Tv-ohjelmien ohjelmatestausryhmien keskustelut interpersoonallisen teorian ja diskurssianalyysin valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10723
Title: Tv-ohjelmien ohjelmatestausryhmien keskustelut interpersoonallisen teorian ja diskurssianalyysin valossa
Author: Rautavaara, Elina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2003-09-29
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10723
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa on tarkasteltu Yleisradion ohjelmatestausryhmien keskustelujen sisältöjä lähestymällä niitä diskurssianalyysin ja interpersoonallisen keskusteluprosessin mallin avulla. Ohjelmatestaus on vastaanottotutkimuksen traditioon perustuva menetelmä, jonka avulla kerätään tietoa ajatuksista, joita ohjelma koekatsojissa herättää. Tutkimuksen aineiston muodosti kuusi Ben Furman -tv-ohjelman pilottijakson ohjelmatestausryhmää. Aineiston sisällön monipuolisuutta selvitettiin interpersoonallisen keskusteluprosessin mallin kontribuutio-käsitteen avulla. Kontribuutio on keskusteluun tuotu uusi sisältö, joka lisää, laajentaa, syventää tai muuntaa esitettyä näkemystä tai on muutoin näkemyksen kannalta kiinnostavia. Runsaasti kontribuutioita tuottavan, keskusteluilmapiiriltään avoimen ja kannustavan sekä myönteisesti sävyttyneen keskustelun oletettiin tuottavan keskustelusisältöä, josta olisi ohjelmatestausten tilaajalle eniten hyötyä. Lähemmin tarkasteltiin minkälaisia tulkintarepertuaareja aineisto tuotti, vaihtelivatko tulkintarepertuaarien ilmentymien määrät ohjelmatestausryhmittäin, mistä tulkintarepertuaarista esitettiin eniten kontribuutioita ja millaisessa ryhmässä niitä esitettiin eniten. Aineistosta erottui viisi itsenäistä tulkintarepertuaaria: juontaja, toteutus, minä, ohjelmatyypin pohdinta ja televisioratkaisut. Eniten tulkintarepertuaarien sisältämiä kontribuutioita löytyi toteutus- ja juontaja-tulkintarepertuaareista, seuraavaksi eniten ohjelmatyyppi- ja minä-tulkintarepertuaareista ja vähiten tv-ratkaisuista. Tulkintarepertuaareja tarkasteltiin myös niissä esitettyjen kontribuutioiden sävyn näkökulmasta. Koko aineistossa esitettiin eniten neutraalin sävyisiä kontribuutioita, seuraavaksi eniten kielteisiä kontribuutioita ja vähiten myönteisiä kontribuutioita. Ohjelmatestausryhmien välillä oli pieniä eroja kontribuutioiden suhteen. Taustamuuttujien perusteella tarkasteltaessa kymmenellä tai sitä suuremmalla ohjelmatestausryhmän osallistujamäärällä ei syntynyt enempää kontribuutioita kuin alle kymmenellä osallistujalla. Ryhmissä, joissa oli sama määrä eri sukupuolen edustajia tai pikemminkin enemmän miehiä kuin naisia, esitettiin muita enemmän kontribuutioita. Iältään 35 - 44-vuotiaat tuottivat ikäryhmistä varmimmin runsaasti kontribuutioita. Ammattiasema ei näyttänyt vaikuttavan kontribuutioiden määrään. Kontribuutioiden runsaus ja sävyerot osoittivat, että ohjelmatestauksella on mahdollista saada monipuolista, eri tahoilta ohjelmaa tarkastelevaa ja ilmeikästä tietoa testattavasta televisio-ohjelmasta. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet olivat Myllyniemi R. (1986) Conversation as a system of social interaction, Suoninen, E. (1992) Perheen kuvakulmat. Diskurssianalyysi perheenäidin puheesta, Montonen, M. (1990) Tv-ohjelmien vastaanoton analyysi (toim. K. Mäkelä), Savinen, A. ja Jääsaari, J. (1996) Television ohjelmatestaus (toim. J. Jääsaari) ja Stewart, D. ja Shamdasani, P. (1990) Focus groups. Theory and practice.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ohjelmatestaus - televisio-ohjelmat
keskustelu - prosessit - mallit
vuorovaikutus - kielellinen vuorovaikutus - sosiaalinen vuorovaikutus
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record