Taide kohtaa elämän - Arts in Hospital-hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10810
Title: Taide kohtaa elämän - Arts in Hospital-hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa
Alternative title: Art meets life - The Arts in Hospital initiative and cultural activities in the everyday life and festivities of care units in Eastern Finland
Author: Liikanen, Hanna-Liisa
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2002-08-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10810
Thesis level: Doctoral thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Arts in Hospital -hanke syntyi vuonna 1990 YK:n ja Unescon kulttuurikehityksen vuosikymmenen aloitteena leviten kaikkiaan 18 jäsenmaahan. Hankkeen tavoitteena oli taiteen avulla lisätä hoitolaitosten viihtyisyyttä sekä integroida taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyötä, kuntoutusta sekä työmenetelmiä. Tutkimuksessani etsin vastauksia kysymyksiin, missä laajuudessa ja minkälaisin muodoin Arts in Hospital - hankkeen tavoitteet heijastuvat itäsuomalaisten hoitolaitosten arjessa. Neljässä sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksikössä tehdyt haastattelut, havainnot ja päiväkirjat vakuuttavat, että kulttuuri- ja päivätoiminnalle on kysyntää ja sitä arvostetaan. Taide kohtaa elämän, vaikkakin sattumanvaraisesti ja useimmiten harrastajataiteilijoiden voimin. Empiirisen tutkimuksen metodologiana oli etnografia ja kvalitatiiviset menetelmät. Laaja kirjallisuus- ja tutkimusaineisto kuvaa taiteen ja kulttuuritoiminnan soveltavia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydehuollon palveluissa. Löysin taide- ja kulttuuritoiminnalle neljä ihmisen hyvinvointiin vaikuttavaa elementtiä. Ensiksi taide antaa elämyksiä ja merkityksellisiä taidenautintoja. Toiseksi taiteella ja kulttuuritoiminnalla on yhteys parempaan koettuun terveyteen ja hyvän elämän kokemuksiin. Kolmanneksi taideharrastukset synnyttävät yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotka auttavat hallitsemaan elämää paremmin. Neljänneksi taide lisää viihtyvyyttä ja kauneutta elin- ja hoitoympäristössä. Olen tutkimuksessani soveltanut teorioiden, aineistojen ja menetelmien triangulaatiota. Kehysteoriana on Richard Shustermanin pragmatistisen estetiikan filosofia, jossa painotetaan taiteen kokemuksellisuutta sekä aktiivista ja käytännönläheistä roolia ihmisen elämässä. Taiteen ja kulttuuritoiminnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kentät kohtaavat, mikäli taide ja kulttuuritoiminta nähdään osaksi jokaisen ihmisen elämää, tarpeita ja oikeuksia. Hoitolaitoksissa tämä edellyttää ammatillista lisäkoulutusta, resurssien uudelleen arviointia ja nykyistä joustavampia työjärjestelyjä. Taide- ja kulttuuritoiminnan integroiminen suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ei ole toteutunut. Esimerkkejä erillisistä projekteista ja kehittämishankkeista löytyy, mutta ne ovat ajallisesti ja paikallisesti rajattuja.The Arts in Hospital programme was created in 1990 as an initiative of the World Decade for Cultural Development of the UN and Unesco, spreading to 18 member states altogether. The aim of the initiative was to increase the cosiness of care institutions through the use of art and to integrate art and cultural activities as part of the treatment, rehabilitation and working methods in social and health care. In my research, I study the scope and forms in which the Arts in Hospital initiative is reflected in the everyday life of care institutions in Eastern Finland. Interviews, observations and diaries conducted and written in four social and health care units are convincing proof that art and cultural activities are a part of everyday life, albeit randomly and usually run by amateur artists. The methodology employed in the empirical part was ethnography and qualitative methods. The extensive literature survey and research material describes and analyses the opportunities to apply art and cultural activities in social and health care services. I found four elements in the art and cultural activities that have an impact on a person's wellbeing. Firstly, art provides artistic sensation and meaningful aesthetic experiences. Secondly, people in contact with art usually express a better self - rated health and feel they are leading a more satisfactory life. Thirdly, artistic activities create communality and networks, giving one better control over one's life. And fourthly, art makes living and working surroundings more enjoyable and attractive. In my study, I applied the triangulation of theories, materials and methods. The framework theory is Richard Shusterman's philosophy of pragmatist aesthetics, which emphasises the element of experiences provided by art and its active and practical role in life. The field of art and culture can meet with the field of social and health care, if art and culture are seen as part of everyone's life, needs and rights. In care units, this entails additional training for the staff, re-assessment of resources and more flexible organisation of work. The integration of art and cultural activities in the Finnish social and health care services has not materialised. There are examples of individual projects, but they are limited in time and scope.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: taiteen sosiologia
kulttuuripalvelut
taide
hoitolaitokset
hoitoyhteisöt
hoitoympäristö
sociology of art
cultural services
culture
care units
community care
cultural activities
care environment


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.90Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record