Tutkimus dementiakodista kotina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10784
Title: Tutkimus dementiakodista kotina
Author: Filatoff-Rajaniemi, Sanna Mari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10784
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Suurimmalla osalla pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla ihmisellä on jokin dementoiva sairaus. Väestön ikääntymisen vuoksi on odotettavissa, että dementoivan sairauden vuoksi laitoshoitoa tarvitsevien määrä kasvaa tulevaisuudessa. Eliniän pidentymisen myötä asukkaan laitoshoidossa viettämä aika saattaa muodostua hyvinkin pitkäksi. Dementoituneen ihmisen tarpeiden ja erityispiirteiden huomioon ottaminen asettaa asuinympäristölle erityisiä vaatimuksia. Asukkaan elämänlaadun merkityksen korostaminen on johtanut siihen, että hoito- ja asuinympäristöjä on alettu tarkastelemaan entistä kriittisemmin. Tavoitteeksi on muodostunut kodin ja laitosmaisen asumisen välisen kuilun kaventaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko dementiakotiin mahdollista kiinnittyä, luoda kodin tuntua ja jatkuvuutta. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut ajatus dementiakodista kotina. Tutkimuksen aineisto kerättiin osallistuvan havainnoinnin menetelmällä yksityisessä dementiakodissa. Havainnointi rajoittui dementiakodin yhteiseen tilaan eli ruokailu- ja oleskelutilaan ja siellä tapahtuviin toimintoihin. Tutkimusaineisto muodostuu tukimuspäiväkirjasta ja valokuvamateriaalista. Tutkimusaineisto analysoitiin lajittelemalla ja luokittelemalla. Tutkimustulokset osoittavat, että dementiakodin tilaratkaisut tuottivat tunnetta kodista. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa oli huomioitu dementoituneen ihmisen tarpeiden asuinympäristölle asettamat vaatimukset, mutta myös pyrkimys tuottaa asukkailla kodinomainen asuinympäristö. Tilojen toteutuksessa oli kiinnitetty huomiota sosiaalisen kanssakäymisen ja toiminnan mahdollistamiseen. Toisaalta tilat myös ohjasivat ja rajasivat asukkaiden käyttäytymistä. Avokeittiöllä oli dementiakodissa niin tilaratkaisullisesti kuin toiminnan ja tunnelman tasolla suuri merkitys. Keittiössä tapahtuvat arkiset askareet äänineen ja tuoksuineen tulivat lähelle asukasta ja loivat dementiakotiin kodikkuutta ja viihtyisyyttä. Keittiön merkitys toiminnallisena keskuksena kyseenalaistui, koska asukkaiden mahdollisuuksia osallistua keittiössä toimimiseen oli rajoitettu. Muita selkeitä tilaa koskevia rajoituksia olivat naamioidut ja lukitut ovet. Tilaratkaisujakin tärkeämpiä kodin tunnetta tuottavia tekijöitä olivat kodin ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus sekä näistä syntyvä ilmapiiri. Hoitajien läsnäolo lisäsi turvallisuudentunnetta, joka oli tärkeä kodin tunnetta tuottava tekijä. Lisäksi hoitajien rooli yhteenkuuluvaisuudentunteen luojana ja tukijana oli merkittävä. Dementiakodin ilmapiiri ei syntynyt itsestään, vaan se oli jossakin määrin tuotettu ja riippuvainen hoitajien panostuksesta. Tutkimuksesta käy ilmi, että tarkasteltu dementiakoti näyttäytyi sangen onnistuneena kodin tunnetta tuottavana asuin- ja hoitoympäristönä, vaikka sen arkipäivän toiminnassa oli löydettävissä myös laitosasumiselle ominaisia piirteitä. Tutkimustulokset tukevat sitä ajatusta, että laitosmaisen asumisen yhteydessä on sekä mahdollista tavoitella kodin tuntua ja jatkuvuutta että puhua kodista ja kodin tunnusta myönteisin painotuksin.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: dementia
hoitokodit
koti
asuinympäristö
vuorovaikutus
ilmapiiri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record