Kehitysvammaisten lasten perheiden selviytymistarinat

Show simple item record

dc.contributor.author Nygård-Alanne, Tove
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:31:56Z
dc.date.available 2009-09-08T09:31:56Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10769
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kehitysvammaisten lasten vanhempien selviytymistä arjessa. Tutkimuksen pyrkimyksenä on kertoa, mitä tapahtuu, kun perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi. Tutkimuksessa olen kiinnostunut ennen kaikkea niistä tekijöistä, jotka ovat auttaneet tai hankaloittaneet kehitysvammaisten lasten perheiden selviytymistä. Tavoitteenani on hahmottaa tutkimuksen avulla kokemuksia perheiden omannäköisistä tavoista hallita elämäänsä ja arkea sekä tuoda esille niitä asioita, joista perheet ovat saaneet voimavaroja. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Se sijoittuu yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa perhetutkimuksen kentälle ja tarkastelun näkökulmana on pääosin psykososiaalinen malli, mutta siinä on vaikutteita myös sosiokulttuurisesta mallista. Tutkimuksen aineiston olen hankkinut kirjoituspyynnön kautta, jonka lähetin vammaisperheiden yhteiselle sähköpostilistalle. Kaiken kaikkiaan aineisto koostuu kuudesta kehitysvammaisen lapsen vanhemman tarinasta. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt sisällön analyysiä. Tutkimustulosten mukaan kehitysvammaisen lapsen syntyminen perheeseen tai lapsen kehitysvammaisuuden diagnosoiminen myöhemmällä iällä vaikuttaa perheen elämään ja arkeen. Aina tuo muutos ei ole hyvään suuntaan ja väsymys sekä uupumus voittavat joskus vahvemmankin vanhemman. Toisaalta tämän tutkimuksen mukaan kehitysvammainen lapsi on yhtä rakas ja tärkeä perheenjäsen kuin perheiden muutkin lapset. Perheen merkitys ja rooli korostuivat arjessa selviytymisen tukena. Ensisijaisesti jokainen perhe oli kokenut eläneensä normaalia lapsiperheen elämää, jossa oli ollut sekä hyviä että huonoja hetkiä. Perheen antama tuki samoin kuin puolisolta saatu tuki nähtiin tärkeiksi selviytymistä edistäviksi tekijöiksi. Myös tuki eri viranomaistahoilta koettiin arjen selviytymistä edistävänä, kunhan tuki vain olisi räätälöity jokaiselle perheelle sopivaksi ja sitä olisi saatavilla tarpeiden mukaan. Tutkimuksessa korostui perheiden toive yksilölliseen asiakkaan ja hänen perheensä kohtaamiseen. Tärkeäksi tekijäksi kunnan tai muun vastaavan viranomaistahon osalta koettiin perheiden parissa toimivien työntekijöiden ystävällinen ja tasapuolinen kohtelu perheitä kohtaan. Merkittävimmäksi yksittäiseksi palvelumuodoksi perheiden selviytymistä tukevana nousi sopivan tilapäishoitopaikan löytyminen. Oman ajan saaminen, vaikka aivan lyhyeksikin aikaa, nähtiin hyvinvointia edistävänä tekijänä, joka loi uskoa huomiseen. Tutkimuksen mukaan perheiden arkielämässä joudutaan usein miettimään uudenlaisia ratkaisuja lapsen vaatimien erityistapeiden vuoksi. Suurimmaksi konkreettiseksi muutokseksi arjessa nousi äitien suhde työhön. Elämää hankaloittavina tekijöinä tutkimuksen mukaan voidaan todeta olevan byrokratia sekä "tuhannet" hakemukset, joita perheet ovat joutuneet vuosien saatossa täyttämään. en
dc.language.iso fin
dc.subject kehitysvammaisuus fi
dc.subject lapset fi
dc.subject selviytyminen fi
dc.subject perhe fi
dc.subject arkielämä fi
dc.title Kehitysvammaisten lasten perheiden selviytymistarinat fi
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record