Suomalaisen kristillisdemokratian orientaatio : Kristillisdemokraattien vuonna 2000 valittujen kunnanvaltuutettujen näkemykset uskonnollisten taustatekijöiden valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10658
Title: Suomalaisen kristillisdemokratian orientaatio : Kristillisdemokraattien vuonna 2000 valittujen kunnanvaltuutettujen näkemykset uskonnollisten taustatekijöiden valossa
Author: Eräpolku, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10658
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata Suomen kristillisdemokraatteja edustavien kunnanvaltuutettujen yhteiskunnallisia näkemyksiä sekä tutkia uskonnollisten taustayhteisöjen ja uskonnollisen vakaumuksen luonteen vaikutusta näkemyksiin. Tavoitteena on lisäksi arvioida, miten suomalaisten kristillisdemokraattien näkemykset sijoittuvat eurooppalaisen kristillisdemokratian ideologisiin päälinjoihin nähden. Tutkimuksen teoreettisen osan aineistona on niin kotimaista kuin ulkomaistakin puolue- ja ideologiatutkimusta kristillisdemokratiaan liittyen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu uuden ja vanhan politiikan tematiikan esittelystä sekä teologisesta keskustelusta koskien protestanttisen ja katolisen kristillisyyden yhteiskunnallista ja moraaliopetusta. Empiirisen osan aineistona on Suomen kristillinen liitto r.p:n (nyk. Suomen kristillisdemokraatit r.p.) ehdokaslistoilta vuoden 2000 vaaleissa valituille kunnanvaltuutetuille lähetetyn survey-kyselyn vastaukset. Aineistoa analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin mm. summamuuttujien avulla. Kyselyn tulosten perusteella suomalaisen kristillisdemokratian orientaation voi katsoa olevan pitkälti uuden politiikan ristiriitaulottuvuudelle sijoittuvissa arvokysymyksissä. Tästä viestii myös puolueen syntyminen moraalisena protestipuolueena sekularisoitumiskehityksen vastavoimaksi. Puolue on mahdollista sijoittaa asiakysymyksestä riippuen joko uuden oikeiston tai vasemmiston puolelle. Vanhan politiikan ristiriitaulottuvuudella nousee näkemyksissä esiin voimakasta kritiikkiä markkinatalouden arvoja kohtaan, mutta luokkayhteiskunnan korostaminen on vähäistä. Puolueen omaksuma ajatus keskusta-oikeistolaisuudesta lieneekin edelleen paras arvio vanhan politiikan ulottuvuudella. Valtuutettujen näkemysten valossa ei voida puolueen linjassa odottaa tapahtuvan olennaista toimintatapojen tai linjan muutosta. Uskonnollisen taustayhteisön vaikutusta valtuutettujen yhteiskunnallisiin näkemyksiin voi pitää yleisesti ottaen vähäisempänä kuin keskeisten uskonnosta riippumattomien taustatekijöiden (ikä, koulutus, sukupuoli) merkitystä. Näkemysten jakautuneisuus uskonnollisten taustatekijöiden pohjalta ei perustu ensisijaisesti uskonnollisen taustayhteisön vaikutukseen, vaan näkemykseen Raamatun käytöstä ja uskonnon roolista yhteiskunnallisen ajattelun perustana. Sen myötä syntyvällä perusjaolla on selkeä yhteys valtuutettujen näkemysten sijoittumiselle etenkin uuden politiikan ristiriitaulottuvuudelle. Uskonnon käyttötavan perusteella tehdään jako ideologisesti, uskonnollisesti ja arvo-orientoituneisiin. Analyysin pohjalta voidaan todeta, että ideologisesti orientoituneiden näkemykset sijoittuvat uskonnollisesti orientoituneiden näkemyksiä huomattavasti paremmin kansainvälisen kristillisdemokratian yleislinjaan, jossa korostuu mm. myönteinen suhtautuminen Euroopan integraation ja kansainvälisyyteen. Ideologisesti orientoituneiden näkemykset vastaavat pitkälti myös puolueen viimeaikaisen kehittymisen suuntaa. Uskonnollisesti orientoituneiden näkemyksissä painottuvat enemmän konservatiiviselle ajattelulle tyypilliset piirteet. Yleisesti ottaen suomalaisten kristillisdemokraattien voi arvioida melko hyvin edustavan kristillisdemokraattisen ideologian päälinjaa, mutta olevan kuitenkin selkeästi erotettavissa oikeistolaisemmin suuntautuneista suurista kristillisdemokraattis-konservatiivista yleispuolueista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Suomen Kristillisdemokraatit
Suomen Kristillinen Liitto
kristillisdemokratia
puolueet
kunnanvaltuutetut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record