Euroopan parlamentti demokratiavajeen täyttäjänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10932
Title: Euroopan parlamentti demokratiavajeen täyttäjänä
Author: Pesonen, Aija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-03-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10932
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani tarkastelee Euroopan parlamentin (EP) merkitystä EU:n demokratiavajeen täyttäjänä. Tarkoituksena on tutkia, miten EP ja sen toimivaltuudet ovat kehittyneet. Teoreettisen perustan muodostaa demokratian käsite, joka ilmenee käytännössä keskusteluna unionin demokratiavajeesta. EP:n roolin tutkiminen demokratiavajeen täyttäjänä edellyttää keskeisten käsitteiden määrittelyä ja sen kontekstin tarkastelua, josta edustuksellinen demokratia ja parlamentti ovat kehittyneet. Parlamentin kehitys sidotaan laajempaan eurooppalaiseen demokratian traditioon ja yhdentymisen historiaan. Demokratian kehitystä tarkastellaan antiikin ja valistuksen ajan filosofien kirjoituksien pohjalta. Tutkin myös Edmund Burken Euroopan kansainyhteisö-käsitteen merkitystä yhteisen eurooppalaisen identiteetin näkökulmasta. Tutkielmani lähtee ennakkokäsityksestä, että EU:n kansalaiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota unionin avoimuuteen ja demokraattiseen valvontaan. Primäärilähteinä ovat unionin perussopimukset sekä puheenvuorot unionin tulevaisuudesta. Muita lähteitä ovat demokratian kehitystä, Euroopan yhdentymistä ja parlamenttia käsittelevät teokset. Tutkielmani perustuu kvalitatiiviseen sisällönanalyysiin, jossa perustana ovat käytetyistä lähteistä tehdyt analyysit ja pyrkimyksenä asioiden systemaattinen esittely. Lähdekirjallisuuteen ja puheisiin perehtymällä pyrin etenemään ennakkokäsitysteni pohjalta kohti ymmärrystä ja analyysia EP:n roolista demokratiavajeen täyttäjänä. Tutkielmani osoittaa EP:n kehityksen olevan sidoksissa yleiseen integraatiokehitykseen. Unionin toimivaltuuksia vahvistettaessa ja määräenemmistöpäätöksiä lisättäessä on myös parlamentin asema vahvistunut. EP:n valtaoikeuksien kehittyminen unionin lainsäädäntötyössä kuulemismenettelystä yhteistoimintamenettelyn ja hyväksyntämenettelyn kautta yhteispäätösmenettelyyn osoittaa parlamentin vallan kasvattamisella olleen demokratiavajetta kaventava vaikutus. Tutkielmaa laatiessani on keskustelu unionin tulevaisuudesta ollut vilkasta. EU:n tulevaisuutta pohtiva konventti on aloittamassa työskentelyään. Tarkoituksena on valmistella vuoden 2004 HVK:ta laajapohjaisesti ja demokraattisesti. EP:llä on tässä työssä merkittävämpi rooli kuin aiempia perussopimusmuutoksia valmisteltaessa. Analysoidessani keskustelua unionin tulevaisuudesta EP:n näkökulmasta, olen määritellyt kolme lähestymistapaa EP:n tulevaan rooliin: pessimistisen, realistisen ja optimistisen. Kielteisintä EP:n kannalta olisi hallitustenvälisyyden vahvistuminen. Optimistit odottavat federalistista harppausta eli EP:n lainsäädännöllisen aseman muuttamista vastaamaan kansallisten parlamenttien roolia. Tämä ei tunnu todennäköiseltä. Realistista on edetä askel askeleelta ja laajentaa yhteispäätösmenettelyä pikkuhiljaa kaikkeen lainsäädäntöön. Tutkielmani vahvistaa käsitystäni unionista juridis-teknisenä yhteisönä. Vaikka laki ja säännöt ovat välttämättömiä, pitäisi EP:tä voida tarkastella myös burkelaisena kansainyhteisönä tai antiikin torina. Tarvitaan yhteisöllisyyttä ja yhteistä identiteettiä, ennen kuin EP:stä todella kehittyy kanava Euroopan kansalaisten mielipiteille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan parlamentti
toimivaltuudet
demokratia
demokratiavaje
tulevaisuuskeskustelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record