Signaaleja organisaatiokulttuurista : Organisaatiokulttuurin syvätason luotausta semioottisin menetelmin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10993
Title: Signaaleja organisaatiokulttuurista : Organisaatiokulttuurin syvätason luotausta semioottisin menetelmin
Author: Åberg, Hanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2005-05-02
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10993
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani aiheena on organisaatiokulttuurit ja niiden heijastuminen organisaation ulkopuolelle ulkoisten viestintätuotosten välityksellä. Heijastavatko organisaation tuotokset yhtä yhtenäistä, hallitsevaa organisaation kulttuuria, vai monia, keskenään ehkäpä ristiriitaisiakin ala- tai osakulttuureja? Voidaanko väittää tuotosten heijastavan organisaation kulttuuria tai kulttuureja? Ja voidaanko ylipäänsä tutkia organisaation kulttuuria analysoimalla sen ulkoisia viestintätuotoksia? Nämä ovat kysymyksiä, joihin pyrin tutkielmassani löytämään vastauksia. Tutkin organisaatiokulttuurin käsitettä teoreettisesti, mutta pyrin myös yhden suomalaisen esimerkkiorganisaation, Editan, avulla luotaamaan ko. organisaatiokulttuurin syvätason merkityksiä. Analysoin tutkielmassani Editan kolmea printtiesitettä. Organisaatiokulttuurin heijastumisia tutkiessani sovitan yhteen Edgar Scheinin organisaatiokulttuuria kuvaavaa kolmitasomallia ja A. J. Greimasin generatiivisen kulun kaavion semioottisia malleja. Scheinin ja Greimasin mallit tutkivat samaa ilmiötä eri näkökulmista. Scheinin malli tutkii organisaatiokulttuurien moninaisuutta organisaatioista käsin, kun taas Greimasin mallit keskittyvät vastaanottajaan ja hänen merkityksenantoprosessiinsa. Keskeisempinä lähteinäni käytän Scheinin jo klassiseksi muodostunutta teosta Organisaatiokulttuuri ja johtaminen (1987) sekä Greimasin teoksia Strukturaalista semantiikkaa (1980) ja On Meaning. Selected Writings in Semitotic Theory (1987). Käsittelen tutkielmassani myös organisaatioviestintään liittyviä yleisempiä käsitteitä, kuten mainetta ja yhteisökuvaa. Yhteisökuvan rakentuminen, profilointi, on organisaation tietoista toimintaa jolla pyritään vaikuttamaan muun muassa organisaation maineeseen. Yhteisökuva ja maine syntyvät kuitenkin vastaanottajan päässä merkityksenantoprosessin kautta. Mielikuvilla ja merkityksenannolla on siten suuri rooli siinä, minkälainen kuva organisaatiosta välittyy ulospäin. Scheinin mallin avulla pyrin osoittamaan, kuinka organisaatiokulttuurit ovat keskeisellä sijalla organisaation toiminnoissa vaikuttaen siten myös ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Sen tulkitsemiseen, miten kulttuurisesti muokkautuneet viestit heijastuvat organisaation ulkopuolelle, ja ennen kaikkea siihen, miten niiden välittämät merkitykset tulkitaan, käytän Greimasin semioottisia malleja. Käyttämällä Scheinin ja Greimasin malleja rinnakkain pääsin analyysissani artefaktien kautta käsiksi organisaatiokulttuurin monisyisiin merkityksiin ja edelleen arvoihin ja kulttuurin syvätason perusoletuksiin. Editan esitteiden analyysissa esille piirtyi yksi yhtenäinen kuva Editasta välittävänä, luotettavana ja erilaista osaamista arvostavana kumppanina. Periaatteessa valitsemassani tutkimusasetelmassa olisi ollut sama, mitä ulkoisen viestinnän tuotoksia olisin analysoinut - uutisleikkeitä, internetsivuja, vuosikertomusta, jne. Tavoitteenani ei ollut erilaisten viestinnänkeinojen ja -prosessien vertaaminen, vaan valittujen mallien testaaminen. Scheinin ja Greimasin mallit täydensivät hyvin toisiaan tuoden esille sekä teoreettiset että menetelmälliset lähestymistavat organisaatiokulttuurin tutkimiseen.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: organisaatioviestintä
ulkoinen viestintä
organisaatiokulttuuri
yrityskuva
mielikuvat
yhteisökuva
profilointi
merkitykset
semiotiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.24Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record