Modern individualism and identity confusion in istanbul

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10927
Title: Modern individualism and identity confusion in istanbul
Author: Tuominen, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10927
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: In English In my research, I examine the relations between identity formation and modernity in contemporary Istanbul. My fieldwork is based on participant observation among Tourism Workers in the historical quarter of Sultanahmet and people belonging to New Middle Classes in the urban centre of Taksim. I will compare different understandings of tradition, modernity, authenticity and urbanity and how they are structured on different levels of ideology from three different but interrelated perspectives. First, I will establish how circulated discourses are used to form groups and dialogically constitute subjectivities. Next, I will connect these understandings to the fundamental orientation of a cultural whole and its values along the lines of individualism and holism. In the last part, I will bring these two perspectives together and examine the consequences of modern development for identity formation and subjectivization in Istanbul. My data consists mostly of repeated utterances, shared narratives and clichés that are used to comment on these themes in everyday speech but is supported with literary materials that point at the transformations of these narratives in different historical, geographical and societal contexts. My methodology is founded on Louis Dumont’s theory of different levels of ideology and dynamics of values of a cultural whole but influenced by Claude Lévi-Strauss’ notions of structural formations, semiotic perspectives of self-formation by Greg Urban and critiques of globalization and modernization discourses by Jonathan Friedman. My research shows the crucial importance of discursive operations in inclusive and exclusive practices that are used to form groups in social order. I have identified metalinguistic operations that act as powerful discursive tools in contemporary conditions in which the primordial holistic foundation of cultural values is coupled with voluntarily chosen ephemeral collectives consisting of people who emphasize their individualistic ethos. These differences consist of contradictory definitions, paradoxes and confusion typical to the practice of identities between tradition and modernity. In my study, I have situated these notions on different levels of ideology and shown the different outcomes of imported ideological notions in societies that are oriented differently in relation to their primary values. I argue for the co-existence of holistic and individualistic orientations of cultural values but in a scheme that acknowledges the fundamental ideological value that orders the secondary ones. Among the groups that I have studied, often superficially very different articulations of identity and subjectivity reveal a common holistic foundation when their points of divergence are placed in a larger ideological framework along the lines of individualism and holism. Suomeksi Tutkimukseni käsittelee identiteetin muotoutumisen ja modernin ideologian välisiä suhteita tämän päivän Istanbulissa. Kenttätyöni perustuu osallistuvaan havainnointiin historiallisen Sultanahmetin alueen turismityöläisten ja Taksimin urbaaniin keskustaan kotiutuneiden, uusiin keskiluokkiin kuuluvien ihmisten parissa. Vertailen heidän toisistaan poikkeavia käsityksiä perinteestä, modernisuudesta, autenttisuudesta ja urbaaniudesta ja tutkin, kuinka ne ovat suhteessa ideologian eri tasoihin kolmesta erilaisesta, mutta toisiinsa limittyneestä näkökulmasta. Aluksi tarkastelen, kuinka kiertäviä diskursseja käytetään ryhmien muodostamiseen ja kuinka ne muodostavat subjektiviteettejä dialogisesti. Tutkimukseni seuraavassa osassa yhdistän nämä dynamiikat kulttuurisen kokonaisuuden (cultural whole) ja sen arvojen perimmäiseen suuntautumiseen individualistisista ja holistisista näkökulmista. Viimeisessä osassa saatan kaksi edellistä tarkastelutapaa yhteen ja tutkistelen modernin kehityksen seurauksia suhteessa identiteetin muotoutumiseen ja subjektivisaatioon Istanbulissa. Aineistoni koostuu enimmäkseen taajaan toistuvista ilmauksista, yhteisistä laajalle levinneistä narratiiveista ja kliseistä, joilla näitä teemoja kommentoidaan arkipäivän keskusteluissa mutta laajennan näkökulmaani kaunokirjallisilla kuvauksilla, jotka paljastavat, kuinka näitä kysymyksiä on käsitelty eri tavoin erilaisissa historiallisissa, maantieteellisissä ja muuten yhteiskunnallisesti poikkeavissa konteksteissa. Metodologiani perustuu Louis Dumontin teoriaan ideologian eri tasoista ja kulttuuria muuttavien dynaamisten prosessien luonteesta mutta myös Claude Lévi-Straussin käsityksillä struktuurien muodoista, Greg Urbanin semioottisilla näkemyksille itseyden muodostumisesta (self-formation) ja Jonathan Friedman modernisuutta ja globalisaatiota kohtaan kriittisillä teorioilla on ollut keskeinen asema tutkimuksessani. Analyysini osoittaa diskursiivisten operaatioiden tärkeyden inklusiivisissa ja eksklusiivisissa käytännöissä, joihin ryhmien muodostuminen perustuu. Erottelen metalingvistisiä operaatioita, jotka toimivat tärkeinä diskursiivisina aseina tämän päivän Istanbulissa. Niissä kulttuuristen arvojen holistinen perusta suhteutuu individualistista ideologiaa edustavien, vapaasti valittavien, ja usein väliaikaisten ryhmien arvoihin. Erot näiden välillä perustuvat ristiriitaisiin määritelmiin, paradokseihin ja perinteen ja modernisuuden väliin jäävän identiteetin muodostumiselle tyypilliseen epätietoisuuteen. Tutkimuksessani sijoitan nämä määritelmät ideologian eri tasoille ja osoitan, kuinka ulkopuolisista vaikutteista seuraa erilaisia tuloksia ideologisilta arvoiltaan eri tavoin järjestäytyneissä kulttuureissa. Väitän, että individualistisia ja holistisia piirteitä löytyy kaikista kulttuureista, mutta niiden toimintaa voi ymmärtää vain sijoittamalla ne järjestelmään, joka perustuu perimmäisen ideologisen arvon tunnistamiseen ja sen vaikutukseen muihin toissijaisiin (secondary) arvoihin. Tutkimukseni kohteena olevissa ryhmissä, pintapuolisesti toisistaan suuresti poikkeavat ilmaukset identiteettiä ja subjektiviteettiä paljastavat yhteisen holistisen kulttuurisen järjestäytymisen, jos ne asetetaan laajempaan ideologiseen kokonaisuuteen, joka perustuu individualistisiin ja holistisiin arvoihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identity formation
identiteetti
työläiset
keskiluokka
Istanbul


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 51.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record