Käyttäytyminen uhkatilanteessa : Poistumisreitin valintaan vaikuttavat sosiaalipsykologiset tekijät tulipalossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Matikainen, Katri
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:31:23Z
dc.date.available 2009-09-08T09:31:23Z
dc.date.issued 2007-05-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10724
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani selvittää ihmisen käyttäytymistä uhkatilanteessa, tarkemmin niitä sosiaalipsykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tulipalonaikaiseen poistumiseen ja reitin valintaan. Tutkielma on tehty osana Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) hanketta, jossa kehitetään evakuoinnin simulointiohjelma huipputasoa edustavan tulipalonlaskentaohjelman yhteyteen. Kehittämällä evakuoinnin simulointiohjelma tulipalonlaskentaohjelman yhteyteen voidaan yhdistää tulipalon ja evakuoinnin simulointi sekä mallintaa tulipalon vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Paloturvallisuussuunnittelun keskeisimpiä päämääriä on varmistaa, että rakennuskohteessa olevat ihmiset voivat tulipalon sattuessa siirtyä turvaan, ennen kuin olosuhteet muodostuvat henkilöturvallisuuden kannalta kohtalokkaiksi. Poistumisen laskentamenetelmät eivät tällä hetkellä ota riittävästi huomioon tulipalotilanteessa olevien ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia sosiaalipsykologisia säännönmukaisuuksia. Koska aineistoa ihmisen käyttäytymisestä tulipalon aikaisessa uhkatilanteessa on niukalti, tämänhetkiset mallit perustuvat pitkälti olettamuksiin. Koska tulipaloa tutkittaessa tulee vastaan niin eettiset seikat (hätätilanteen jäljittely) kuin sekin, että jossain täytyisi palaa, täytyy tutkimusmuotona hyödyntää saatavilla olevaa tutkimustietoa aiheesta. Tämän ja tutkimusalueen ainutlaatuisuuden ja uraauurtavuuden vuoksi työ on kirjallisuuskartoitus, jossa luodaan teoreettista pohjaa alueen tutkimukselle. Kehitetty malli ihmisten käyttäytymisestä perustuu käsillä olevan pro gradu -tutkielmani kirjallisuudessa esitettyihin havaintoihin. Analysoin aikaisempaa tulipaloja koskevaa kirjallisuutta sosiaalipsykologisista näkökulmista ja sosiaalipsykologista perustutkimusta hyödyntäen. Rajasin opinnäytetyöni tutkimusalueen koskemaan poistumisen vaiheista ns. siirtymisvaihetta. Keskeisiä näkökulmia opinnäytetyössäni ovat sosiaalinen vaikutus (enemmistö- ja vähemmistövaikutus), liittyminen (affiliation) tuttuihin ihmisiin ja paikkoihin sekä stressin merkitys päätöksentekoon. Saatavilla olevan tutkimustiedon kuvaileva luonne huomioon ottaen täytyy ymmärtää, ettei tutkimustieto suoraan onnistu testaamaan esimerkiksi mitään pakokäyttäytymisen mallia. Keskeisiksi reitin valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi osoittautuivat niin reitin kuin ihmistenkin tuttuus, merkittävien toisten, kuten perheen jäsenten ja ystävien, tekemät reitin valinnat, enemmistön, "päteviltä" näyttävien muiden, valinnat, sekä sosiaalipsykologisen kokonaiskuvan perusteella ohjeiden selkeys sekä alentunut toimintakyky. Tulokset antavat olettaa, että perinteisenä pidetty, fyysisen tieteen, näkemys, joka olettaa ihmisten liikkuvan hätätilanteessa homogeenisena massana ja poispäin tulesta kohti lähintä reittiä, johtaa palosuunnittelussa kestämättömiin ratkaisuihin. Puhuttaessa poistumisreiteistä tulisi aina ottaa huomioon palon aiheuttama vaihteleva, monimutkainen ja monitulkintainen tilanne. Muiden käyttäytymisen ja tuttuuden merkitys reitin valintaan, kuin myös aikapaineen ja stressin merkitys tulipalonaikaisessa hätätilanteessa, vaikuttavat aiemman tutkimuksen valossa tärkeiltä tulevaisuuden tutkimuskohteilta. Sosiaalinen vaikutus on poistumisen ja reitin valinnan kannalta tarkasteltuna uusi näkökulma, jota olisi kiinnostavaa tutkia palojen yhteydessä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject vaaratilanteet en
dc.subject hätätilanteet en
dc.subject uhkatilanteet en
dc.subject tulipalot en
dc.subject onnettomuudet en
dc.subject käyttäytyminen en
dc.subject päätöksenteko en
dc.subject sosiaalinen vuorovaikutus en
dc.subject enemmistövaikutus - sosiaalipsykologia en
dc.subject vähemmistövaikutus - sosiaalipsykologia en
dc.subject konformisuus en
dc.subject paniikki en
dc.subject evakuointi en
dc.subject paloturvallisuus en
dc.subject henkilöturvallisuus en
dc.title Käyttäytyminen uhkatilanteessa : Poistumisreitin valintaan vaikuttavat sosiaalipsykologiset tekijät tulipalossa en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record