Images of Strategy Employees' Interpretations of Strategy within one Organisation

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/10541
Titel: Images of Strategy Employees' Interpretations of Strategy within one Organisation
Författare: Justén, Selina
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2005-12-05
Språk: en
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/10541
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: In this study, the employees within Wärtsilä Service Business unit were interviewed in order to find out their images of a strategy and the corporate strategy. The aim was to find out whether the employees share a similar view of the corporate strategy and investigate the interpretative side of strategy in the theoretical framework of social representations. An intention was also to find out the lay theories of the participants on a strategy and the corporate strategy and compare them with the existing strategic management literature and with the official corporate strategy. In the spring 2005, a total of 16 participants were interviewed of whom seven were white-collar workers and nine blue-collar workers. The participants represented different hierarchical levels and educational backgrounds. The participants were between 27–60 years old and had worked in a company from 3 to 37 years. All the participants were male. Semi-structured thematic interviews were used to collect the data. The qualitative data was analysed by grounded theory method and the Atlas.ti –computer software was used as a tool for analyses. In large, the participants had similar images of a strategy, although there was not an absolute unanimity. They most often related a strategy to a plan, a goal or a frame of reference. Although, the participants had more polarised images about the corporate strategy than a strategy in general, their images were still somewhat congruent with each other. The participants emphasised their own strategies and work processes alongside the description of the official corporate strategy. The corporate strategy was most often related to humane factors.Tutkimuksessa haastateltiin Wärtsilä Service Business –yksikön työntekijöiden mielikuvia strategiasta yleensä ja yrityksen strategiasta. Yhtenä tavoitteista oli tarkastella onko työntekijöille kehittynyt yhtenäinen kuva yrityksen strategiasta. Työntekijöiden tulkintoja tarkasteltiin sosiaalisten representaatioden viitekehyksen avulla. Tarkoituksena oli myös selvittää työntekijöiden arkiteorioita strategiasta ja yrityksen strategiasta sekä verrata näitä näkemyksiä jo olemassa olevaan strategisen johtamisen kirjallisuuteen. Tutkimukseen osallistuvia työntekijöitä haastateltiin keväällä 2005. Yhteensä kuusitoista työntekijää osallistui haastatteluun, joista seitsemän oli toimistotyöntekijöitä ja yhdeksän tuotantotyöntekijöitä. Haastateltavat edustivat eri organisaatiotasoja ja omasivat erilaisia koulutustaustoja. Haastateltavien olivat iältään 27:stä 60:een ja olivat työskennelleet yrityksessä kolmesta 37:ään vuoteen. Kaikki työntekijät olivat miehiä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa sovellettiin aineistolähtöistä teoriaa ja analyysin apuna käytettiin Atlas.ti –tietokoneohjelmaa. Haastatelluilla työntekijöillä oli verrattain samansuuntaiset mielikuvat strategiasta yleensä. Se liitettiin suurimmaksi osaksi suunnitelmaan, tavoitteisiin sekä viitekehykseen. Haastateltavien mielikuvat yrityksen strategiasta olivat myös verrattain samansuuntaiset, kuitenkin enemmän jakautuneet kuin heidän mielikuvat strategiasta yleensä. Haastateltavat korostivat usein omien strategioiden ja omien prosessien merkitystä virallisen yrityksen strategian ohella. Yrityksen strategia liitettiin useimmiten humaanisiin tekijöihin.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisation - strategy
grounded theory
social representations
organisaatiot
strategia
sosiaaliset representaatiot
sosiaalisten representaatioiden teoria
mielikuvat - yritysstrategiat
työntekijät
toimihenkilöt
haastattelut


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract_en.pdf 48.45Kb PDF Granska/Öppna
abstract_fi.pdf 48.54Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post