Robusti tilastollinen päättely ensimmäisen ja toisen ehdollisen momentin mallintamisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11044
Title: Robusti tilastollinen päättely ensimmäisen ja toisen ehdollisen momentin mallintamisessa
Author: Mikkola, Jarmo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2001-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11044
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensimmäisen ja toisen ehdollisen momentin mallintamiseen soveltuvia robusteja tilastollisia menetelmiä. Perusteellisemmin esitellään Wooldridgen apuregressioilla laskettavien robustien testien teoriaa. Lisäksi esitellään lyhyesti Bollerslevin ja Wooldridgen robustin kvasiuskottavuusestimaattorin jakaumatulos, joka mahdollistaa parametrivektorin estimaattoria koskevan asymptoottisesti normaalisen tilastollisen päättelyn, vaikka tarkasteltavan muuttujan jakauma on ei-normaalinen.Sekä normaaliseen uskottavuusestimaattoriin perustuva kvasiuskottavuusestimaattori että edellä mainitut testit ovat robusteja tarkasteltavan aineiston ei-normaalisuuden suhteen. Wooldridgen testi voidaan konstruoida myös siten, että se on robusti tarkemmin määrittelemättömän heteroskedastisuuden suhteen. Robusteja tilastollisia päättelymenetelmiä tarvitaan erityisesti analysoitaessa aikasarjaprosesseja, joiden toisessa ehdollisessa momentissa - ehdollisessa varianssissa - on systemaattisia dynaamisia rakenteita. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi autoregresiiviset ehdolliset heteroskedastisuusprosessit eli ARCH-prosessit. Näiden prosessien ehdollista odotusarvomallia koskeva tilastollinen päättely edellyttää ehdollisen heteroskedastisuuden mallintamista joko eksplisiittisesti - toista ehdollista momenttia samanaikaisesti mallintaen - tai implisiittisesti robusteja päättelymenetelmiä käyttäen. ARCH-prosessien ehdolliset jakaumat ovat yleensä myös ei-normaalisia, mikä osaltaan antaa perusteen robustien päättelymenetelmien käytölle. Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoitiin kolmen kuukauden markkinakoron ylituottoa suhteessa yhden kuukauden markkinakorkoon. Tämän tarkastelun talousteoreettisena pohjana oli Englen, Lilienin ja Robinsin artikkelissaan vuonna 1987 esittämä teoria, jonka mukaan sijoituskohteen ylituottoa voidaan selittää jollain ajan kuluessa vaihtelevalla ylituoton varianssin muunnoksella. Ylituottomuuttujan kokonaismalli valintaprosessissa pyrittiin siirtymään yksinkertaisesta spesifikaatiosta monimutkaisempaan spesifikaatioon. Ensin spesifioitiin ehdollisen odotusarvon mallin käyttäen heteroskedastisuuden suhteen robusteja testejä, minkä jälkeen siirryttiin valitsemaan ehdollisen varianssin mallia käyttäen edelleen ei-normaalisuuden takia robusteja menetelmiä. Toisin kuin joissain aiemmissa tutkimuksissa, korkojen erotusmuutujan samanhetkinen arvo ei osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi selittäjäksi. AR-ARCH-M -mallin mukaisen ehdollisen varianssin estimaatin logaritmi, joka kuvaa ylituottomuuttujan taloudellista riskiä osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi selittäjäksi ylituottomuuttuja odotusarvomallissa. Tämän muuttujan kerroinparametrin estimaatti on tilastollisesti merkitsevä ja positiivinen, kuten etukäteen intuitiivisesti ajatellen pitikin olla. Vielä tärkeämpää mallidiagnostiikan kannalta oli kuitenkin se, että tämän varianssiselittäjän lisääminen malliin teki standardoitujen residuaalien jakauman normaaliseksi. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet olivat Wooldridgen kaksi regressiopohjaisia robusteja testejä käsittelevää artikkelia vuosilta 1990 ja 1991, Bollerslevin ja Wooldridgen robustia kvasiuskottavuusestimointia käsittelevä artikkeli vuodelta 1992 sekä Englen, Lilienin ja Robinsin vuoden 1987 artikkeli, jossa esiteltiin ARCH-M -malli ja johdettiin teoreettisesti malli korkojen ylituotolle. Lisäksi tutkimusta varten käytiin lävitse huomattavasti ARCH-mallien teoriaa esittelevää kirjallisuutta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: robusti spesifikaatiotesti
robusti kvasiuskottavuusestimaattori
autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden malli
sijoituskohteen ylituoton mallintaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record