Verkostonäkökulma strategian toimeenpanoon : Verkostoanalyyttinen tutkimus sosiaalisista vaikutuksista strategian toimeenpanossa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/10742
Titel: Verkostonäkökulma strategian toimeenpanoon : Verkostoanalyyttinen tutkimus sosiaalisista vaikutuksista strategian toimeenpanossa
Författare: Siivonen, Ville
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2002-04-17
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/10742
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Vaikka strategisen johtamisen tutkimus on pitkään ollut keskeinen organisaatiotutkimuksen alue, strategian toimeenpanoon keskittynyt tutkimus on ollut huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi strategiseen suunnitteluun ja strategian muotoiluun kohdistuva tutkimus. Tämän seurauksena strategian toimeenpanon tutkimuksesta on tullut varsin hajanainen tutkimuskenttä. Tämä tutkimus vastaa tutkimuksen fragmentaatioon valitsemalla verkostonäkökulman, joka integroi useita, aikaisemmissa tutkimuksissa itsenäisinä käsiteltyjä näkökulmia strategian toimeenpanoon: viestinnän, strategian diffuusion ja strategisen konsensuksen. Kiinnostus kohdistuu toimeenpantavaa strategiaa koskevien mielipiteiden ja käsitysten muodostumiseen organisaatiossa. Mielipiteiden ja käsitysten syntymiseen vaikuttavat monenlaiset sosiaaliset prosessit. Nämä prosessit taas perustuvat sosiaalisiin mekanismeihin, jotka toimivat organisaation sosiaalisessa verkostossa. Tutkimusongelma kuuluu, mitkä toimeenpanoon vaikuttavat sosiaaliset prosessit ovat ja millaisten sosiaalisten mekanismien perusteella nämä prosessit toimivat. Aikaisemmasta tutkimuksesta johdettujen sosiaalisen vaikutuksen prosessien (tartunnan, ryhmäpaineen ja sopeutumisen) ja mekanismien (suoran yhteyden, klikkijäsenyyden, rakenteellisen vastaavuuden ja roolivastaavuuden) toimintaa tarkastellaan tutkimuksen kohdeorganisaatiossa, LEL Työeläkekassassa, jossa tutkimuksen aikana oli käynnissä asiakkuusstrategian toimeenpano. Tutkimuksen aineisto on koottu lomakekyselyllä kohdeorganisaatiossa. Aineisto on analysoitu määrällisin menetelmin käyttäen faktorianalyysiä, regressioanalyysiä ja sen erikoistapauksia, autokorrelaatiomalleja, sekä sosiaalisen verkostoanalyysin menetelmiä. Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalisesti läheiset toimijat vaikuttavat yksilön mielipiteisiin ja käsityksiin, jotka liittyvät toimeenpantavaan strategiaan. Vahvin sosiaalisen vaikutuksen prosessi oli sopeutuminen: mielipiteet lähenivät toisiaan selvimmin niillä toimijoilla, jotka joutuivat sopeutumaan samanlaisiin sosiaalisiin rooleihin viestintäverkostossa. Sosiaalisen vaikutuksen relationaaliset mekanismit, suora yhteys ja klikkijäsenyys, tulivat esiin heikommin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että verkostovaikutus saattaa vaihdella eri organisaatiotasoilla. Tutkimuksen aineisto ei riittänyt tämän ilmiön tarkempaan erittelyyn, mutta mahdollisuus verkostovaikutuksen vaihtelusta työntekijäryhmittäin tai organisaatiotason mukaan nousee keskeiseksi jatkotutkimuksen kohteeksi. Strategian toimeenpanon kannalta sosiaaliset verkostovaikutukset ovat tärkeä, mutta vaikeasti hallittava ilmiö. Verkostoanalyysi tutkimusmenetelmänä voi tarjota hyödyllisiä työkaluja sosiaalisen vaikutuksen havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi pantaessa strategiaa toimeen. Laajemmin ottaen verkostonäkökulman hyödyt strategian toimeenpanon ymmärtämisessä ovat ilmeiset: näkökulma ulottuu organisaation virallisen rakenteen taakse ja ottaa huomioon esimerkiksi poikkeamat muodollisesta hierarkiasta ja konfliktit ja ristiriidat strategian toimeenpanossa.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: strateginen johtaminen
toimeenpano
sosiaaliset verkostot
verkostoanalyysi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.11Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post