Digitaalinen televisio sähköisen kaupankäynnin uutena innovaationa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10668
Title: Digitaalinen televisio sähköisen kaupankäynnin uutena innovaationa
Author: Karvo, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/10668
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään, millainen asema digitaalisella televisiolla on tulevaisuudessa sähköisen kaupankäynnin välineenä. Useiden ennusteiden mukaan teknologioiden yhdentymisen (televisio, tietokone, puhelin) uskotaan tekevän sähköisen kaupankäynnin riittävän helpoksi ja edulliseksi suurille kuluttajaryhmille sekä käynnistävän sähköisen kaupankäynnin todellisen läpimurron. Tutkimuksen teoreettisena taustana on Everett M. Rogersin innovaation diffuusion teoria, jota sovellettiin digitaalisen television -tapaukseen. Tutkimuksessa arvioidaan myös Donna L. Hoffmanin ja Thomas P. Novakin markkinointiviestinnän mallin soveltuvuutta, kun innovaationa on digitaalinen televisio. Hoffmanin ja Novakin malli kuvaa viestintää tietokonevälitteisessä hypermediaympäristössä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin vuoden 2000 kesällä postikyselyn sekä Internetissä olleen kysymyslomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistui 413 henkilöä. Empiirisen aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin varianssianalyysia, parametrittomia testejä ja faktorianalyysia. Tutkimuskysymysten avulla kartoitettiin vastaajien asenteita ja mielipiteitä televisio- ja Internet-mainontaa sekä digitaalista televisiota kohtaan. Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko vastaajien demografisilla tekijöillä sekä mielikuva- ja asennetekijöillä selittää suhtautumista digitaalista televisiota kohtaan. Aikaisemmat tutkimukset digitaalisesta televisiosta osoittavat, että varsinkin kuluttajien iällä ja sukupuolella on suuri vaikutus kuluttajien mielikuviin. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1) Miten mediaan liitettävät ominaisuudet vaikuttavat siinä esiintyvän mainonnan kokemiseen? 2) Mikä on vuorovaikutteisuuden merkitys ostosten tekemisen sosiaalisessa ulottuvuudessa?3) Mitä mahdollisuuksia, rajoituksia ja ongelmia kuluttajat kokisivat digitaalisen television kautta tapahtuvassa ostamisessa? 4) Mitkä tekijät vaikuttavat kiinnostukseen tehdä ostoksia tulevaisuudessa digitaalisen television välityksellä? 5) Mitkä tekijät vaikuttavat halukkuuteen hankkia digitaalinen televisio? Tutkimustulosten mukaan väitettä, jonka mukaan mediaan liitettävät ominaisuudet vaikuttavat siinä esiintyvään mainontaakin, ei voida tämän tutkimuksen tuloksilla osoittaa varmasti oikeaksi, mutta ei toisaalta vääräksikään. Henkilökohtainen palvelu koettiin tärkeäksi tekijäksi, kun ostoksia tehdään fyysisestä kaupasta. Tuotteiden edulliset hinnat ja mahdollisuus vertailla niitä olivat vastaajien mielestä tärkeimmät yksittäiset kuluttajille koituvat edut ostettaessa digitaalisen television välityksellä. Ostoksia rajoittavimmaksi tekijäksi vastaajat kokivat tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen hankalaksi käytännössä. Kiinnostusta tehdä ostoksia digitaalisen television välityksellä selittää tässä tutkimuksessa hyvin ajan säästäminen, vastaajien ikä sekä aikaisempi ostokokemus Internetistä. Miehet olivat selvästi kiinnostuneempia hankkimaan digitaalisen television kuin naiset. Vastaajien ikä selittää myös hyvin halukkuutta hankkia digitaalinen televisio eli tutkimukseen osallistuneet nuorimmat vastaajat olivat selvästi kiinnostuneimpia hankkimaan digitaalisen television kuin vanhimmat ikäryhmät.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: digitaalinen televisio
sähköinen kaupankäynti
innovaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record