A discourse of threat? A textual analysis of the U.S. report "Commission for Assistance to a Free Cuba"

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Lepojärvi, Johanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:34:36Z
dc.date.available 2009-09-08T09:34:36Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10980
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Pro gradu –tutkielmassani tutkin Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa suhteessa Kuubaan useasta eri syystä. Näihin kuuluvat ensiksi se, että Kuuban kriisi kiteyttää Yhdysvaltojen ulkopolitiikan vaarat ja epäonnistumiset. Toiseksi Kuuban ja Yhdysvaltojen välisen konfliktin tutkimusta on laiminlyöty Kylmän sodan loppumisen jälkeen. Tämän tutkielman keskeisin käsite on uhan käsite. Tutkimuskysymys muotoutuu juuri tämän uhan käsitteen ympärille: Kuinka Kuuba rakennetaan uhaksi Yhdysvaltain ulkopolitiikan retoriikassa? Kysyn edelleen millaisena uhkana Kuuba esitetään ja miksi tämä uhka on luotu. Tutkin—David Campbellin, Michael Shapiron, Hayward Alkerin ja Riikka Kuusiston teorioita hyväksi käyttäen—sitä, miten Yhdysvaltain identiteettiä on luotu sen ulkopolitiikassa uhan kirjoittamisen kautta. Analysoin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkimalla Yhdysvaltain argumentaatiota raportissa Commission for Assistance to a Free Cuba, jonka Yhdysvaltain hallitus julkaisi vuonna 2004. Sosiosemioottiset tulkintavälineet—Greimasin aktanttimalli, Perelmanin ja Olbrecth-Tytecan argumentaatioanalyysi ja Törrösen pysäytetty kertomus—auttoivat minua huomaamaan, että Yhdysvaltain raportti voidaan nähdä yhtenä suurena uhan diskurssina. Suurin uhka raportista löydettävien kertomusten mukaan on nykyisen hallituksen vallassa pysyminen ja vallan siirtyminen Raúl Castrolle Fidelin kuoltua. Siitä seuraa raportin mukaan useita erilaisia uhkia, kuten ihmisoikeusrikkomukset ja kuubalaisten köyhyyden lisääntyminen. Uhka ei rajoitu kuitenkaan vain Kuuban rajojen sisäpuolelle, vaan myös sekä Yhdysvallat että koko läntinen maailma joutuvat alttiiksi yhä enenevässä määrin terrorismille ja muulle rikolliselle toiminnalle. Yhdysvalloilla on ollut tapana luoda uhan diskursseja ulkopolitiikassaan. Tämä ei kuitenkaan ole vain Yhdysvaltojen yksinoikeus. Ulkopolitiikalle on tyypillistä, että erilaisista elementeistä luodaan jatkuvasti uhkia, jotta oman maan olemassaolo tulisi oikeutetuksi. Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistuvan ulkopolitiikan ytimen voidaan siis nähdä muodostuvan toisaalta maan identiteetin luomisesta (johon liittyy sekä oman maan olemassaolon jatkuva oikeutus että Castron Kuuban aiheuttaman nöyryytyksen takia menetetyn miehuuden takaisin saaminen) ja toisaalta vallan kartuttamisesta (luomalla yhteisymmärrys vihollisesta). -- This Master's Thesis examined the United States’ foreign policy in respect to Cuba, because (1) the Cuban crisis epitomizes the failure and dangers of much of the United States’ foreign policy. Furthermore, (2) the analysis of the conflict between the respective countries has been neglected since the Cold War ended. The main concept of this thesis is “threat”, and it establishes the core of the research questions. Firstly, I examined as what kind of threat Cuba is presented. Secondly, how is Cuba constructed as a threat in the foreign policy rhetoric of the United States? Finally, I asked why this threat is created. I examined—in a similar way that David Campbell, Michael Shapiro, Hayward Alker and Riikka Kuusisto have done—the way in which the identity of the United States has been written through the writing of threat in its foreign policy. I examined the foreign policy by studying the argumentation of the United States to the current and future societal structure of Cuba in a report Commission for Assistance to a Free Cuba (prepared by the U.S. government in 2004). The sociosemiotic tools—Greimas’ actantial model, Perelman’s argumentation analysis and Törrönen’s pending narrative—helped me to discover that the U.S. Report can be seen as a grand discourse of threat. The main threat is that the Castro regime will not cease to exist and from that follows many other threats such as the violations of human rights and increasing poverty of the Cuban people. The Report argues, however, that the threats will continue to proceed from Cuba, first to the United States then to the rest of the western world. The United States has had the tendency to create discourses of threat in its foreign policy, which is a normal feature of foreign policy in general. In foreign policy different elements are actively created as threats to the others, so that the existence of the own country would become justified. The main agenda of the United States on Cuba could, therefore, be seen as the identity building of the U.S. (the justification of its existence and recovery of its manhood, lost due to the humiliation suffered by Castro’s Cuba) and achievement of power in international relations by creating mutual understanding of the enemy. en
dc.language.iso fi
dc.subject U.S.A. en
dc.subject foreign policy en
dc.subject Cuba en
dc.subject Yhdysvallat fi
dc.subject ulkopolitiikka fi
dc.subject Kuuba fi
dc.title A discourse of threat? A textual analysis of the U.S. report "Commission for Assistance to a Free Cuba" en
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 50.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record