Nuorena luotin ihan täysin: Kahdeksan kuvausta 65 - 85-vuotiaiden suhtautumisesta läheisiinsä ennen ja nyt

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10997
Title: Nuorena luotin ihan täysin: Kahdeksan kuvausta 65 - 85-vuotiaiden suhtautumisesta läheisiinsä ennen ja nyt
Author: Lassila, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10997
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli tarkastella ikäihmisten suhtautumista läheisiinsä elämän varrella. Tutkimuksen kohteena oli kahdeksan 65 - 85-vuotiaan kuvausta suhtautumistavastaan ja siinä tapahtuneista muutoksista. Suhtautumista tarkasteltiin kuuden käsitteen avulla: läheiset - läheisyys, ystävät - ystävystyminen, luottamus, turvautuminen - riippumattomuus, turvallisuus - turvattomuus sekä hyväksyminen - arvostus. Tutkimuksen taustalla oli Bowlbyn (1973) kiintymysteoria, jonka mukaan kiintymystyyli tärkeisiin ihmisiin kehittyy varhaislapsuudessa ja silloin omaksuttu kiintymystapa säilyy lähes pysyvänä. Teorian mukaan lapsi pyrkii käyttämään äitiään turvallisena pesänä, ylläpitämään läheisyyttä sekä vastustamaan eroa. Keskeisiä teoksia tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä olivat Bowlbyn teokset Attachment and loss. Vol. 2: Separation (1973), The Making and Breaking of Affectional Bonds (1979) sekä A secure base(1988) ja Ainsworth ym.: Patterns of Attachment (1978) sekä Feeney - Noller: Adult Attachment (1996). Laadullinen aineisto kerättiin avoimella haastattelulla, missä keskustelun kehystäjänä käytettiin itsearvioinnissa Bartholomewin (1991) neliluokkaista aikuisten kiintymyksen mallia. Analyysi tehtiin aineistolähtöisesti etsimällä erilaisia suhtautumistapaa kuvaavia käsitteitä, jotka esiintyivät Bartolomewin mallissa tai joita osallistujat käyttivät kuvatessaan suhtautumistapaansa läheisiinsä. Tutkielmassa tarkasteltiin, miten osallistujat kuvasivat käsitteitä läheisissä ihmissuhteissaan eri vaiheissa, mitä kukin käsite heille merkitsi, miten he kuvasivat muutoksia suhtautumisessaan sekä mitä selityksiä he antoivat muutoksille. Kuvauksia suhtautumistavoista arvioitiin kiintymysteorian avulla. Tulkinnassa löytyi vastaavuutta kiintymysteorian väittämään elämänmittaisesta kaipuusta läheisyyteen. Läheisinä pidettiin omaisia ja lämpimien suhteiden säilyminen näihin osoittautui tärkeäksi. Laajan perhe- ja sukulaispiirin ympäröimä lapsuus oli läheisyyden tunteen merkittävä rakentaja. Halu myös perheen ulkopuolisten ystävyyssuhteiden rakentumiseen säilyi läpi elämän. Ystävystymisessä esiintyi muutoksia, jotka liittyivät omiin luonteenpiirteisiin tai korkeaan ikään ja voimien vähenemiseen. Kipeimmin ystävystymisen vaikeutumiseen vaikutti luottamuksen särkyminen läheiseen ihmiseen ja se heijastui muihinkin ihmissuhteisiin. Petetystä tuli varovaisempi ja kriittinen. Riippumattomuutta pidettiin tärkeänä eikä korkea ikä tai avun tarve vähentänyt sen merkitystä. Tärkeältä tuntui mahdollisuus omaan valintaan ja oikeus päätöksentekoon siten, että apua sai silloin, kun itse sitä halusi. Lapsuudenaikainen kasvuympäristö ja silloin koettu turvallisuus antoi vahvan perustan turvallisuuden tunteelle koko elämänsaatossa eivätkä sitä vastoinkäymisetkään horjuttaneet. Tämä tukee kiintymysteorian käsitystä varhaislapsuuden kokemusten merkityksestä. Toisilta saatua hyväksymistä pidettiin tärkeänä, kun sen sijaan toisten antamaa arvostusta ei koettu tärkeäksi. Aineiston tulkinnassa tärkeimpiä lähteitä olivat Bartholomew, K. - Horowitz, L. M. (1991) Attachment Styles Among Young Adults ja Bartholomew, K. (1997) Adult Attachment processes, Cassidy, J. - Shaver, P.R. (1999) Handbook of Attachment sekä Mäkelä, K. (toim.) (1990) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kiintymystapa
suhtautumistapa
ystävyys
luottamus
turvallisuus
turvattomuus
riippumattomuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record