Yritysten vastuuraportointi : GRI-raportointiohjieston periaatteiden toteutuminen suomalaisessa vastuuraportoinnissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Loponen, Reetta-Kaarina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:35:51Z
dc.date.available 2009-09-08T09:35:51Z
dc.date.issued 2008-03-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11079
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on suomalaisten yritysten vastuuraportointi ja erityisesti kansainvälinen GRI- raportointiohjeisto, jonka tavoitteena on edistää raporttien kehittymistä vertailukelpoisempaan ja laadukkaampaan, tilinpäätöskäytäntöä muistuttavaan muotoon. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää empiirisen aineiston valossa, miten hyvin kansainvälisen raportointiohjeiston, GRI:n, tavoitteet raporttien vertailukelpoisuudesta, olennaisuudesta ja sidosryhmien osallistamisesta toteutuvat. Tutkimuksen päätehtävä on arvioida GRI:n tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista suomalaisessa vastuuraportoinnissa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa vastuuraportoinnista, mitä voidaan käyttää kehitettäessä organisaatioiden vastuuraportointia edelleen. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida suomalaisen GRI-raportoinnin nykytilaa sekä arvioida GRI-ohjeiston onnistumista ja soveltuvuutta suomalaiseen raportointiin. Tutkimuksen viitekehyksenä toimivat pääasiallisesti sidosryhmälähestymistavat, jotka auttavat ymmärtämään miksi organisaation tulee tai kannattaa raportoida sidosryhmilleen toimintansa vaikutuksista. Tässä työssä yhteiskuntavastuuta ei käsitellä liiketoiminnasta erillisenä toimintona, vaan yrityksen vastuun nähdään olevan sen ydintoiminnan vaikutuksia ympäristöönsä. Aineistona tutkimuksessa on 29 yrityksen vastuuraportit ja soveltuvilta osin vuosikertomukset, tilinpäätökset sekä www-sivut. Tutkimus on joitakin yksinkertaisia määrällisiä menetelmiä soveltava, mutta pääasiassa laadullinen sisällönerittely suomalaisista vastuuraporteista.Käytössä oli LTT-Tutkimuksen kehittämä arviointimenetelmä, jossa kaikki raportit pisteytettiin. Arviointikohdat noudattelivat GRI 2002- raportointiohjeiston avainindikaattoreita. Määrällisiä kriteerejä arvioitiin asteikolla 0-1-2-3 ja laadullisia asteikolla 0-1-2. Määrällisiä kriteerejä arvioinnissa oli yhteensä 27 ja laadullisia kriteerejä 58. Arvioinnissa apuna käytettiin Access- tietokantaohjelmaa, jonne tallennettiin jokaisesta arvioitavasta raportista. Tämän tutkimuksen valossa GRI on onnistunut periaatteissaan suhteellisen hyvin. GRI-raportoijien joukko on kuitenkin Suomessa suhteellisen pieni. Raportointi oli kuitenkin selvästi levinnyt yli toimialarajojen, eikä se ollut enää pelkästään teollisuusyritysten asia. Suuri osa raportoijista oli päätynyt julkaisemaan vastuuraportin ja vuosikertomuksen yksissä kansissa, mikä osoittaisi vastuuraportoinnin vähitellen saavuttavan tasavertaisempaa asemaa organisaation raportoinnissa suhteessa perinteiseen tilinpäätösraportointiin. GRI:n käyttäminen on tämän tutkimuksen valossa tuonut raportteihin paljon määrällisiä indikaattoreita, vertailutietoa useilta vuosilta sekä ohjeistanut yrityksiä raportoimaan tasapainoisesti vastuun eri osa-alueilta. Raporttien kattavuus oli tutkimuksen valossa kohtuullisen hyvä. Raportointiperiaatteet ja raportin kattavuus ilmoitetaan erittäin usein. Raportteja voidaan pitää indikaattorien raportointitaajuuden mukaan kuitenkin vain osittain uskottavina. Suurimmat puutteet löydettiin raporttien laskentaperiaatteiden vakiintumattomuudessa. Raportteja on siten vaikea vertailla keskenään edes saman toimialan sisällä. Kehityskohteita löydettiin myös olennaisuuden periaatteen määrittelystä ja sidosryhmien osallistamisesta. Kolmasosa tutkituista raporteista oli ulkoisesti varmennettu ja raporttien kieli oli ymmärrettävää en
dc.language.iso fi en
dc.subject yritykset en
dc.subject yhteiskuntavastuu en
dc.subject raportointi en
dc.subject ohjeet en
dc.subject vastuuraportointi en
dc.subject Global Reporting Initiative -- GRI en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.title Yritysten vastuuraportointi : GRI-raportointiohjieston periaatteiden toteutuminen suomalaisessa vastuuraportoinnissa en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record