Images of Strategy Employees' Interpretations of Strategy within one Organisation

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Justén, Selina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:29:08Z
dc.date.available 2009-09-08T09:29:08Z
dc.date.issued 2005-12-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10541
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract In this study, the employees within Wärtsilä Service Business unit were interviewed in order to find out their images of a strategy and the corporate strategy. The aim was to find out whether the employees share a similar view of the corporate strategy and investigate the interpretative side of strategy in the theoretical framework of social representations. An intention was also to find out the lay theories of the participants on a strategy and the corporate strategy and compare them with the existing strategic management literature and with the official corporate strategy. In the spring 2005, a total of 16 participants were interviewed of whom seven were white-collar workers and nine blue-collar workers. The participants represented different hierarchical levels and educational backgrounds. The participants were between 27–60 years old and had worked in a company from 3 to 37 years. All the participants were male. Semi-structured thematic interviews were used to collect the data. The qualitative data was analysed by grounded theory method and the Atlas.ti –computer software was used as a tool for analyses. In large, the participants had similar images of a strategy, although there was not an absolute unanimity. They most often related a strategy to a plan, a goal or a frame of reference. Although, the participants had more polarised images about the corporate strategy than a strategy in general, their images were still somewhat congruent with each other. The participants emphasised their own strategies and work processes alongside the description of the official corporate strategy. The corporate strategy was most often related to humane factors. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa haastateltiin Wärtsilä Service Business –yksikön työntekijöiden mielikuvia strategiasta yleensä ja yrityksen strategiasta. Yhtenä tavoitteista oli tarkastella onko työntekijöille kehittynyt yhtenäinen kuva yrityksen strategiasta. Työntekijöiden tulkintoja tarkasteltiin sosiaalisten representaatioden viitekehyksen avulla. Tarkoituksena oli myös selvittää työntekijöiden arkiteorioita strategiasta ja yrityksen strategiasta sekä verrata näitä näkemyksiä jo olemassa olevaan strategisen johtamisen kirjallisuuteen. Tutkimukseen osallistuvia työntekijöitä haastateltiin keväällä 2005. Yhteensä kuusitoista työntekijää osallistui haastatteluun, joista seitsemän oli toimistotyöntekijöitä ja yhdeksän tuotantotyöntekijöitä. Haastateltavat edustivat eri organisaatiotasoja ja omasivat erilaisia koulutustaustoja. Haastateltavien olivat iältään 27:stä 60:een ja olivat työskennelleet yrityksessä kolmesta 37:ään vuoteen. Kaikki työntekijät olivat miehiä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa sovellettiin aineistolähtöistä teoriaa ja analyysin apuna käytettiin Atlas.ti –tietokoneohjelmaa. Haastatelluilla työntekijöillä oli verrattain samansuuntaiset mielikuvat strategiasta yleensä. Se liitettiin suurimmaksi osaksi suunnitelmaan, tavoitteisiin sekä viitekehykseen. Haastateltavien mielikuvat yrityksen strategiasta olivat myös verrattain samansuuntaiset, kuitenkin enemmän jakautuneet kuin heidän mielikuvat strategiasta yleensä. Haastateltavat korostivat usein omien strategioiden ja omien prosessien merkitystä virallisen yrityksen strategian ohella. Yrityksen strategia liitettiin useimmiten humaanisiin tekijöihin. fi
dc.language.iso en
dc.subject organisation - strategy en
dc.subject grounded theory en
dc.subject social representations en
dc.subject organisaatiot fi
dc.subject strategia fi
dc.subject sosiaaliset representaatiot fi
dc.subject sosiaalisten representaatioiden teoria fi
dc.subject mielikuvat - yritysstrategiat fi
dc.subject työntekijät fi
dc.subject toimihenkilöt fi
dc.subject haastattelut fi
dc.title Images of Strategy Employees' Interpretations of Strategy within one Organisation en
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.45Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record