Pluralism, Solidarism and the Issue of Humanitarian Intervention in Post-Cold War World Politics. A Critical Analysis of the Notion of New Humanitarian Interventionism and the 1999 International Intervention in East Timor

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10846
Title: Pluralism, Solidarism and the Issue of Humanitarian Intervention in Post-Cold War World Politics. A Critical Analysis of the Notion of New Humanitarian Interventionism and the 1999 International Intervention in East Timor
Author: Sarvi, Tuija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-05-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10846
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aihe (yleisellä tasolla ilmaistuna) on humanitaarisen intervention problematiikka kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella. Tähän problematiikkaan paneudutaan monipuolisesti työn teoreettisessa viitekehyksessä; analyysiosassa puolestaan keskitytään ensin uuden humanitaarisen interventionismin käsitteen tarkasteluun eri näkökulmista ja sen jälkeen Itä-Timorin tapauksen kriittiseen analyysiin. Metodologian osalta tutkielma siis nojaa pääasiassa käsiteanalyysiin ja tapaustutkimukseen. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on haastaa kahden tunnetun tutkijan, Nicholas Wheelerin ja Timothy Dunnen, väite siitä, että Itä-Timoriin vuonna 1999 Australian johdolla ja YK:n mandaatilla suoritettu interventio uuden humanitaarisen interventionismin ilmentymänä poikkeaa olennaisesti aiemmista interventioista ja osoittaa kansainvälisen järjestelmän normatiivisen rakenteen muuttuneen merkittävästi. Aineistona hyödynnetään aiemman kansainvälispoliittisen tutkimuksen lisäksi Australian pääministerin, ulkoministerin ja puolustusministerin Itä-Timorin tilannetta koskevia julkisia puheenvuoroja (puheita, lausuntoja ja haastatteluja) syyskuulta 1999. Näitä dokumentteja tarkastellaan ensisijaisesti diskurssien näkökulmasta. Tutkielman keskeisenä teoreettisena lähtökohtana on pluralismin ja solidarismin välinen debatti kansainvälisen järjestelmän luonnetta ja merkittävimpiä toimintaperiaatteita koskien. Pluralismi ja solidarismi teoreettisina suuntauksina juontavat juurensa 1960-luvulta lähtien erityisesti ns. englantilaisen koulukunnan piirissä harjoitettuun tutkimukseen. Pluralistien perusteesi on, että kansainvälinen järjestys ja sitä kautta viime kädessä myös kansalaisten hyvinvointi turvataan parhaiten kunnioittamalla valtioiden suvereniteettiperiaatetta ja koskemattomuuden normia. Tämän näkemyksen mukaan valtiojohdon vastuu rajoittuu oman maan kansalaisiin. Solidaristit sitä vastoin pitävät kollektiivista humanitaarista interventiota paitsi kansainvälisen yhteisön laillisena oikeutena, myös sen moraalisena velvollisuutena. He näkevät ihmisoikeuksien turvaamisen yhtenä kansainvälisen järjestelmän perusarvoista ja humanitaarisen intervention legitiiminä poikkeuksena koskemattomuuden normista. Wheelerin ja Dunnen näkemys Itä-Timorin tapauksesta on tämän teoriataustan valossa tulkittavissa väittämäksi solidarististen normien vahvistumisesta perinteisten pluralististen arvojen kustannuksella. Tutkielman ensimmäisenä johtopäätöksenä esitetään, että uusi humanitaarinen interventionismi on hyödyllinen käsite kansainvälisen politiikan tutkimuksessa erityisesti siksi, että se pyrkii humanitaarisen intervention määritelmän perustavanlaatuiseen problematisointiin. On kuitenkin huomattava, että myös itse uuden humanitaarisen interventionismin käsite on monitulkintainen, koska eri tutkijat ovat käyttäneet sitä eri lailla eri yhteyksissä. Tutkielman toisena johtopäätöksenä esitetään, että Wheeler ja Dunne tekevät liian pitkälle meneviä oletuksia Itä-Timorin intervention merkityksellisyydestä väittäessään sen olevan osoitus syvällisestä normatiivisesta muutoksesta kansainvälisen yhteisön piirissä. Vaikka humanitaaristen syiden ja solidarististen paineiden merkitystä Australian ja muiden keskeisten toimijoiden päätöksenteossa ei tule aliarvioida, tämän tutkimuksen puitteissa on silti perusteltua väittää, että Itä-Timorin interventioon johtaneessa prosessissa avainasemassa olivat pikemminkin perinteiset pluralistis-realistiset näkökohdat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Bull, Hedley
humanitaarinen interventio
pluralismi
solidaarisuus
interventio
humanitaarinen interventionismi
käsiteanalyysi
diskurssi
Itä-Timor


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record