Zonta-naisten järjestöön samastuminen ja arvokongruenssi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Tynkkynen, Lottaliina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:29:02Z
dc.date.available 2009-09-08T09:29:02Z
dc.date.issued 2005-05-02 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10532
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arvokongruenssin ja samastumisen yhteyksiä sekä toisiinsa että järjestötyytyväisyyteen, jäsenyysaikaan, osallistumisaktiivisuuteen ja eroamisaikomuksiin. Tutkimuksen kontekstina on Zonta-järjestö, ja yhtenä tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin nämä tyypillisesti työelämässä tutkitut ilmiöt toimivat järjestökontekstissa. Samastumisen ja arvokongruenssin oletetaan olevan merkittäviä tekijöitä järjestökontekstissa, johon osallistuminen on vapaaehtoista ja josta ei saa rahallista korvausta. Aineisto (N = 390) on kerätty sähköisenä kyselytutkimuksena kesällä 2003. Tutkielmassa tarkastellaan ensin järjestötoimintaa yleisellä tasolla ja perehdytään lähemmin Zonta-järjestöön. Tämän jälkeen syvennytään samastumisen, arvojen ja arvokongruenssin teoriataustaan. Samastumista mitattiin Rubert Brownin (1986) kymmenkohtaisella samastumismittarilla. Arvokongruenssia taas mitattiin tätä tutkimusta varten kehitetyllä mittarilla, jossa Zonta-järjestön jäseniä pyydettiin arvioimaan, missä määrin luetellut Zonta-järjestön arvot toteutuvat järjestön toiminnassa, ja kuinka tärkeänä he itse pitävät kyseisiä arvoja (= latentti arvokongruenssi). Arvomittarista muodostettiin yksilön ja organisaation samankaltaisuutta kuvastava indeksi. Arvokongruenssi-indeksin lisäksi yksilön ja organisaation arvojen yhteyksiä muihin muuttujiin tarkasteltiin sekä erikseen että yksittäisten arvojen osalta. Jäsenyysaikaa, järjestötyytyväisyyttä, eroamisaikomuksia ja ystävyyssuhteita mitattiin kutakin vain yhdellä kysymyksellä. Menetelmänä vaikutussuhteiden tarkastelussa käytettiin lineaarista regressioanalyysia. Saadut tulokset olivat samastumisen osalta asetettujen hypoteesien mukaisia. Samastuminen oli yhteydessä kaikkiin muihin muuttujiin. Erityisen voimakasta yhteys oli ystävyyssuhteiden, järjestötyytyväisyyden ja eroamisaikomuksien kanssa. Samastuminen myös välitti ystävyyssuhteiden ja järjestötyytyväisyyden, ja ystävyyssuhteiden ja eroamisaikomuksien välistä suhdetta. Samastuminen on tämän tutkimuksen perusteella keskeinen tekijä Zonta-järjestössä. Arvokongruenssin yhteydet muihin muuttujiin olivat oletettua heikompia; arvokongruenssi oli yhteydessä vain samastumiseen ja järjestötyytyväisyyteen ja niihinkin melko heikosti. Arvojen päävaikutusten osalta organisaation arvojen toteutuminen oli hieman voimakkaampaa samastumisen ja järjestötyytyväisyyden kohdalla. Kaiken kaikkiaan arvokongruenssin ja arvojen päävaikutusten tulokset jäivät aikaisemman tutkimuksen valossa melko heikoiksi. Yhtenä syynä heikkoihin tutkimustuloksiin voi olla vain latentin, eli epäsuoran arvokongruenssin mittaaminen, sen sijaan että jäseniltä olisi kysytty heidän omaa käsitystään arvokongruenssista. Myös se, että arvoulottuvuuksia oli mittauksessa mukana vain yksi, saattoi heikentää kokonaiskuvaa arvokongruenssin vaikutuksista. Arvokongruenssin tutkiminen järjestökontekstissa jää siis tämän tutkimuksen pohjalta yhä haasteeksi. Tutkimuksessa käytettiin lähteitä monipuolisesti niin arvokongruenssin kuin samastumistutkimuksen osalta. Lähteet olivat suurimmaksi osaksi tuoreita, alan kansainvälisissä aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita. en
dc.language.iso fi en
dc.subject arvot en
dc.subject arvokongruenssi en
dc.subject organisaatioon samaistuminen en
dc.subject järjestöt - Zonta en
dc.subject järjestöorganisaatiot en
dc.title Zonta-naisten järjestöön samastuminen ja arvokongruenssi en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record