Essays on currency crises and exchange rate expectations

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10912
Title: Essays on currency crises and exchange rate expectations
Author: Kajanoja, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-04-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/10912
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: This thesis presents empirical models that deal with identifying the determinants of currency crises and the mechanics of them. Also, issues related to the measurement of realignment expectations are studied. Three independent pieces of research are presented in Chapters 2 through 4. Chapter 1 contains a selective survey of the literature. Finnish currency crises are studied in Chapter 2, using an empirical speculative attack model. The approach is modified to allow for plausible dynamics of prices and money demand and for partial sterilization of interventions, thus abandoning the assumptions of short run PPP and zero sterilization. In addition, probit models are estimated to study the crises. Both methods suggest that the crises were related to slowing economic growth and rising unemployment. The probability of a crisis is also affected by domestic credit growth, the real effective exchange rate, and contagion from the other Nordic countries. Empirical studies that extract realignment expectations from prices of financial assets have played an important role in shaping understanding of recent currency crises. In Chapter 3, a model of currency crises is presented where sterilized interventions have portfolio balance effects and the policymaker tries to stabilize interest rates. The model shows why changes in exchange rate expectations may not fully show in interest rate differentials, thus suggesting caution in assuming UIP in empirical work on currency crises. In addition, new empirical evidence on portfolio balance effects is presented, suggesting they were substantial during a recent currency crisis where large sterilize interventions took place. In Chapter 4, regime switching models are employed to study the ability of economic fundamentals to explain realignment expectations concerning a number of European currency pegs in the late 1980s and early 1990s. Regime switching models with constant transition probabilities are compared with linear models, judging by the plausibility of coefficient estimates and by specification tests. The regime switching models fit relatively well for the Belgian, French, and Danish currencies. The evidence is thus consistent with particular kind of selffulfilling features in the realignment expectations, since these three pegs do not seem to have been fundamentally misaligned but still came under pressure.Tämä väitöskirja sisältää empiirisiä tutkimuksia valuuttakriisien syistä ja mekaniikasta. Lisäksi tarkastellaan valuuttakurssijärjestelmien muutoksiin kohdistuvien odotusten mittaamista. Tutkimukset esitetään kolmena itsenäisenä osana luvuissa 2, 3 ja 4. Luku 1 on lyhyt kirjallisuuskatsaus. Luvun 2 tutkimus käsittelee valuuttakriisejä Suomessa. Tutkimuksessa sovelletaan empiirisesti spekulatiivisten hyökkäysten mallia. Empiiriseen menetelmään esitetään tässä tutkimuksessa sellaiset muunnokset, että kotimaisen hintatason ja rahan kysynnän dynaaminen määräytyminen on mallinnettu empiirisesti uskottavasti ja että valuuttamarkkinainterventiot ovat osin steriloituja. Luvussa 2 siten hylätään aiemmissa samankaltaisissa tutkimuksissa tehdyt oletukset interventioiden steriloimattomuudesta ja ostovoimapariteetin pätemisestä jokaisella ajanhetkellä. Tämän menetelmän lisäksi valuuttakriisejä tutkitaan estimoimalla probit-malleja. Kumpikin empiirinen menetelmä tuottaa sellaisen tuloksen, että Suomen valuuttakriisit liittyivät osin kokonaistuotannon kasvun hidastumiseen ja työttömyysasteen nousuun. Valuuttakriisin todennäköisyyteen vaikuttavat myös keskuspankin kotimaisen luotonannon kasvu, reaalinen efektiivinen valuuttakurssi sekä kriisien tartuntavaikutukset muista Pohjoismaista. Tutkimukset, joissa valuuttakurssijärjestelmien muutoksiin kohdistuvia odotuksia mitataan rahoitusmarkkinahintojen avulla, ovat vaikuttaneet merkittävästi tieteelliseen keskusteluun valuuttakriiseistä. Luvussa 3 esitetään teoreettinen valuuttakriisimalli, jossa steriloiduilla valuuttamarkkinainterventioilla on portfoliotasapainovaikutuksia ja jossa politiikantekijä pyrkii vakauttamaan kotimaisen korkotason ja puolustamaan kiinnitettyä valuuttakurssia. Malli näyttää, miksi valuuttakurssin muutosodotukset eivät välttämättä täysin näy korkoeroissa. Se antaa aiheen suhtautua varovaisesti kattamattoman korkopariteetin olettamiseen valuuttakriisejä käsittelevissä empiirisissä tutkimuksissa. Lisäksi luvussa 3 esitetään uusia empiirisiä tutkimustuloksia koskien valuuttamarkkinainterventioiden portfoliotasapainovaikutuksia. Nämä vaikutukset näyttävät olleen melko suuria Suomen 1990-luvulla tapahtuneissa valuuttakriisissä, joissa kiinteää valuuttakurssia puolustettiin suurilla steriloiduilla valuuttamarkkinainterventioilla. Luvun 4 empiirinen tutkimus käsittelee useita eurooppalaisia kiinnitettyjä valuuttakursseja 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Valuuttoihin kohdistuneita devalvaatio- ja revalvaatio-odotuksia selitetään regime switching -malleilla. Niitä verrataan vastaaviin lineaarisiin malleihin kerroinestimaattien mielekkyyden tarkastelun ja spesifikaatiotestien avulla. Regime switching ?mallit sopivat hyvin erityisesti Belgian, Ranskan ja Tanskan valuuttoja koskeville odotuksille. Tutkimuksen tulokset ovat siten sopusoinnussa sen kanssa, että näihin kolmeen valuuttakurssijärjestelmään kohdistuneet muutosodotukset olivat osittain itsensä toteuttavia. Kyseiset kiinnitetyt valuuttakurssit eivät vaikuta olleen ristiriidassa taloudellisten perustekijöiden kanssa, mutta niihin silti kohdistui ajoittain devalvaatiopaineita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: currency crises - Finland
expectations - exchange rates
speculative attacks
sterilized interventions
valuuttakurssit
valuuttakurssit -- odotukset
valuuttakriisit
Suomi
spekulatiiviset hyökkäykset
valuuttainterventiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.91Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record