Pohjoinen ulottuvuus: Suomen aloitteesta Euroopan unionin politiikaksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11042
Title: Pohjoinen ulottuvuus: Suomen aloitteesta Euroopan unionin politiikaksi
Author: Grönroos, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11042
Thesis level: master's thesis
Abstract: Euroopan unioni sai pohjoisen ulottuvuuden, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät sen jäsenmaiksi vuonna 1995. EU:lla ei kuitenkaan ollut selvää pohjoisille alueille ja Venäjälle suuntautuvaa politiikkaa. Pohjoisten alueiden asioita käsittelevän EU-politiikan luomista pidettiin Suomessa tarpeellisena, minkä vuoksi Suomessa alettiin valmistella Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa koskevaa aloitetta. Pohjoisen ulottuvuuden aloitteen avulla Suomi halusi kiinnittää Euroopan unionin huomiota pohjoisen alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä pohjoiseen ja koko Eurooppaan kohdistuviin mahdollisiin uhkiin. Tutkimuksessa laaditaan prosessikuvaus Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikan elinkaaresta. Tarkoituksena on selvittää, millä tavalla pienen jäsenmaan tekemän aloitteen pohjalta on muotoutunut kokonainen EU-politiikka. Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kirjallisten lähteiden lisäksi haastatteluaineistoon. Pohjoisen ulottuvuuden prosessin elinkaarta analysoidaan policy-analyyttisesti. Analyysin kohteena ovat pohjoisen ulottuvuuden prosessiin vaikuttaneet tekijät ja siihen liittyvän päätöksenteon eri vaiheet. Analyysi aloitetaan pohjoisen ulottuvuuden vireillepano- ja valmisteluvaiheesta. Seuraavaksi analysoidaan aloitteen markkinointivaihetta ja Euroopan unionissa tapahtunutta päätöksentekovaihetta. Työn empiirisessä osassa käytetään tutkimusmenetelmänä myös vertailua, jonka avulla tarkastellaan pohjoisen ulottuvuuden politiikan sisällöllistä kehitystä. Pohjoisen ulottuvuuden toimeenpanoa analysoidaan vertailemalla Suoen aloitteen sisältöä Euroopan unionin laatimiin pohjoista ulottuvuutta koskeviin asiakirjoihin. Pohjoisen ulottuvuuden politiikan puitteissa toteutettuihin hankkeisiin ei tutkimuksessa perehdytä. Tutkimuksen empiirisen osan tuloksena todettiin, että muun muassa historialliset syyt, Venäjä sekä Suomen kansalliset edut vaikuttivat siihen, että pohjoinen ulottuvuus nostettiin poliittiselle päätöksentekoareenalle. Pohjoisen ulottuvuuden avulla Suomi pyrki määrittelemään asemaansa Euroopan unionissa oman historiansa ja maantieteensä mukaan. Tehokkaita lobbauskeinoja käyttäen pohjoinen ulottuvuus saatiin nostettua Euroopan unionin asialistalle. Pohjoisesta ulottuvuudesta on tullut osa Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikkaa, mutta se on kohdannut Euroopan unionissa monien eri ongelmien vuoksi toimeenpanokuilun, joka on hidastanut politiikan kehittymistä. Suomen aloitteen sisältö on pitkälti huomioitu EU:n pohjoista ulottuvutta koskevissa asiakirjoissa, vaikka Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikan painopistealueet ovat vaihdelleet. Venäjä on ollut politiikan puitteissa koko ajan muita pohjoisen ulottuvuuden kumppanimaita enemmän esillä. Pohjoisen ulottuvuuden aloitteen tekeminen oli Suomelle kannattavaa, sillä Suomen asettamat lähtökohtatavoitteet ovat toteutuneet suhteellisen hyvin. Euroopan unionin ja Venäjän välinen yhteistyö on tiivistynyt. Aloitteen ansiosta Suomi ja Suomelle tärkeät asiat ovat saaneet huomiota Euroopan unionissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pohjoinen ulottuvuus
policy-analyysi
Euroopan unioni


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record