Vertaisryhmät vammaisten naisten voimaantumista tukemassa

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10622
Title: Vertaisryhmät vammaisten naisten voimaantumista tukemassa
Author: Wilska, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2004-03-23
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10622
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani tavoitteena oli kartoittaa kolmen Invalidiliiton tuella perustetun vammaisten naisten vertaisryhmän 1) toimintaa ja 2) toiminnan merkitystä ryhmäläisille. Saatujen tulosten kautta olen halunnut pohtia, 3) millaista voimaantumista vertaisryhmätoiminta on edistänyt ja kuinka ryhmät ovat tukeneet ryhmäläisten voimaantumista? Tutkimusotteeni on laadullinen. Aineiston olen kerännyt tekemällä kolmelle tutkimuksen kohteena olevalle vertaisryhmälle kaksi ryhmähaastattelua kullekin. Analyysimenetelmäni on teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Ensimmäiseen tutkimustehtävääni vastaan kuvailemalla ja vertailemalla eri vertaisryhmissä käyvät ryhmäläiset, ryhmätoiminnan tavoitteet ja sisällön sekä ryhmätoiminnan sujumisen. Vertaisryhmät osoittautuivat kaikilta osin heterogeenisiksi. Ryhmätoiminnan merkityksen esittelen viiden kaikille vertaisryhmille yhteisen kategorian kautta. Avaan kategoriat ryhmäkohtaisesti. Vertaisryhmät ovat merkinneet ryhmäläisille yhteisyyttä, uusien tietojen ja taitojen hankkimista, vertaisryhmän monipuolista tukea, uutta suhdetta itseen sekä vammais- ja naistietoisuuden uudenlaista heräämistä. Tutkimani vertaisryhmät edistivät ryhmäläisten sosiaalipsykologista voimaantumista Zimmermanin (1995) mallin mukaisesti: 1) Vuorovaikutuksen tasolla ryhmissä on saatu monenlaista tietoa ja taitoa sekä uusia ystäviä. Myös vammais- ja naistietoisuus ovat lisääntyneet. 2) Käyttäytymisen tasolla kaikissa ryhmissä on ollut tärkeää yhdessä oleminen, kokemusten jakaminen ja yhdessä tekeminen vertaisten kanssa. Vertaisryhmät ovat toimineet ryhmäläisten henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamisen areenana. Ryhmän ansiosta ryhmäläiset ovat oppineet pitämään paremmin puoliaan ryhmän ulkopuolella. 3) Psyyken tasolla ryhmissä on syntynyt yhteenkuuluvuudentunnetta ja uusi positiivisempi suhde itseen. Voimaantumista vertaisryhmissä on tukenut ryhmän vuorovaikutus eli tuki, lohtu, ymmärrys, kannustus, luottamus ja avautumisen mahdollisuus, hyväksyntä, kehuminen, myönteinen ilmapiiri ja ongelmakäyttäytymisen kitkeminen. Ryhmien toimintatavoissa ja rakenteissa voimaannuttavia ovat olleet positiiviset ryhmänormit (esim. sitkeys, sisukkuus, aktiivisuus, jämäkkyys), yhteisöllisyys ja tavoitteellisuus, vastuun demokraattinen jakautuminen ryhmässä sekä yhdessä koettujen vaikeuksien voittaminen. Vertaisryhmien toiminnassa tuli esiin myös joitakin voimaantumista hankaloittavia tekijöitä kuten jäsenten vaihtuvuus, vastuun kasautuminen samalle jäsenelle, hankaluus yhteisen ajan ja sopivan tapaamispaikan löytämisessä, taustajärjestön tuen puute ja ryhmäläisten keskinäisen luottamuksen puute. Tutkielman keskeisimmät lähteet olivat voimaantumisen osalta Zimmerman (1995), Neath ja Schriner (1998), Siitonen (1999) ja Järvikoski ym. (1999) ja vertaisryhmien osalta Nylund (1996; 1999; 2000a; 2000b; 2001) ja Napier ja Gershenfeld (1999).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vertaisryhmät
voimaantuminen
vammaiset naiset
ryhmähaastattelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record