Maataloudesta luopuminen identiteetti- ja attribuutionäkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10852
Title: Maataloudesta luopuminen identiteetti- ja attribuutionäkökulmasta
Author: Laitalainen, Elina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2006-09-07
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10852
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkasteltiin maataloudesta luopumista elämänkokemuksena. Aiheen tarkastelussa sovellettiin identiteettiteoriaa ja attribuutiolähestymistapaa sekä tutkimuksia viljelijäväestön kulttuurisesta elämäntavasta ja hyvinvoinnista maatalouden murroksessa. Postikyselyyn vastasi hyväksyttävästi 362 maataloudesta vuosien 1995-2005 välisenä aikana luopunutta, vuonna 1950 ja sen jälkeen syntynyttä suomalaista miestä ja naista. Päämenetelminä olivat faktorianalyysi sekä logistinen ja lineaarinen regressioanalyysi. Tutkielman keskeinen käsite oli talonpoikainen identiteetti. Sillä tarkoitettiin identifioitumista maanviljelijän työhön perinteisesti liittyvään kulttuuriin. Toinen keskeinen käsite oli luopumisen syyattribuutio, joka määriteltiin subjektiiviseksi selitykseksi luopumisen syystä. Luopumisen syyattribuutioiksi nousivat tutkielmassa poliittis-taloudellinen uhka, perheongelmat, toisaalle suuntautuminen sekä fyysiset ja psyykkiset rajoitteet. Luopuneiden viljelijöiden talonpoikaiseen kulttuuriin identifioitumisen vahvuus heidän vielä viljellessään oli oletuksen mukaisesti positiivisessa yhteydessä luopumisen henkiseen raskauteen. Katkeruuden kokemiseen talonpoikainen identiteetti ei ollut yhteydessä. Luopumisen syyattribuutiot vaikuttivat eri tavoin luopumisen kokemiseen. Luopumisen syyn attribuointi sisäiseen ja kontrolloituun toisaalle suuntautumiseen helpotti luopumista ja vähensi todennäköisyyttä kokea katkeruutta. Syyn attribuointi ulkoiseen ja kontrolloimattomaan poliittis-taloudelliseen uhkaan tai perheongelmiin lisäsi puolestaan riskiä kokea luopuminen raskaaksi ja tuntea katkeruutta. Naiset attribuoivat luopumisen syiksi miehiä vahvemmin perheongelmat sekä fyysiset ja psyykkiset rajoitteet. Sukupuolittaisten analyysien perusteella voidaan lisäksi suuntaa antavasti todeta, että maataloudesta luopumisen syyattribuutioiden yhteydet luopumisen raskauteen ja luopumisesta koettuihin katkeruuden tuntemuksiin näyttivät eroavan naisilla ja miehillä. Luopumisen raskaus ja katkeruus luopumisesta liittyivät naisilla vahvemmin perheeseen ja miehillä maatilan toimintaan. Talonpoikaisen identiteetin vahvuus ei ollut yhteydessä luopuneiden viljelijöiden nykyiseen henkiseen hyvinvointiin. Syyattribuutioista ainoastaan poliittis-taloudellisella uhalla oli miesten osalta tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys henkiseen hyvinvointiin. Luopuneiden viljelijöiden nykyistä henkistä hyvinvointia selitti tutkituista muuttujista selvästi parhaiten tyytyväisyys nykyiseen ammatilliseen asemaan. Luopuminen voi tutkimuksen perusteella olla henkisesti raskas ja katkeroittavakin elämänmuutos. Siitä voi kuitenkin selvitä hyvin, etenkin jos uusi ammatillinen asema koetaan tyydyttäväksi. Keskeisimpiä lähteitä olivat viljelijäväestön kulttuurin osalta mm. Silvasti, T. (2001) ja Sireni, M. (2002); identiteetin uhan osalta mm. Thoits, P. A. (1991) ja Breakwell, G. M. (1986) sekä attribuutiolähestymistavan osalta Halpin, D. & Guilfoyle, A. (2004).
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: maatalous
elinkeino
luopuminen
maanviljelijät
identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record