Näkökulmia ajanhallintaan työn ja vapaa-ajan jännitekentässä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10968
Title: Näkökulmia ajanhallintaan työn ja vapaa-ajan jännitekentässä
Author: Valtonen, Timo
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2005-09-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10968
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tutkimusaiheena on nykyajan työelämän ja vapaa-ajan välillä vallitsevan jännitteen analysointi teemasta tehtyjen relevanttien nykytutkimusten avulla. Tutkimusongelmana on selvittää ajankäytön ongelmallisuutta työelämässä ja vapaa-ajassa tapahtuneiden muutosten sekä niiden välisten suhteiden kautta. Tutkimusmetodisesti keskitytään uusimpien 2000-luvun tieteellisten tutkimusten analysointiin. Työelämässä, varsinkin suomalaisessa työelämässä, tapahtuneiden muutosten vaikutusta vapaa-aikaan, erityisesti suomalaiseen perhe-elämään, sekä niihin liittyviin ajanhallintajärjestelmiin tutkitaan kvalitatiivisin, laadullisin menetelmin. Työn eri muodoista tutkitaan työelämän muutoksia tietotyöläisten ja eri sosiaalisista ryhmistä nykyisen keskiluokan näkökulmasta. Tutkimushypoteesina on tutkia ajanhallinnasta ratkaisua tutkimusongelmaan, jotta vapaa-ajan toiminnot linkittyisivät mielekkäällä tavalla työhön. Erityisesti analysoitavia keskeisiä tutkimuksia on viisi, jotka edustavat pääasiassa suomalaista, mutta myös kansainvälistä akateemista tutkimusta. Muina lähteinä käytetään ajankohtaista teemaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Tutkielmassa on runsaasti ristikkäisviittauksia niin tutkielman keskeisten tutkimusten kanssa kuin myös muiden lähteiden kanssa. Tutkimukset siten keskustelevat keskenään ja ovat intertekstuaalisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Ajallisesti tutkimusaihe on rajattu 2000-luvulla tehtyyn tutkimukseen ja paikallisesti länsimaisiin hyvinvointivaltioihin. Rakenteellisesti tutkielma jakautuu johdanto- ja teoriaosuuksien jälkeen ajanhallinnan, työn ja vapaa-ajan teemojen sekä tutkimusten keskeisten näkökulmien analysointiin. Tutkielman keskeisiä näkökulmia on työelämän sääntöjen ulottuminen vapaa-ajan toimintoihin, jolloin jännite syntyy näiden kahden elämänalueen välisissä ajanhallintakysymyksissä. Vapaa-aika on sinänsä lisääntynyt, mutta työhön käytetty aika sekä sen vaatimustaso ja sitoutumisaste ovat samalla nousseet. Ajanhallintaongelmat ovat tyypillisiä erityisesti korkeakoulutetuille ja tietotyötä tekeville sekä heidän perheilleen. Tietotyöläisperheen vapaa-ajalle on nykyään luonteenomaista taylorisoituneen, työelämästä tutun tehdasmaisen ajankäytön suunnittelun lisääntyminen sekä aikapulan ja aikastressin kokeminen. Koulutuksen merkitys korostuu niin vapaa-ajan toimintojen määrässä kuin varsinkin korkeammin koulutettujen, kuten tietotyötä tekevien, työtehtävien linkittymisessä vapaa-ajalle. Lisäksi nykyiselle työelämälle on tyypillistä henkilökohtaistuminen ja liiketaloudellistuminen sekä joustavien työaikajärjestelyiden yleistyminen. Analysoitavien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että työntekijä on se, joka joutuu joustamaan elämänsä muissa toiminnoissa työn hyväksi. Ratkaisuna työelämän ongelmiin on esimerkiksi työntekijän sitouttaminen työtehtäviinsä mielekkään ja oikeudenmukaisen työnkuvan kehittämisen kautta. Eräs ratkaisu ajanhallintaan työn ja vapaa-ajan välisen jännitekentän purkamiseksi ja hyvinvoinnin, kuten aikahyvinvoinnin, saavuttamiseksi on myös työnantajien ja työntekijöiden entistä tiiviimpi yhteistyö ajanhallintajärjestelmien luomiseksi työelämään. Vasta tulevat käytännöt kuitenkin osoittavat eri ratkaisumallien toimivuuden.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ajanhallinta - työ - vapaa-aika
taylorisoituminen
taylorismi
joustavuus
koulutus
henkilökohtaistuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record