Suuri tietointensiivinen organisaatio asiantuntijatyön toimintaympäristönä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/10837
Julkaisun nimi: Suuri tietointensiivinen organisaatio asiantuntijatyön toimintaympäristönä
Tekijä: Salumäki, Kaisu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2002-04-17
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10837
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijatyötä suuressa tietointensiivisessä organsaatiossa.Tutkimuksessa omaksutun tietointensiivisen organisaation määritelmän mukaan asiantuntijuuden ja asiantuntijatyön luonteen huomioonottaminen nousee johtamisen ja organisoinnin kriittiseksi menestystekijäksi organisaatiossa. Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijatyön luonteen, organisoinnin ja johtamisen erityiskysymysten ohella asiantuntijatyön yhteistä tarkoitusta sekä asiantuntijatyötä organisaation yhteisöllisessä kontekstissa sosiaalisen pääoman käsitteistön - yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luottamuksen - avulla. Tutkimusongelma esitetään kahden tutkimuskysymyksen avulla: mitä haasteita asiantuntijatyön luonteen huomioiminen asettaa asiantuntijatyön organisoimiselle ja johtamiselle? Onko suuressa tietointensiivisessä organisaatiossa, jonka perustehtävän toteuttaminen perustuu erilaisille asiantuntemus- ja osaamisalueille, asiantuntijatyölle luotu sellaiset toimintamallit, jotka mahdollistavat asiantuntijayksilön tietopääoman kasvun ja asiantuntemuksen kehittymisen ja jakautumisen yli organisaation sisäisten rajojen koko organisaatiota hyödyttävällä tavalla? Käytetty tutkimusstrategia on yhden tapauksen monistrateginen tapaustutkimus. Asiantuntijatyötä, organisaatiotutkimusta ja johtamista käsittelevän kirjallisuuden pohjalta luotiin teoreettinen viitekehys, jonka avulla asiantuntijatyötä tarkasteltiin tapaustutkimuksen kohdeorganisaatioksi valitussa Keskinäisessä työeläkeyhtiö Varma-Sammossa. Aineisto kerättiin tapausorganisaatiossa tehdyllä survey-tutkimuksella sekä puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Kahden tutkimusmenetelmän käytöllä pyrittiin saamaan erilaisia näkökulmia tutkimusongelmaan sekä mahdollistamaan toisella menetelmällä saadun aineiston kuvailu. Tutkimustuloksena todetaan, että asiantuntijatyön luonteen huomioiminen asettaa haasteita sekä organisoimiselle että johtamiselle erityisesti asiantuntijayksilön tietopääoman kehittämisessä ja asiantuntemuksen laaja-alaistamisessa sekä asiantuntemuksen valjastamisessa koko organisaatiota hyödyttäväksi voimavaraksi. Suuressa tietointensiivisessä organisaatiossa keskeisin asiantuntijatyöhön liittyvä haaste on organisaation sisäiset rajat ylittävän yhteistyön toimintaedellytysten luominen ja ylläpitäminen. Tietoisen asiantuntijatyön kehittämisen organisaation sisäisiä rajoja ylittämällä voidaan kuvata lisäävän asiantuntemusta ja organisaation sosiaalista pääomaa, joka parhaimmillan muodostaa asiantuntijatyöstä organsaation keskeisen menestystekijän.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: tietointensiivinen organisaatio
asiantuntijatyö
työn organisointi
asiantuntijat
johtaminen
yhteistyö


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.78KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot