Colony City : tutkielma virtuaalikaupungista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10701
Title: Colony City : tutkielma virtuaalikaupungista
Author: Pitkänen, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 1999-09-08
URI: http://hdl.handle.net/10138/10701
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tietokonevälitteinen vuorovaikutus on yleistynyt viime vuosina. Tässä tutkielmassa tarkastellaan yhtä virtuaaliympäristöä, Colony Cityä, ja vuorovaikutusta tuossa ympäristössä. Colony City on kolmiulotteinen virtuaaliympäristö, jossa osallistujat voivat kommunikoida toistensa kanssa liki reaaliaikaisesti. Tutkielmaa ohjaa käsitys siitä, että virtuaaliympäristöt ovat uudenlaisia symbolisia ympäristöjä, joissa toteutuu uudenlainen sosiaalisuuden muoto. Pääpaino on virtuaaliympäristön ja vuorovaikutuksen laajassa kuvailussa, koska tutkimusalue on uusi ja aiempaa empiiristä tutkimusta verrattain vähän. Näin ollen tutkimustapaa voitaisiin kutsua etnografiseksi. Kommunikointi virtuaaliympäristössä on pääosin tekstuaalista, ja tutkielmassa keskitytään erityisesti kommunikoinnissa käytetyn kielen erittelyyn, koska tämä kieli kiinnostavasta rikkoo kielen perinteisiä kategorioita - kirjoitusta ja puhetta. Tutkielmassa tullaan siihen tulokseen, että tämä uudenlainen kielenkäyttö mahdollistaa osallistujien ylittää monia välineen asettamia rajoituksia kommunikoinnille, ja toisaalta se mahdollistaa kommunikaatiota, joka ei olisi perinteisemmissä vuorovaikutuskonteksteissa mahdollista. Lisäksi tutkielmassa huomataan, että oletukset, joiden mukaan tietokonevälitteinen kommunikointi ei voi olla rikasta ja osallistujille tyydyttävää, muuntuvat tutkielman aineiston valossa ongelmallisiksi. Kolmiulotteisena virtuaaliympäristönä Colony City kuitenkin eroaa kaksiulotteisista virtuaaliympäristöistä, kuten esimerkiksi IRC-kanavista. Tämä visualisointi myös muuntaa vuorovaikutuksen luonnetta tuoden siihen mukaan uusia elementtejä. Kun esimerkiksi IRC-kanavilla vuorovaikutus on pääosin tekstuaalista, eli viestien lukemista ja kirjoittamista, suuntautuu vuorovaikutus Colony Cityssä visualisoinnin myötä enemmän "toimintaan" eli kolmiulotteisten tilojen hyödyntämiseen vuorovaikutuksen rakentumisessa. Visualisoinnin myötä myös alueellinen segregaatio tulee Colony Cityn tapauksessa ilmeiseksi. Tutkielmassa tarkastellaan myös laajemmin sosiaalisuutta virtuaalikaupungissa ja virtuaalikaupungin toimintaa. Huomataan, että virtuaalikaupunkiin sosiaalistuminen on monivivahteinen prosessi. Samoin huomataan, että virtuaalikaupungissa ilmenee runsaasti sekä eksplisiittisiä että implisiittisiä hierarkioita. Nämä huomiot kontrastoituvat vasten ajatuksia kyberavaruudesta vapauden valtakuntana. Tutkittu virtuaalikaupunki on vahvojen hierarkioiden sävyttämä, ja vuorovaikutus siellä on pitkälti jäsentynyttä, vasten ajatuksia pidäkkeettömyyden aiheuttamasta kaoottisuudesta tietokonevälitteisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi Colony City on hyvin vahvasti reaalitodellisuussidonnainen virtuaaliympäristö, mikä aiheuttaa jännitteisyyttä käsitteiden "virtuaalinen" ja "reaalinen" välille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: viestintä
virtuaalitodellisuus
sähköinen viestintä
sosiaalinen vuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record