Self-esteem, sense of coherence and values - A correlational study of the underlying variables in Morris Rosenberg's concept of self-esteem in Finnish work-aged samples

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10610
Title: Self-esteem, sense of coherence and values - A correlational study of the underlying variables in Morris Rosenberg's concept of self-esteem in Finnish work-aged samples
Author: Jaari, Aini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2004-01-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10610
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää M. Rosenbergin (1965) mittarilla arvioidun globaalin itsetunnon taustatekijöitä suomalaisilla työikäisillä miehillä ja naisilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin itsetunnon yhteyksiä 1) elämänhallintaan (Antonovsky 1979) ja koettuihin kompetensseihin 2) machiavellismiin (Mach IV) ja 3) henkilökohtaisiin arvoihin, joita mitattiin Schwartzin (2001) Portraits-mittarilla, täydennettynä työ- ja henkisyysarvoilla. Tutkimuksessa vertailtiin opiskelevien ja työelämässä olevien nuorten aikuisten itsetuntoa Eaglyn (1987) sukupuolierojen rooliteoriaan nojautuen. Tutkimusotos koostui kahdesta kyselylomakkein kerätystä aineistosta: vuonna 1995 kerätty aineisto (N = 368) sekä vuonna 2001 kerätty aineisto (N = 1283). Keskeisinä taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus sekä ammatti- ja toimialaryhmät. Aineistoa tarkasteltiin myös palkansaajien, eri toimialojen yrittäjien sekä maatalousalan yrittäjien ryhmissä. Tulosten mukaan sukupuolella eikä myöskään iällä ollut yhteyttä itsetunnon vahvuuteen. Sen sijaan, mitä enemmän henkilöllä oli koulutusta, sen parempi oli hänen itsetuntonsa. Kaikille yhteiseksi heikon itsetunnon selittäjiksi nousivat heikko elämänhallinta sekä machiavellistinen kyynisyys. Molemmat liittyvät heikkoon sosiaaliseen integraatioon yhteiskunnassa. Kyynisyys oli vahvinta alle 31-vuotiailla heikosti koulutetuilla miehillä ja naisilla sekä myös maatalousalan yrittäjillä. Opiskelevilla nuorilla oli elämänhallinnan ongelmia enemmän kuin työelämässä olevilla nuorilla aikuisilla. Hyvin koulutetuilla yrittäjillä oli suurimmat itsetuntopisteet, kun taas maatalousalan yrittäjillä itsetunto oli heikoin. Osa maanviljelijäväestöstä kokee itsensä petetyksi jä syrjäytyneeksi suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä osin lisää maanviljelijän heikkoa itsetuntoa, kyynistä asennoitumista ja eräänlaista arvoristiriitaa. Vaikka naiset tämän tutkimuksen mukaan olivat sosiaalisempia ja empaattisempia kuin miehet, ovat sukupuolten väliset roolierot työelämässä kaventuneet. Kummallakin sukupuolella työelämän roolit muovautuvat yhteisössä vallitsevien normien, odotusten ja vaatimusten mukaisesti. Sekä miehille että naisille kyvykkyys ja onnistumisen tunne työelämässä nousi erittäin tärkeäksi itsetunnon korrelaatiksi. Työ on tärkeä sosiaalisen integroitumisen väylä yhteiskuntaan ja työllä on positiivinen merkitys yksilön omanarvontunnolle. Tämän tutkimuksen mukaan suomalaisten työelämässä mukana olevien miesten ja erityisesti naisten itsetunto näyttää rakentuvan henkilökohtaisen tiedollisen, taidollisen ja sosiaalisen kompetenssin tunteesta sekä yksilökeskeisestä, itsensä korostamiseen liittyvästä arvopohjasta käsin. Tutkimuksen tulokset ovat myös samansuuntaisia Morris Rosenbergin näkemysten kanssa, joiden mukaan heikot ongelmalliset ihmissuhteet (henkilöiden välinen integraatio) sekä heikko institutionaalinen ja normisidonnainen käyttäytyminen ovat tyypillisiä henkilöille, joilla on alhainen itsetunto.This study aimed to clarify underlying variables of global self-esteem in work-aged Finnish men and women as assessed on a measure developed by M. Rosenberg (1965). The study examined the relationship between self-esteem and (1) sense of coherence (Antonovsky, 1979) and sense of competence, (2) Machiavellism (Mach IV) and (3) personal values assessed through the Portraits measure (Schwartz, 2001) and completed in relation to work and spiritual values. Based on Eagly's (1987) theory of gender role differences, the self-esteem of young adults in further education or at work was compared. The study consisted of two data sets collected through questionnaires: the first in 1995 (n=368), the second in 2001 (n=1283). The central variables were gender, age, education and professional/occupational categories. The sets of data were also examined in relation to salary and type of occupational enterprise including farming. Results showed that neither gender nor age was related to level of self-esteem. However, the more educated the individuals the higher their self-esteem. Low self-esteem was best explained by a low sense of coherence and Machiavellian cynicism. Both can be considered related to weak social integration within society. Cynicism was highest among those men and women aged under 31 years with low levels of education and also those engaged in farming. Young people in further education had more problems with their sense of coherence than those in employment. Well-educated entrepreneurs achieved the highest scores on the self-esteem measure while those engaged in farming had the lowest scores. It seems that a proportion of the farming population perceive themselves deceived and marginalized within the Finnish society which, in turn, contributes to their low self-esteem, cynical attitude and conflicting values. Although this study showed that women were more social and emphatic than men, gender role differences at the workplace had narrowed. For both sexes, roles at the workplace were shaped by society's norms, expectations and demands. A sense of competence and success at the workplace was a very important correlate of self-esteem for both men and women. It can be concluded that work is an important route to social integration in society and work has a positive effect on the individual's sense of self-worth. According to the study, men and especially women at work appear to base their self-esteem on personal competence in the areas of knowledge, skills and social relations and on individual self-enhancement and values. The results of the study are in accordance with the views of Morris Rosenberg. Weak and problematic interpersonal relationships (integration between individuals) and weak institutional and norm-dependent behaviour are typical of persons with low self-esteem.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Rosenberg, Morris
itsetunto
elämänhallinta
sukupuolierot
arvot
sosiaaliset roolit
machiavellismi
self-esteem
sense of coherence
gender differences
social roles
values
Machiavellism


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.27Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record