Rahapolitiikan vaikutukset osakemarkkinoilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10520
Title: Rahapolitiikan vaikutukset osakemarkkinoilla
Author: Puolanne, Risto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10520
Thesis level: master's thesis
Abstract: Rahapolitiikan vaikutukset osakemarkkinoilla on ollut vuonna 2001 ajankohtaisesti seurattu aihe. Yhdysvallat on laskenut ohjauskorkoa useita kertoja, mutta osakemarkkinat ovat olleet tästä huolimatta varsin alavireiset. Tutkielman tarkoitus on selvittää talousteorian ja empiiristen tutkimusten valossa, miten rahapolitiikan muuttujat vaikuttavat osakemarkkinoilla. Käsittelen ensin Blanchardin (1981) IS-LM-mallista laajeenettua analyysia rahan tarjonnan eksogeenisten muutosten heijastumisesta osakemarkkinoille. Osakemarkkinat on sidottu arbitraasiehdolla osaksi rahoitusmarkkinoita, eli niiden lyhyen aikavälin tuotto-odotukset ovat samoja kuin korkomarkkinoilla. Mallin perusteella vain lyhyellä aikavälillä rahan tarjonnan sokki voi synnyttää reaalisia vaikutuksia, kun taas pitemmällä aikavälillä inflaatio poistaa rahailluusion. Seuraavaksi tulkitsen rahapolitiikan mahdollisia vaikutuksia osakkeisiin Copelandin, Kollerin ja Murrinin (2000) käsittelemän yrityksen arvonmääritysteorian näkökulmasta. Ohjauskorkotason säätely on nykyään merkittävin rahapolitiikan instrumentti, joka vaikuttaa vahvasti etenkin lyhyisiin korkoihin. Korkotason muutokset taas vaikuttavat markkinakorkojen välityksellä yrityksen pääomapainotettuun tuottovaatimukseen eli WACC-korkoon, ja velallisen yrityksen osakkeiden arvo saadaan purettua yrityksen kokonaisarvosta. Koron laskut vaikuttavat osakemarkkinoille diskonttauskoron muuttumisen lisäksi myös kassavirtojen kasvaessa, kun taloudellinen aktiviteetti lisääntyy. Kolmannessa luvussa käsittelen rahan kysyntäteoriasta johdettua kahta mallia reaalisten osaketuottojen ja inflaation välisestä relaatiosta. Boyle (1990) tutkii rahan hyötyfunktiomallin avulla ja Boyle ja Peterson (1995) käteismaksumallin perusteella rahatalouden ominaisuuksia, kun taloutta kuvataan edustavan sijoittajan hyötyfunktiolla. Reaalisen kulutuksen lisäksi valitaan transaktioiden suorittamiseen tarvittava reaalinen rahamäärä, ja osakkeet sisältyvät sijoitusvarallisuutena budjettirajoitteeseen. Rahan hyötyfunktiomallin perusteella havaitaan, että rahan määrän sokeilla ei ole vaikutusta osakkeiden reaalisiin hintoihin. Kuitenkin muutokset rahan odotetussa kasvuasteessa vaikututtavat reaalisiin osaketuottoihin. Inflaatio-odotusten ja reaalisten osaketuottojen välillä on lähtökohtaisesti negatiivinen korrelaatio. Vastaavaan lopputulokseen päädytään myös käteismaksumallissa, joka eroaa rahan hyötyfunktiomallista siinä, että joltakin periodilta saadut tulot ovat käytettävissä vasta seuraavalla periodilla. Mallin perusteella ainoastaan vahvasti myötäsyklisellä rahapolitiikalla inflaation ja reaalisten osaketuottojen välillä on positiivinen korrelaatio. Empiirisissä tutkimuksissa, joissa rahapolitiikka profiloituu rahan tarjontaan, tulokset vastaavat enimmäkseen teoreettista perustaa rahan neutraalisuudesta. Myöhemmissä tutkimuksissa rahapolitiikkaa tarkastellaan enemmän ohjauskoron suhteen, ja niissä rahapolitiikan kevennys johtaa systemaattisesti osakkeiden hintojen nousuun, johon Thorbecken (1997) tutkimukset tarjoavat monipuolisia tuloksia. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös rahapolitiikan uutisten vaikutuksista. Inflaation ja osakkeiden tuottojen välillä havaitaan myös empiirisissä tutkimuksissa pääasiassa negatiivinen korrelaatio.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rahapolitiikka
korkopolitiikka
osakemarkkinat
inflaatio
Yhdysvallat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record