Asiakaslehtiä verkossa keväällä 2001

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10621
Title: Asiakaslehtiä verkossa keväällä 2001
Author: Ainoa, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2002-01-09
URI: http://hdl.handle.net/10138/10621
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkasteltiin kolmivaiheisen empiirisen tutkimuksen avulla asiakaslehtien verkkoversioita keväällä 2001. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon asiakaslehtiä julkaistaan verkossa, millaisia ne ovat, miksi ja miten niitä tehdään sekä miltä näyttää asiakaslehtien ja niiden verkkoversioiden tulevaisuus. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä määriteltiin aluksi asiakaslehti ja pohdittiin sitten kahden teoriamallin avulla, mitkä ovat asiakaslehden tehtävät. Teoriaosuudessa selvitettiin lisäksi, mitä verkkojulkaisulla ja verkkojulkaisemisella tarkoitetaan, sekä käytiin lyhyesti läpi verkkojulkaisemisen historiaa. Sen jälkeen selvitettiin verkkojulkaisun ja -julkaisemisen ominaisuuksia sekä esiteltiin niitä uusia piirteitä, joita verkko julkaisuvälineenä on tuonut viestintään, asiakasviestintään, journalismiin ja toimitusprosesseihin. Tutkimuksen empiirisen osan ensimmäisen tutkimusvaiheen muodosti kartoitus, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon asiakaslehtiä ylipäätään julkaistiin verkossa keväällä 2001. Lisäksi tarkoituksena oli saada kuva siitä, millaisia asiakaslehtien verkkoversiot pääpiirteiltään olivat. Tutkimuksen toisen ja kolmannen vaiheen tutkimusasetelma perustui monitapaustutkimukseen. Toisessa vaiheessa valittiin kartoituksessa löydetyistä asiakaslehtien verkkoversioista 14 lehteä lähilukuun. Lähiluvussa tutkittiin lähemmin asiakaslehtien verkkoversioita ja vertailtiin niitä painettuihin lehtiin. Tämän vaiheen tarkoituksena oli selvittää tarkemmin, millaisia asiakaslehtien verkkoversiot tutkimushetkellä olivat. Olivatko asiakaslehtien verkkoversiot pääasiassa painettujen lehtien sähköisiä kopioita, vai erosivatko ne printtiversioista jollakin tavalla? Hyödynnettiinkö niissä verkon tuomia mahdollisuuksia? Tutkimuksen kolmannen vaiheen muodosti lähilukuun valittujen asiakaslehtien päätoimittajille lähetetty kysely, jonka perusteella etsittiin vastausta erityisesti kysymykseen: Miksi asiakaslehtien verkkoversioita tehdään? Lisäksi kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten asiakaslehtien verkkoversioita tehdään, sekä kartoittaa päätoimittajien näkemyksiä asiakaslehtien ja niiden verkkoversioiden tulevaisuudesta. Tutkimuksessa tehdyssä kartoituksessa verkosta löydettiin kaikkiaan 158 asiakasiakaslehteä. Asiakaslehtiä julkaistaan siis melko paljon verkossa. Suurin osa löytyneistä asiakaslehtien verkkoversioista oli tosin suhteellisen yksinkertaisia. Niissä ei hyödynnetty kovinkaan paljon verkon tuomia mahdollisuuksia. Varsinaisia verkkojulkaisuja monipuolisine ominaisuuksineen ei löytynyt kuin muutama. Lähiluvun perusteella voidaan todeta, että asiakaslehtien verkkoversiot ovat sisältönsä puolesta usein painettujen lehtien kopiota joko kokonaan tai osittain. Lisäksi verkkojulkaisemisen mahdollistamia ominaisuuksia hyödynnetään niissä vähänlaisesti. Päätoimittajille tehdyn kyselyn mukaan asiakaslehtien tehtävänä on täydentää ja tukea painettuja lehtiä. Ne eivät tule korvaamaan painettuja lehtiä ainakaan lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa käytetyt tärkeimmät lähteet olivat Ari Heinosen Raportteja verkkojournalismista, Robert K. Mertonin Social Theory and Social Structure sekä Leif Åbergin Viestinnän johtaminen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asiakaslehti
verkkojulkaisu
kartoitus
tapaustutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record