Terveyden sairastuttava velvoittavuus - Näkökulmia terveyden ja sairauden vastuuajattelun eroihin korkeakouluopiskelijoiden käsitysten rakentumisen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10948
Title: Terveyden sairastuttava velvoittavuus - Näkökulmia terveyden ja sairauden vastuuajattelun eroihin korkeakouluopiskelijoiden käsitysten rakentumisen valossa
Author: Luomala, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-12-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10948
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni lähtökohtana on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveyspalvelujen lisääntynyt kysyntä. Ilmiö herättää kysymään, millaiset terveyskäsitykset opiskelijoiden terveyspalvelujen käyttöä ohjaavat. Ensisijaisena aineistona käytän pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoille suunnatun terveysaiheisen kirjoituskilpailun antia. Syvennyn tapoihin, joilla opiskelijat kirjoituksissaan käsittelevät aikamme ja elämänmenomme vaikutusta terveyteen. Kirjoitusaineiston rinnalla tutkin opiskelijoiden terveyskäsitysten rakentumista kahdessa ryhmähaastattelussa. Aineistojen valossa hahmotan, millaisia kulttuurisesti vallitsevia terveys- ja sairausdiskursseja terveyspalvelujen käytön taustalla vaikuttaa. Näkökulmani terveyden ja sairauden määritelmiin on konstruktivistinen: käsitteille ei ole yhtä ainoaa objektiivista määritelmää vaan ne muotoutuvat kontekstisidonnaisesti, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden alaisina. Kirjoitusaineiston teemoittelun kautta nostan aluksi esiin opiskelijoiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Näiden kautta erotan kriittisen diskurssianalyysin keinoin kolmenlaisia lähestymistapoja terveyden ja sairauden vastuukysymyksiin. Itsellisyyden eetos uusintaa terveysvalistuksen ihannetta, yksilöllistä vastuuta terveydestä. Terveyden ylläpitäminen vallitsevan tiedon valossa on yksilön velvollisuus. Uhrimentaliteetin mukaisessa puhetavassa sairaus näyttäytyy kohtalonomaisena, lannistavana voimana, jonka myötä yksilö vapautuu vastuusta ja on sairastuessaan oikeutettu lääketieteen hoivan alaiseksi. Kolmannen diskurssin olen nimennyt refleksiiviseksi elämänviisaudeksi. Se korostaa itsellisyyden eetoksen lailla omien valintojen tärkeyttä, mutta ottaa samalla huomioon terveyden sosiaaliset kytkökset. Tässä diskurssissa korostuu myös ajatus terveyden pluralistisuudesta: terveyden ja sairauden rajaa ei tulisi määritellä objektiivisesti vaan pitäisi kunnioittaa yksilöllistä moninaisuutta ja ihmistä itseään oireidensa tuntijana. Oireet, joihin ammattiapua haetaan, ovat yhä useammin psyykkisistä tai sosiaalisista tekijöistä johtuvia. Oireiden medikalisointi ja lääketieteelliset poistamisyritykset ovat usein lyhytnäköistä toimintaa, eivätkä poista ongelman varsinaista syytä. Kun sosiaalista alkuperää olevia psykofyysisiä oireita medikalisoidaan, voi sairaan roolista tulla pakokeino yhteiskunnan vaatimusten uuvuttaessa. Refleksiivinen diskurssi nostaa esiin medikalisaatiokriittistä ajattelua ja kyseenalaistaa vallitsevan itsellisyyden eetoksen ja uhrimentaliteetin liiton, joka uusintaa terveyden yksilöllistä velvoittavuutta ja oireiden medikalisointia. Näin se tarjoaa uudenlaisen näkökulman terveydenhuollon kriisikeskusteluun: kiinnittämällä enemmän huomiota yksilöiden terveyteen vaikuttaviin sosiaalisiin tekijöihin ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn voisi olla mahdollista sovittaa yhteen terveyspalvelujen priorisointivaatimus ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. Tutkimus perustuu lähtökohtaisesti terveyskäsitysten medikalisaatiokriittiseen tarkasteluun, mm. teokset Cornwell J. (1984) Hard-earned lives, Tuomainen R. ym. (1999) Medikalisaatio - aikamme sairaus. Tätä kautta käsittelen terveyden ylläpitämisen yksilöllistä velvoittavuutta Michel Foucault’n sisäistetyn kontrollin käsitteen näkökulmasta sekä terveyden merkitystä postmodernilla ajalla, jolle on ominaista väestön koulutustason nousu ja riskitietoisuuden lisääntyminen, esim. teokset Bury M. (1997) Health and illness in a changing society, Annandale E. (1998) The sociology of health and medicine, A critical introduction.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveys - käsitykset
korkeakouluopiskelu
opiskelijat
terveyspalvelut - priorisointi
medikalisaatio
diskurssianalyysi
konstruktivismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.59Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record