Arviointia kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamista työsuhdemalleista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11002
Title: Arviointia kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamista työsuhdemalleista
Author: Leveälahti, Samuli
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-03-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11002
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena ovat kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamat työsuhdemallit ja niiden yhteensopivuus toimintaympäristöön. Ensinnäkin kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamia työsuhdemalleja analysoidaan korostuneesti strategisen suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta. Toiseksi määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvä toimintaympäristö käsitetään kuntatyönantajan subjektiivisesta näkökulmasta todennettavaksi. Kolmanneksi yhteensopivuutta tarkastellaan teoreettisesta viitekehyksestä johdettujen työsuhdemallien ja erilaisten toimintaympäristön tyyppien ideaalien "parien" välityksellä. Tutkimuksen tarkoitus on laajentaa ja syventää organisatorisen tehokkuuden käsitettä tutkimalla kuntatyönantajan työsuhdemallien ja toimintaympäristön yhteensopivuuden ”taloudellisuutta”. Tämän perusteella muodostuu tavoitteeksi ymmärtää ja tulkita kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamia toimia objektiivisesti ns. yhteiskuntatieteellisellä lähestymistavalla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin evolutionaarista monitahoarviointia, johon liittyi kunnallisten työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastattelut ja Kuntatyönantaja-lehden sisällönanalyysi. Sekä teemahaastatteluiden että sisällönanalyysin tulosten mittaamisen lähtökohtana oli laadullinen diskurssianalyysi, tosin toimintaympäristön luotauksen analysoinnissa käytettiin myös joitakin kvantitatiivisia tilastollisia suureita. Tärkeimpinä tutkimustuloksina voidaan pitää työsuhdemallien ja toimintaympäristön yhteensopivuuden arviointia sekä sen merkitystä suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tutkimuksen mukaan kuntatyönantaja kohdistaa määräaikaisiin työsuhteisiin ”institutionaalis-dualistista työsuhdemallia”, johon liittyy sekä institutionaaliset tekijät (esim. perhevapaiden vaikutus määräaikaisten määrään) että kuntatyönantajan NPM-doktriinin mukainen tehokkuusajattelu. Kuntatyönantajan subjektiivisesti käsittämäksi toimintaympäristötyypiksi osoittautuu vakaa, muuttumaton toimintaympäristö. Tämän perusteella työsuhdemallien ja toimintaympäristön yhteensopivuus on melko huonoa, vaikkakin määräaikaisten työntekijöiden työolosuhteita ollaankin jatkuvasti parannettu. Yhteiskunnallisesti tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kuntatyönantajan toiminnan arvoperusta on muuttunut 1990-luvun lopulta alkaen yhdenmukaisten työmarkkinoiden tavoitteellisuudesta kohti eriytyvien työmarkkinoiden legitimointia. Tämä tarkoittaa myös ko. aihepiirin jatkotutkimuksissa eriytyvien työmarkkinoiden kontekstin käsittämistä ja huomioimista esimerkiksi käsitteellisissä valinnoissa. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä ovat työsuhdemallien analysoinnissa G.R. Littlerin (1982) teos ”The Development of the Labour in Capitalist Societies”, toimintaympäristön tarkastelussa Emeryn ja Tristin (1965) julkaisu ”The Causal Texture of Organizational Environments” ja yhteensopivuuden käsittelyssä Kallion (1992) teos ”Kuntaorganisaation ja sen toimintaympäristön välisen vuorovaikutuksen teoreettista tarkastelua” sekä Kastin ja Rosenzweigin (1985) teos ”Organization and Management".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kuntatyönantaja
määräaikaiset työsuhteet
työsuhdemallit
toimintaympäristö
yhteensopivuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record