuivat lähes välittömästi viestintään. Mm. viestintähenkilöstön määrä ja ay-lehdistö kasvoivat nopeasti. Samalla luotiin laaja tiedotuskoulutusjärjestelmä. Tiedotuksessa siirryttiin vaiheittain valistuksesta, agitaatiosta ja propagandasta tiedotukseen ja viestintään. Muutos liittyy ay-liikkeen primäärifunktion muuttumiseen: Korkean järjestäytymisen tavoittelemisen sijaan keskeiseksi toiminnaksi tuli edunvalvonta. Tutkielmassa kuitenkin osoitetaan, että mikäli ay-liikkeen korkeaan järjestäytymiseen kohdistuu uhkia, viestintään tulee nopeasti agitoivia ja propagandistisia sävyjä. SAK:laisessa viestinnässä tapahtui merkittävä muutos jo 1980-luvun alkupuolella. Sisäisen viestinnän resursointia vähennettiin, erityisesti liittolehdistöä supistettiin. SAK:laisen viestintäpolitiikan kulmakivet (oma lehdistö, työväenlehdet ja yleisradio) heikentyivät tai menettivät suhteellista asemaansa samanaikaisesti juuri -80-luvun alkupuoliskolla. Tämä johti mediapolitiikan laajentamiseen ja syventämiseen. Tutkielmassa osoitetaan, että ammattiyhdistysliike on saanut viestinsä julkisuudessa paremmin läpi kuin keskeiset työnantajajärjestöt. Media kohtelee ay-liikettä pääsääntöisesti neutraalisti. SAK:laisen viestintäpolitiikan kehittymistä leimaa koordinoimattomuus ja sitoutumisen puute. SAK:laisten viestintäammattilaisten, päättäjien ja koulutusjärjestelmän yhteistyö on ollut lähes olematonta. Tarkastelujaksolla on tehty lukuisia yrityksiä keskittää voimavaroja, mutta ne ovat pääsääntöisesti epäonnistuneet. SAK ja sen jäsenliitot eivät ole pystyneet sopimaan viestinnän perustyönjaosta. Tutkielmassa tarkastellaan ay-liikkeen sisäistä demokratiaa viestinnän näkökulmasta ja osoitetaan, että viestintä on erittäin lähettäjäkeskeistä ja että lähettäjäkeskeisyydellä ja jäsenistön passiivisuudella on selvä yhteys. Jäsenten aktiivisuuden nostaminen ei ole ollut keskeisten viestinnällisten tavoitteiden joukossa. 1990-luvulla SAK:laiset viestintäammattilaiset ovat kuitenkin pyrkineet lisäämään vuorovaikutteisuutta ja vastanottajalähtöisyyttä. Ay-liikkeen käyttämä kieli on tarkastelujaksolla muuttunut. Johto ja ainakin osa aktiiveista ovat omaksuneet "välttämättömyyden retoriikan". SAK:laisten liittojen (joita on 26) viestinnässä on huomattavia eroja koskien mm. mahdollisuutta journalistiseen ammattikäytäntöön. Eräissä liitoissa on voimakkaita pyrkimyksiä kontrolloida viestintää. Suurimmassa osassa liitoista viestintä on kuitenkin kehittynyt yhä itsenäisemmäksi toimintalohkoksi - itsenäisyyden lisääntymiseen ovat vaikuttaneet ay-liikkeen sisäisen poliittisen tilanteen olennainen lieveneminen sekä viestintää hoitavien henkilöiden professionalistuminen. Tärkeimmät lähteet: Ammattiyhdistyslehdistön nykytila ja kehittämisen mahdollisuudet, SAK:n ay-lehtityöryhmä, 1979. Ammattiyhdistysliike ja viestintäpolitiikka, SAK 1981. Viestintäpoliittinen keskustelurapotti, SAK 1988. Timo Kyntäjä: Tulopolitiikka Suomessa, Gaudeamus 1993.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö - viestintästrategiat - 1969-2000
viestintäpolitiikka - ammattiyhdistysliike - SAK
ulkoinen tiedotus - työmarkkinajärjestöt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record