"Firman etua tässä ajetaan, eihän se nyt mikään salaisuus ole": Edunvalvonnan asema suomalaisissa yrityksissä sekä edunvalvontareittien käyttö Euroopan unionin päätöksentekoon vaikuttamiseksi

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Juva, Kirsi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:30:23Z
dc.date.available 2009-09-08T09:30:23Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10643
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Poliittiset päätökset eivät synny tyhjiössä. Päätöksentekoprosesseihin lainsäädännön muodostamiseksi osallistuu julkisten tahojen lisäksi monia muita toimijoita. Yksityisten toimijoiden näkökulmasta poliittinen päätöksenteko voi aiheuttaa näiden toiminnalle tilanteesta riippuen haittoja tai mahdollisuuksia. Näin ollen toimijoilla on intressi pyrkiä vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. Tätä poliittisen päätöksentekoon kohdistuvaa vaikuttamista kutsutaan edunvalvonnaksi tai lobbaamiseksi. Poliittiseen päätöksentekoprosessiin vaikuttamaan pyrkivät toimijat sekä vaikuttamistavat ovat tärkeä tutkimuskohde valtio-opillisesti. Suomessa edunvalvonta, erityisesti EU-kontekstissa, on kuitenkin jäänyt tukimuskirjallisuudessa yllättävän vähälle huomiolle. Yllättäväksi empiirisen tutkimuksen vähyyden tekee myös se seikka että samalla kun EU-lobbauksen välttämättömyys tunnistetaan, suomalaista edunvalvontaosaamista arvostellaan puutteelliseksi. Tutkimuksen niukkuudella voi olla myös vaikutuksensa siihen, miksi edunvalvonnalla, lobbauksella, on leimallisen huono kaiku Suomessa. Sitä pidetään usein EU:n lieveilmiönä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan yhtä vaikuttamaan pyrkivää toimijaryhmää: yrityksiä. Tarkastelun kohteena ovat suomalaiset yritykset ja näiden edunvalvonta EU-kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin tarkastellayritysten ja EU-tason päätöksentekijöiden suhdetta ja lobbausta välineenä tässä suhteessa. Kiinnostus kohdistuu siihen, mikä on lobbauksen asema isoissa suomalaisissa yrityksissä. Toisekseen tarkastellaan reittejä, joiden kautta yritykset pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoon. Vaikuttamisreittien osalta käsitellään kahta ulottuvuutta: 1) Bryssel-reittiä ja kansallista reittiä sekä 2) suoraa ja epäsuoraa reittiä, joista viimeksi mainitut pureutuvat itsenäisen lobbaustoiminnan ja kollekstiivisen toiminnan suhteeseen. Suomalaisten yritysten edunvalvontaa unionin päätöksentekoon vaikuttamiseksi on lähestytty haastattelemalla yritysten johtotason henkilöitä, joiden vastuualueeseen lobbaaminen ja/tai sen koordinointi kuuluvat. Tutkielman tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, joka on toteutettu u8sean tapauksen asetelmalla. Työssä nojataan aiempaan tukimukseen EU-edunvalvonnasta. Analyyttisena työkaluna käytetään niin sanottua sidosryhmäkonseptia sekä pluralismi-korporatismi -jakoa. Vaikuttamisessa nojataan sekä Bryssel- että kansalliseen reittiin, korostetusti ensimmäiseen. Kansallista tasoa ei siten katsota välttämättömäksi askeleeksi unionin päätöksentekoon vaikuttamiseksi. Tulos poikkeaa aiemman kirjallisuuden näkemyksestä. Yritykset pyrkivät vaikuttamaan toisinaan selkeästi itsenään, toisinaan etujärjestöjensä kautta, usein reittejä käytetään samanaikaisesti. Aiempi tutkimuskirjallisuus on problematisoinut monien reittien samanaikaista käyttöä kustannustehottomaksi ja epäorganisoiduksi. Tarkastellut suomalaiset yritykset sen sijaan näkivät, että useampien vaikuttamisreittien samanaikainen käyttö tehostaa lobbausta. Yrityksen näkökulmasta edunvalvonnassa on kyse kokonaisuudesta, jossa osiot - lobbaaminen itsenäisesti ja kollektiivisesti - täydentävät toisiaan. en
dc.language.iso fi
dc.subject EU-edunvalvonta fi
dc.subject lobbaus fi
dc.subject yritys fi
dc.subject etujärjestö fi
dc.title "Firman etua tässä ajetaan, eihän se nyt mikään salaisuus ole": Edunvalvonnan asema suomalaisissa yrityksissä sekä edunvalvontareittien käyttö Euroopan unionin päätöksentekoon vaikuttamiseksi fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political Science, Politics en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, politologi sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record