Vanhuskuvat ja vanhustenhuollon muotoutuminen 1850-luvulta 1990-luvulle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10841
Title: Vanhuskuvat ja vanhustenhuollon muotoutuminen 1850-luvulta 1990-luvulle
Author: Rintala, Taina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10841
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida viimeisten lähes 150 vuoden aikana suomalaisen vanhustenhuollon sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä esiintyneitä vanhuskuvia. Tavoitteena oli tutkia vanhuskuvan muodostumista ja vanhuskuvassa tapahtuneita muutoksia valtionhallinnon tuottamien virallisasiakirjojen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miksi vanhustenhuollon sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on vuosien myötä muodostunut sellaiseksi kuin se nyt on. Tutkimuksen tavoitteena oli myös analysoida vanhustenhuollon muotoutumista medikalisaation näkökulmasta. Tutkimuksessa medikalisaation käsitettä käytettiin yleisenä teoreettisena viitekehyksenä kuvaamaan sitä, miten terveydenhuollon vaikutus vanhustenhuollossa on kasvanut. Tavoitteena oli tuottaa uudenlaista ymmärrystä suomalaisen vanhustenhuollon muotoutumisen tarkasteluun. Tutkimuksen vanhuskuva muodostui kolmesta tekijästä: piirteistä, avuntarpeista ja avuntarpeiden ratkaisukeinoista. Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui (a) vanhuspolitiikkaa ja vanhustenhuoltoa käsittelevistä komiteanmietinnöistä, (b) laeista ja asetuksista sekä niiden säätämiseen liittyvistä hallituksen esityksistä ja valiokuntien lausunnoista, kierto- ja yleiskirjeistä ja (c) valtakunnallisista suunnitelmista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Aineistona käytettiin myös vanhuutta ja vanhenemista koskevaa tutkimustietoa, yhteiskunnan muutosta käsitteleviä sosiaalihistoriallisia tutkimuksia sekä vanhuspalveluita koskevia tilastoja. Tutkimuksessa vanhuskuvan muodostumista ja muokkautumista tulkittiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin aineistolähtöisesti piirteitä ja avuntarpeita koskevat luokittelurungot. Niiden avulla tuotettiin vanhuskuvan piirteissä ja avuntarpeissa tapahtuneet muutokset selkeästi ja johdonmukaisesti esille. Toisessa vaiheessa vanhuskuvan muotoutumista tulkittiin ulkoa tuoduilla käsitteillä. Miten vanhuksiin yhdistetyt piirteet, avuntarpeet ja palvelut on sijoitettavissa "kyvyn", "osaamisen" ja "haluamisen" ulottuvuuksille? Tulokset osoittivat, että tarkasteluajanjaksona vanhoihin ihmisiin liitetyissä piirteissä tapahtui runsaasti muutoksia. Vanhat ihmiset muuttuivat puutteessa elävistä taloudellisesti hyvinvoiviksi, työkyvyttömistä fyysisesti kyvykkäiksi ja sairaista toimintakykyisiksi "monisairaiksi". Psykososiaalisten tekijöiden osalta vanhuksista muokkautui pirstaleinen kuva. Tutkimus myös osoitti, että vanhojen ihmisten avuntarpeissa oli enemmän jatkuvuutta kuin muutosta. Tulosten mukaan vanhustenhuollossa ei ole koskaan esiintynyt vain yhtä vanhuskuvaa, vaan niitä on ollut samanaikaisesti useampia. Ne ovat muodostumisensa jälkeen olleet myös varsin pysyviä. Vanhuuden lääketieteellistyminen alkoi suhteellisen myöhään, mutta eteni viimeisten 50 vuoden aikana varsin nopeasti. Vanhuuden lääketieteellistymisen kasvun pääasialliset syyt liittyivät ehkäisevän sosiaalipolitiikan korostamiseen, WHO:n terveysmääritelmään ja uskoon lääketieteen mahdollisuuksista. Lisäksi mitä lähempänä nykypäivää oltiin, sitä selkeämmin teksteistä nousi esille sosiaalinen kontrolli. Vanhustenhuollossa sosiaalista tukea ja kontrollia on vaikea erottaa toisistaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vanhuus
medikalisaatio
vanhuskuva
vanhuspolitiikka
vanhustenhuolto - historia
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record