Suuri tietointensiivinen organisaatio asiantuntijatyön toimintaympäristönä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Salumäki, Kaisu
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:32:47Z
dc.date.available 2009-09-08T09:32:47Z
dc.date.issued 2002-04-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10837
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijatyötä suuressa tietointensiivisessä organsaatiossa.Tutkimuksessa omaksutun tietointensiivisen organisaation määritelmän mukaan asiantuntijuuden ja asiantuntijatyön luonteen huomioonottaminen nousee johtamisen ja organisoinnin kriittiseksi menestystekijäksi organisaatiossa. Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijatyön luonteen, organisoinnin ja johtamisen erityiskysymysten ohella asiantuntijatyön yhteistä tarkoitusta sekä asiantuntijatyötä organisaation yhteisöllisessä kontekstissa sosiaalisen pääoman käsitteistön - yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luottamuksen - avulla. Tutkimusongelma esitetään kahden tutkimuskysymyksen avulla: mitä haasteita asiantuntijatyön luonteen huomioiminen asettaa asiantuntijatyön organisoimiselle ja johtamiselle? Onko suuressa tietointensiivisessä organisaatiossa, jonka perustehtävän toteuttaminen perustuu erilaisille asiantuntemus- ja osaamisalueille, asiantuntijatyölle luotu sellaiset toimintamallit, jotka mahdollistavat asiantuntijayksilön tietopääoman kasvun ja asiantuntemuksen kehittymisen ja jakautumisen yli organisaation sisäisten rajojen koko organisaatiota hyödyttävällä tavalla? Käytetty tutkimusstrategia on yhden tapauksen monistrateginen tapaustutkimus. Asiantuntijatyötä, organisaatiotutkimusta ja johtamista käsittelevän kirjallisuuden pohjalta luotiin teoreettinen viitekehys, jonka avulla asiantuntijatyötä tarkasteltiin tapaustutkimuksen kohdeorganisaatioksi valitussa Keskinäisessä työeläkeyhtiö Varma-Sammossa. Aineisto kerättiin tapausorganisaatiossa tehdyllä survey-tutkimuksella sekä puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Kahden tutkimusmenetelmän käytöllä pyrittiin saamaan erilaisia näkökulmia tutkimusongelmaan sekä mahdollistamaan toisella menetelmällä saadun aineiston kuvailu. Tutkimustuloksena todetaan, että asiantuntijatyön luonteen huomioiminen asettaa haasteita sekä organisoimiselle että johtamiselle erityisesti asiantuntijayksilön tietopääoman kehittämisessä ja asiantuntemuksen laaja-alaistamisessa sekä asiantuntemuksen valjastamisessa koko organisaatiota hyödyttäväksi voimavaraksi. Suuressa tietointensiivisessä organisaatiossa keskeisin asiantuntijatyöhön liittyvä haaste on organisaation sisäiset rajat ylittävän yhteistyön toimintaedellytysten luominen ja ylläpitäminen. Tietoisen asiantuntijatyön kehittämisen organisaation sisäisiä rajoja ylittämällä voidaan kuvata lisäävän asiantuntemusta ja organisaation sosiaalista pääomaa, joka parhaimmillan muodostaa asiantuntijatyöstä organsaation keskeisen menestystekijän. en
dc.language.iso fi
dc.subject tietointensiivinen organisaatio fi
dc.subject asiantuntijatyö fi
dc.subject työn organisointi fi
dc.subject asiantuntijat fi
dc.subject johtaminen fi
dc.subject yhteistyö fi
dc.title Suuri tietointensiivinen organisaatio asiantuntijatyön toimintaympäristönä fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record