Yksilö, markkinavoimat ja kulttuuri : diskurssianalyyttinen näkökulma pätkätyöhön

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10591
Title: Yksilö, markkinavoimat ja kulttuuri : diskurssianalyyttinen näkökulma pätkätyöhön
Author: Lyly-Yrjänäinen, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10591
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan työn muutoksista käytävää keskustelua. Muutoksen keskipisteeksi on valittu pätkätyö. Analyysissa eritellään sitä, miten kahdeksan eri organisaation henkilöstöpäälliköt ja luottamushenkilöt puhuvat pätkätöistä. Empiiristä osuutta kehystävät yhteiskuntatieteilijöiden näkemykset siitä, millaiseksi työelämä on muotoutumassa, kun siirrytään ensimmäisestä modernista uuteen aikaan. Tutkielman teoreettiseksi näkökulmaksi on valittu sosiaalinen konstruktionismi. Kiinnostus kohdistuu siihen, miten keskusteluissa luodaan todellisuutta. Teemahaastatteluaineistoa analysoitiin diskurssianalyyttisesti. Työvälineiksi valittiin tulkintarepertuaarin, selonteon ja subjektiposition käsitteet. Huomio kohdistui siihen, millaisiin tulkintarepertuaareihin haastatellut tukeutuivat. Analyysissa tarkasteltiin lisäksi sitä, millaisia subjektipositioita haastatellut kussakin repertuaarissa ottivat itselleen ja tarjosivat pätkätyöntekijöille. Myös puheen funktiot olivat analyysissa keskeisiä. Aineistolähtöisen analyysin jälkeen haastateltujen puhe asetettiin kulttuuriseen kontekstiin, eli tuloksia tarkasteltiin rinnakkain yhteiskuntatieteilijöiden näkemysten kanssa. Haastatellut jäsensivät pätkätyötä individualismi-, markkinavoima- ja kulttuurirepertuaareista. Individualismirepertuaarista tarkasteltuna korostuvat yksilöllinen toiminta ja ominaisuudet. Jos pätkätyötä tarkastellaan yksilöllisen toiminnan kautta, pätkätyöntekijä konstruoidaan oman onnensa sepäksi. Haastatelluille avautuvat yrittäjän tai ammattilaisen positiot. Jos keskitytään yksilöllisiin ominaisuuksiin, pätkätyöntekijästä tehdään luonteenpiirteiden vanki. Haastatellut näyttäytyvät pragmaatikkoina tai sivullisina. Markkinavoimarepertuaarissa pätkätyötä jäsennetään toimijoista riippumattomien ympäristötekijöiden kautta. Pätkätyöntekijä kuvataan työvoimana, ja haastatellut ottavat itselleen mukautujan ja hallinnoitsijan tai ymmärtäjän ja epäkohtien nostajan positioita. Kulttuurirepertuaarista muodostetuissa kuvauksissa pätkätyötä tarkastellaan yhteisten toimintamallien kautta. Pätkätyöntekijät kuvataan usein ulkopuolisina, mutta joskus myös (potentiaalisina) kulttuurin jäseninä. Haastatellut voivat ottaa itselleen oikeudenmukaisen toimijan, omien puolustajan tai vahtikoiran asemia. Haastateltujen käyttämillä repertuaareilla on yhteydet laajempaan kulttuuriseen keskusteluun. Individualismirepertuaarissa liikutaan yksilöä korostavien selitysmallien alueella. Työtehtävien ominaisuuksiin vetoaminen on linjassa ”perinteisen” pätkätyökäsityksen kanssa. Työn muutoskeskustelussa kuvattu ”uusi työntekijä” muistuttaa yrittäjäpositioon asetettua pätkätyöntekijää. Markkinavoimarepertuaarissa viitattiin ulkopuolisiin voimiin, globaaleihin ympäristön muutoksiin ja työmarkkinoihin. Voimat ovat tuttuja laajemmastakin keskustelusta. Kulttuurirepertuaarissa selitysmallit ovat yhteiskunnallisia. Repertuaarissa tuntuu vaikuttavan edelleen vakituisen työsuhteen normi, vaikka laajassa keskustelussa puhutaankin epätyypillisten työsuhteiden yleistymisestä. Vakituisten työsuhteiden kannalta katsottuna pätkätyö ei muodostu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Pohdinnassa puhetapoja mietittiin myös käytännön kannalta. Kuvaustavoilla on seurauksia, sillä ymmärrys sosiaalisesta maailmasta muodostuu kielenkäytössä. Asemoinnit voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuka vastaa pätkätyöntekijöiden hyvinvoinnista. Haastatellut kuvasivat pätkätyötä pääasiassa sillä tavoin, että he välttyivät pätkätyöntekijöistä otettavasta vastuusta. Keskeisiä lähteitä olivat Jokisen, Juhilan ja Suonisen diskurssianalyysia käsittelevät tekstit sekä Potterin ja Wetherellin teokset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työelämä - muutos
pätkätyö
työmarkkinat - tilapäinen työvoima
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record