Egen vilja och andras hjälp : Om sociala nätverk och socialt stöd i förändringsprocessen från alkoholmissbruk till nykterhet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10734
Title: Egen vilja och andras hjälp : Om sociala nätverk och socialt stöd i förändringsprocessen från alkoholmissbruk till nykterhet
Author: Levälahti, Johanna Katarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-12-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/10734
Thesis level: master's thesis
Abstract: Enligt tidigare forskning utgör återhämtning från missbruksproblem en process som inkluderar livshändelser, inre kognitiva processer, sociala nätverk och existentiella frågor. Syftet med den här avhandlingen är att utreda det sociala nätverkets roll under förändringsprocessen från alkoholmissbruk till nykterhet. Pro gradu arbetet fokuserar på vem som är givare av socialt stöd samt vilken typ av stöd som är centralt under olika skeden i förändringsprocessen. Det sociala nätverkets roll i återhämtningsprocessen undersöks utifrån tidigare forskning kring återhämtning från alkoholmissbruk och elva informanters livsberättelser. Tematiska intervjufrågor om sociala nätverk ställdes till samma informanter. För undersökningen har bl.a. Blomqvist 1998, 1999; Granfield & Cloud 2001a, 2001b och Koski-Jännes 1998 utgjort centrala källor kring återhämtning från missbruksproblem. Narrativ har belysts främst av Lieblich et al. 1998 och Johansson 2005. I avhandlingen utgörs sociala nätverk av informella, kontextbundna och formella relationer som finns kring en individ eller en problemsituation. Socialt stöd innebär i huvudsak interaktioner som blir till hjälp för mottagaren men kan också innebära negativ påverkan. Positivt socialt stöd har kategoriserats som emotionellt, instrumentellt, informativt och existentiellt. Analysen behandlar vem som ger vilken typ av socialt stöd under olika livsskeden (aktivt missbruk, vändpunkt och vidmakthållande) i informanternas livsberättelser. Undersökningen visar att sociala nätverks roll är att vara tillgängliga som givare av socialt stöd. Sociala nätverk och socialt stöd kan underlätta förändringsprocessen, om individen kan tillvarata tillgängliga resurser. Huruvida individen kan tillgodogöra sig dessa beror på individens tolkning av situationen och i vilket skede av förändringsprocessen han eller hon är. Sociala nätverk kan sägas ha betydelse både som motivations- och vidmakthållandefaktor.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: väärinkäyttö
alkoholi
alkoholistit
alkoholismi
kuntoutuminen
parantuminen
sosiaaliset verkostot
sosiaaliset suhteet
sosiaalinen tuki
narratiivisuus
kerronta
sosiaalinen pääoma
alkoholmissbruk
alkoholism
habilitering
förändringsprocess
alkoholister
sociala nätverk
socialt stöd
socialt kapital
narrativitet
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record