Toinen mahdollisuus : Ammattioppilaitoksen paja nuorten syrjäytymistä ehkäisemässä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10943
Title: Toinen mahdollisuus : Ammattioppilaitoksen paja nuorten syrjäytymistä ehkäisemässä
Author: Turpeinen, Sirpa
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2000-01-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10943
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten syrjäytymisen riskiä, sen taustatekijöitä ja kuinka nuorten syrjäytymiskehitystä voitaisiin ehkäistä ammattioppilaitoksessa toimivan pajan avulla. Toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten opintojen keskeyttäminen ilman uutta koulutus- tai työpaikkaa on lisääntynyt, mikä on eräs oire syrjäytymisvaaran lisääntymisestä. Pajatoiminta kuuluu kolmivuotiseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Opetushallituksen ja Opetusministeriön käynnistämään ’innovatiiviseen pajaluokkaprojektiin’, jonka tavoitteena on löytää uusia välineitä vähentää opintonsa keskeyttäneiden määrää. Tutkimuksen lähtökohtana on, että yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla muutoksilla ja niiden vaikutuksilla nuorten lapsuudenperheisiin on yhteys syrjäytymisen riskiin. Nuorten elämäntilanne on muutoksille altis ja usein pienikin, väliaikainen interventio voi riittää, jotta tilanne korjaantuu. Tarkastelen ammattioppilaitoksen pajatoimintaa ’toisena mahdollisuutena’ saada väliaikaista kannattelua, jonka avulla alkavaa syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Laadullisen tutkimuksen metodeja käyttäen selvitän minkälainen toimintaympäristö pajaluokka on ja minkälaisissa tilanteissa olevia nuoria pajaluokan keinoin voidaan auttaa. Tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia kuvaamalla kyseistä toimintaympäristöä toimijoineen havainnoinnin, haastattelujen ja asiakirjatietojen perusteella sekä verraten tilannetta aikaisempiin tutkimustietoihin.Lisäksi haastattelin tematisoidun haastattelurungon ohjaamana kuutta pajassa opiskelevaa nuoria. Aineiston analysoinnin välineinä käytin ’elämäntaidon ’ja ’kannattelevan ympäristön’ käsitteitä. Muodostin aiempien tutkimusten tyypittelyistä kolme ryhmää -’positiiviset, mahdolliset ja negatiiviset keskeyttäjät’ - joiden avulla tarkennan kuvausta pajanuorista. Pajaopiskelijat olivat kaikki poikia ja opiskelusta hyötyivät ’mahdolliset keskeyttäjät’; heitä voidaan pajan keinoin kannatella niin, että he pysyvät koulutuksen piirissä ja saavat yksilöllisiä koulutuspolkuja kulkien ammatillisen perustutkinnon suoritettua. Pajan kannattelevista funktioista merkittävimmiksi osoittautuivat pajaopettajan reilu ja oikeudenmukainen suhtautuminen nuoriin sekä aikuistoimijoiden hyvä yhteistyö ja kiinnostuminen nuorten asioista. Pajatoiminnan avulla ensimmäisen puolen vuoden aikana 20 keskeytysuhkan alaista nuorta pysyi joko koulutuksen tai työelämän piirissä. Elämäntaidollisena vahvuutena ja voimakkaana haluna ylläpitää kunnollisuutta näiden poikien elämäntilanteessa oli kielteinen suhtautuminen huumeiden käyttöön. Elämäntaidollisena vajavuutena pajapoikien tilanteessa tuli selkeimmin esille lyhytjänteisyys opiskelujen suhteen sekä epävarmuus opiskelujen mielekkyydestä teoriaopintojen osalta. Tämä selittyy poikien elämäntaustasta kumpuavana voimavarojen puutteena. Poikien elämästä nousi esille isän kaipuuta ja huoltapitävän miehisen auktoriteetin vajetta. Tämä paja osoittautui nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäiseväksi, myös taloudellisesti kannattavaksi sosiaalipoliittiseksi toiminnaksi, joka tarjosi nuorille elämänpoliittisen toisen mahdollisuuden.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nuoret - syrjäytyminen - ennaltaehkäisy
keskeyttäminen - ammattikoulutus
työpajat - ammattioppilaitokset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.34Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record